Jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony? - Wszczęcie egzekucji starego długu

Autor: Michał Berliński

Moje pytanie brzmi jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony i jakie mam szanse skutecznego wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Przed 20 laty sąd wydał w stosunku do mojej osoby nakaz zapłaty na rzecz firmy telekomunikacyjnej na kwotę 4 tys. zł + odsetki. Od tamtego czasu było kilka wszczynanych i umarzanych egzekucji. 5 lat temu, na podstawie cesji firma windykacyjna stała się nowym wierzycielem. Kilka dni temu moje konto znów zajął komornik. Chciałbym zobowiązać wierzyciela do wykazania przed obecnym komornikiem, w jaki sposób biegł termin przedawnienia w ciągu tych 20 lat. Jak należy to zrobić? Jeśli w którymś momencie nastąpiło przedawnienie, czy są szanse na pozbawienie mocy tytułu wykonawczego? Gdy zadałem komornikowi pytanie co do terminu przedawnienia, nabrał wody w usta. O egzekucji dowiedziałem się, widząc zajęcie na koncie bankowym. Do dziś nie dotarło do mnie pocztą powiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony? - Wszczęcie egzekucji starego długu

Przedawnienie roszczeń

Z przekazanych informacji wynika, że wierzyciel skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. To zaś oznacza, że dysponuje przeciwko Panu tytułem wykonawczym oraz ewentualnie cesją wierzytelności, na podstawie których to dokumentów skierował sprawę do komornika celem wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji przeciwko Panu. Takie postępowanie toczy się aktualnie, jak również toczyło się w przeszłości. Nie analizowałem dokumentów stanowiących podstawę prowadzenia egzekucji przeciwko Panu, dlatego w odpowiedzi omówię przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczące przedawnienia.

Zobacz też: Przedawnienie długu u komornika

Przerwanie biegu przedawnienia

Stosownie do art. 125 § 1 K.c. – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem (dziesięciu – przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Jeśli zaś wyroki były wydane wcześniej, będzie Pana dotyczył ten dłuższy termin. Ważne jest to, że bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  1. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  2. wszczęcie mediacji.
  3. każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek komornika badania przedawnienia

Mając to na uwadze należy wskazać, że aby stwierdzić, że tytuł, którym dysponuje wierzyciel, jest przedawniony, należałoby oczywiście zapoznać się z jego treścią. Bez tego nie można rozstrzygnąć co do ewentualnego przedawnienia tytułu. Jednakże biorąc pod uwagę samą datę wszczęcia postępowania, można wskazać, że z uwagi na jego wydanie w 2001 r. i zastosowanie poprzednio obowiązujących przepisów – tytuł ten przedawniałby się z upływem ostatniego dnia 2011 r. W mojej ocenie w tym przypadku nie jest to możliwe z uwagi na to, że bieg przedawnienia został przerwany przez wszczęcie postępowania przed komornikiem, o których Pan wspomina. Samo prowadzenie postępowania egzekucyjnego i jego umorzenie nie powoduje umorzenia zobowiązania. Dopiero gdy od ostatniego umorzenia upłynie wymagany prawem czas do umorzenia, to wtedy będzie można taki zarzut podnieść. Obecnie to komornik ma obowiązek badać zarzut przedawnienia z urzędu.

Art. 804. [Niedopuszczalność badania zasadności obowiązku objętego tytułem; odmowa wszczęcia egzekucji w przypadku upływu terminu przedawnienia]

§ 1. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

§ 2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

Zatem należy wskazać, że komornik powinien mieć to wykazane w swoich dokumentach albo powinien wezwać wierzyciela do przedstawienia stosownych dokumentów. Pan, aby to ustalić, powinien zapoznać się z aktami sprawy – zatem należy złożyć taki wniosek. Może Pan zrobić fotokopię tych akt i przesłać ją do naszej analizy. Wówczas wskażę, czy znajduje się tam to, co powinno i czy nakaz mógł ulec przedawnieniu. Jeśli tak, to będzie Pan mógł złożyć skargę na czynności komornika, który ewentualnie nie wziął pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »