Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-05-10

Zostały mi zajęte środki na rachunku bankowym przez komornika w kwocie 1500 zł z tytułu niespłaconego kredytu. Po trzech dniach od tego zdarzenia na mój wniosek zostało zablokowane powyższe konto przez komornika, u którego spłacam zalegle alimenty. Pomimo tego ww. kwotę bank przekazał w całości po 14 dniach pierwszemu komornikowi, nie zważając na to, że alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami i że powstała zbieżność egzekucji, o czym bank wiedział. Jednakże bank twierdzi, że w momencie, kiedy wpłynął wniosek od komornika z tytułu zaległego kredytu, zbieg egzekucji nie istniał, a nie ma znaczenia to, iż w momencie przekazania środków komornikowi zbieg taki następował, o czym bank był poinformowany. Czy decyzja banku jest słuszna? I czy w zaistniałej sytuacji bank nie powinien przekazać zablokowanych środków komornikowi na poczet alimentów? Jak do takiej sytuacji ma się Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo bankowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zbieg egzekucji na rachunku bankowym

Z Pańskiego zapytania wynika, że na Pańskim rachunku bankowym pojawiło się zajęcie od komornika z tytułu jakiejś pożyczki. Następnie ten sam rachunek zajął drugi komornik, egzekwujący alimenty. W związku z powyższym na rachunku powstał zbieg egzekucji. Aktualnie bank w przypadku zajęcia komornika przekazuje należności do wierzyciela dopiero po upływie 7 dni od wpływu zajęcia, więc odbywa się to zawsze dopiero 8. dnia od wpływu zajęcie. I teraz dwie najważniejsze rzeczy z Pańskiego punktu widzenia.

Zajęcie środków na poczet alimentów

Po pierwsze postępowanie alimentacyjne korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia, w przypadku podziału sumy uzyskanej z egzekucji na podstawie art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego i następnych. Nieprawdą zaś jest, że ten komornik, który prowadzi egzekucję alimentów, zawsze jest pierwszy i właściwy do egzekucji. Mamy bowiem do czynienia z różnymi kwestiami w przypadku zbiegu. Przede wszystkim zawsze właściwym komornikiem jest ten, który jest właściwy dla miejsca Pańskiego zamieszkania. Jeśli obaj są właściwi, to ten, który jako pierwszy dokonał zajęcia danego składnika majątku, tj. np. konta. Zatem właściwym komornikiem w tej sytuacji do należności z konta był ten, który jako pierwszy dokonał zajęcia tego rachunku, więc komornik prowadzący należność kredytową.

Wszystkie te kwestie regulowane są przez Kodeks postępowania cywilnego, a dokładniej przez art. 889 [Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego]:

„§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.”

Decyzja banku o zajęciu środków

W związku z powyższym należy wskazać, że bank mógł zrealizować zajęcie w ten sposób tylko w sytuacji, gdyby należność na koncie wystarczała na oba zajęcia i wszyscy wierzyciele otrzymaliby całość należności. W innym zaś przypadku powinien wstrzymać się z przekazaniem środków do czasu, aż któryś z komorników uzna się za niewłaściwego. Jeśli zaś bank zrealizował mimo wszystko zajęcie, to powinien zawiadomić komornika, do którego środki trafiły, o zbiegu egzekucji i fakcie, że zbieg dotyczył alimentów. Wtedy to komornik powinien poczekać na akta od drugiego i dokonać podziału sum uzyskanej z egzekucji wedle kolejności z Kodeksu.

„Art. 1025. [Kolejność zaspokojenia]

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;

2) należności alimentacyjne; (…)

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

10) inne należności”.

Reklamacja decyzji banku

W takim przypadku jak Pański powinien Pan złożyć reklamację do banku, a do komornika, do którego trafiły środki, wniosek o wstrzymanie się z wypłatą środków wierzycielowi z uwagi na zbieg egzekucji i fakt nieprawidłowej realizacji zajęcia przez bank. Jednakże uprzedzam, że w tej sytuacji do tych należności właściwy był ten komornik, który zajął konto jako pierwszy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »