Dawny dług z działalności gospodarczej a otworzenie nowej

18 lat temu prowadziłem działalność gospodarczą jednoosobową. Miałem jeden niezapłacony rachunek VAT. Z tego, co pamiętam, tylko raz był u mnie ktoś z urzędu skarbowego i powiadomił mnie o długu i doradził, żebym spłacił. Od tego czasu do dzisiaj nic otrzymałem żadnego ponaglenia, wezwań do zapłaty itd. Teraz chciałbym ponownie otworzyć działalność, ale nie wiem, czy to bezpieczne.

Częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia

W 2010 roku zaciągnąłem pożyczkę w banku. Bank wypowiedział ją w 2012, gdyż nie płaciłem rat z powodu utraty pracy. Następnie uzyskał bankowy tytuł egzekucyjny, a w 2013 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji. Bank sprzedał dług w 2013 r. firmie windykacyjnej. W 2016 r. moja mama odebrała pismo z firmy, która wezwała mnie do spłaty długu, i mama odpisała, że wnosi o częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia, a częściowo i rozłożenie na raty. Podpisała się za mnie. Następnie firma wystąpiła z pozwem do sądu. Sąd wydał nakaz, a moja mama za mnie napisała sprzeciw, podnosząc, że przedawniło się roszczenie. Sąd wezwał mnie do złożenia oświadczenia, czy to ja podpisałem dokumenty. Ja potwierdziłem, gdyż byłem zdenerwowany i bałem się, że mama będzie miała kłopoty. Sędzia zaproponował zawarcie ugody. Zaproponowałem warunki, na które firma się zgodziła, lecz doliczono jeszcze koszty procesu. Czy przedawnienie liczy się od dnia wypowiedzenia mi umowy przez bank, czy też od innego terminu? Czy mogę jeszcze odwołać te zeznania i powiedzieć prawdę, czy w przypadku przedawnienia mam szansę na wygrany proces? Czy jeżeli pożyczka była ubezpieczona, to czy mam szansę na pozew wobec banku, bo nie dostałem polisy ubezpieczeniowej ani warunków ubezpieczenia? Składka została opłacona jednorazowo, przysługiwał mi zwrot nadpłaconych składek. Czy jak zawrę ugodę, to czy stracę możliwość dochodzenia roszczeń wobec banku?

Postępowanie egzekucyjne za przejazd bez biletu

Dostałem pismo od komornika sądowego o zasądzeniu kary za przejazd bez biletu 4 lata temu. Koperta zawierała około 10 różnych pism – wszystkie były z wcześniejszą datą, sprzed prawie 4 tygodni. Jedno z pism (również z taką datą) informuje mnie, że mam zapłacić 1800 zł za to, że komornik odnalazł mój majątek. Wcześniej nie otrzymałem żadnych pism i nikt nie wzywał mnie do uiszczenia czegokolwiek, a komornik od razu wszedł mi na pensję i pobrał kwotę powiększoną o te 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem i czy można coś z tym zrobić? [załączam dokumenty]

Wykupienie nieuznanego długu

Firma windykacyjna kupiła mój dług (nakaz zapłaty z e-sądu z 2013 r.). Nie znam tej firmy, nigdy nie uznałem tego długu, egzekucja komornicza od 2014 r. do 2016 r., umorzona przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W uzasadnieniu komornik napisał, że egzekucja z nieruchomości umorzyła się z mocy samego prawa, że był zbieg z innymi komornikami,. Czy dobrze rozumuję (art. 823 K.p.c w zw. z art. 182 § 2 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.), że pozew nie wywołał żadnych skutków prawnych, jakie wiąże ustawa z wytoczeniem powództwa? Firma windykacyjna moje dokładne dane wystawiła na platformie długi.info. Co mogę zrobić?

Udostępnienie dłużnikowi adresu do korespondencji - czy komornik ma prawo wejścia do mieszkania?

Pewna osoba zaciągnęła kredyt w Providencie, a ja udostępniłem jej mój adres do korespondencji. U mnie nie jest zameldowana, nie mieszka ani nie przebywa u mnie. Wiem, że nie spłaca tego kredytu i przebywa za granicą. Czy komornik ma prawo wejścia do mojego mieszkania?

Przeniesienie własności nieruchomości w przypadku braku spłaty pożyczki

Żona zaciągnęła pożyczkę od osoby trzeciej z klauzulą – w razie jej niespłacenia w wyznaczonym terminie stawi się u notariusza i przeniesie własność nieruchomość. W międzyczasie nieruchomość została przeniesiona aktem darowizny. Obecnie jest wniesiona skarga paulińska przez innego wierzyciela żony. Jeśli zostanie cofnięty akt darowizny, czy skarga upadnie? Czy osoba trzecia będzie mogła wyegzekwować zawartą wcześniej umowę i nieruchomość powróci do dłużnika? Czy akt notarialny spisany na podstawie umowy pożyczki z przeniesieniem własności nieruchomości jest ważny?

Firma windykacyjna dzwoni w sprawie długów po ojcu

Mój ojciec zmarł 4 lata temu. Mimo, że kilka lat przed śmiercią miałyśmy z mamą znikomy kontakt z tatą, pani notariusz doradziła nam przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ponieważ mam trójkę dzieci. Tata nie miał nic wartościowego, ale nie wiedziałyśmy, czy miał jakieś kredyty i inne zobowiązania. Mama jedynie dostała po tacie przelew z jego firmy w wysokości ok. 3700 zł. Przez 4 lata nikt się nie upominał, nie otrzymywałyśmy żadnych pism ani zawiadomień. Wczoraj zadzwoniła do mnie pani prawdopodobnie z jakiejś firmy windykacyjnej, że są długi do spłacenia po ojcu. Miał kredyt i kartę kredytową. Nie wiem, jak z tą firmą rozmawiać. Kiedy po śmierci przedawniają się zaciągnięte kredyty i jak rozwiązać tę sytuację? Czy muszę przesyłać tej firmie jakiekolwiek dokumenty i informacje? Kontaktowali się ze mną raz, wyłącznie telefonicznie. Podali jedynie datę, kiedy podpisane były dokumenty spadkowe. Oficjalnie nie dostałam żadnych pism ani wezwań do zapłaty.

Kredyt wzięty dla kogoś - jak odzyskać pieniądze?

Wzięłam kredyt bankowy na swoje nazwisko, ale pieniądze przekazałam ciotce na remont dachu. Zobowiązała się spłacać raty, ale nie płaci. Bank ode mnie domaga się spłaty. Nie mam żadnego potwierdzenia, że dałam jej te pieniądze. Czy w jakiś sposób mogę dochodzić swoich praw, żeby oddała mi te pieniądze? Jak odzyskać te pieniądze od ciotki?

Czy dług na rzecz funduszu alimentacyjnego się przedawni?

W pewnym okresie miałem problemy finansowe. Wtedy nie płaciłem alimentów na dziecko i jego matka pobierała je z funduszu alimentacyjnego. Miałem komornika, spłacałem tyle, ile mogłem. Obecnie płacę już na bieżąco alimenty do rąk matki, ale dług u komornika został. Czy dług na rzecz funduszu się przedawni? W jakim terminie?

Ściąganie długu spółki z o.o.

W 2015 r. spółka z o.o., w której mam 100% udziałów (jednoosobowa), nie zapłaciła jednej faktury i powstała zaległość na kwotę ok. 10 tys. zł. Wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy z e-sądu, próbował to ściągnąć z konta spółki, ale niestety nie udało się mu to, ponieważ kondycja spółki w tym czasie była zerowa. Po nieudanej próbie ściągnięcia przez komornika sumy z konta wierzyciel udał się ponownie do sadu i uzyskał nakaz zapłaty przez właściciela spółki tego długu – komornik wchodzi mi na prywatne konto i czeka, aż spłacę. Dotychczas spółka nic nie robiła i czy jak bym teraz uaktywnił spółkę, która by zaczęła przynosić dochody, to czy ponownie komornik w imieniu wierzyciela możne wejść spółce na konto bankowe? Czy gdybym utworzył zupełnie nową spółkę, to komornik może w imieniu wierzyciela tam także zablokować ww. sumę na rachunku bankowym?

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki z okresu 1996-1998. Jest to ok. 60 tys. zł w kilku wpisach, jednak według ZUS dług wynosi – razem z odsetkami nieujętymi we wpisach – 250 tys. Jest to zadłużenie spadkowe. Jeśli wpłacona zostałaby tylko kwota zabezpieczona wpisem, czyli te ok. 60 tys., czy ZUS ma obowiązek zejść z księgi wieczystej, a kwota odsetek jest przedawniona? Proszę o wyjaśnienie kwestii przedawnienia zobowiązań na księgach wieczystych!

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, świadczenie integracyjne. Komornik domaga się zajęcia tego świadczenia z tytułu alimentów. Dotąd informowaliśmy komorników o zwolnieniu świadczenia integracyjnego z zajęcia, także z tytułu alimentacyjnego, podając art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiedź ta była uwzględniana. Jednak ten komornik poucza nas, że źle interpretujemy przepisy i przywołuje art. 831 § 1 pkt 2, tj. „sumy przyznane na specjalne cele przez Skarb Państwa (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Prosimy o rozstrzygnięcie tego problemu!

Nieoczekiwane zajęcie konta

Mieszkam za granicą. Niedawno (rok temu) doszło do nieoczekiwanego zajęcia mojego konta bankowego w Polsce przez komornika. Nie miałam na ten temat żadnych informacji. Podobno sprawa dotyczy jakichś abonamentów sprzed 15 lat. Nie wiem, jak rozwiązać tę sytuację. Dodatkowo w Polsce mam mieszkanie i nie chciałabym mieć dalszych kłopotów z komornikiem. Co robić?

Przedawnienie roszczenia regresowego

Chciałbym rozstrzygnąć kwestię przedawnienia się roszczenia regresowego. W 2010 r. doszło do zdarzenia – potrącenia dwóch pieszy (ja i mój kolega) z naszej winy, przyjęliśmy mandaty. Odszkodowanie z polisy AC zostało wypłacone poszkodowanemu kilka tygodni po tym zdarzeniu (pokrycie kosztów naprawy). Następnie w 2012 r. ubezpieczyciel wystosował wobec nas nakaz zapłaty, a potem przedsądowy nakaz zapłaty roszczenia wynikającego z wypłaty odszkodowania swojemu klientowi. Odpowiedzieliśmy, tłumacząc, że nie mamy środków finansowych na spłatę (byliśmy na początku studiów dziennych). W następnych latach nic się nie wydarzyło. Dopiero pod koniec 2018 r. otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przedstawiciel (kancelaria) ubezpieczyciela złożyła pozew przeciwko nam, co poskutkowało nakazem zapłaty. W 2016 nastąpiła zmiana własnościowa w firmie ubezpieczającej. Wiele wskazuje na to, że roszczenie uległo przedawnieniu. Nie był to wypadek, ponieważ poszkodowany nie ucierpiał w żaden sposób (oprócz szkody na pojeździe). Czy to prawda, że roszczenie uległo przedawnieniu po 3 latach i powinienem złożyć zażalenie z tego powodu?

List od komornika o wszczęciu egzekucji

Dzisiaj otrzymałam list od komornika o wszczęciu egzekucji (zajęcie rachunku bankowego i obowiązek wykazu majątku), który przekazali mi rodzice. Na dzień dzisiejszy nie mieszkam w Polsce i jestem wymeldowana z mieszkania, gdzie poprzednio mieszkałam. Czy komornik przyjdzie do domu, gdzie byłam ostatni raz zameldowania? I czy cokolwiek może zająć? Dodam, że nie mam pieniędzy na koncie, majątku, nieruchomości i żadnych inne rzeczy. Oczekuję również kolejnego komornika, więc mam pytanie, czy jeśli dogadam się z tym pierwszym na spłatę długu w ratach, to z tym drugim i ewentualnie każdym innym komornikiem też będę musiała się osobno dogadać?

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie posiadam w pewnym banku, zabrakło 15 zł na opłatę za prowadzenie rachunku. Podkreślam, że na pozostałych pomocniczych kontach pieniądze były. To jednak wystarczyło, żeby ten bank wpisał mnie jako dłużnika do BIK, uznając, że jest to nowe zobowiązanie kredytowe niespłacone w terminie. Czy to jest właściwe postępowanie? Co mogę w tej sprawie zrobić? Chciałbym usunąć konta w tym banku oraz wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Mandat za brak biletu a przedawnienie

W roku 2001 r. otrzymałem mandat za brak biletu – czego sobie nie przypominam, ale tak wynika z dokumentów, które otrzymałem kilka dni temu (i które przesyłam jako załączniki do tego pytania). Z pism wynika, że mandat nie uległ przedawnieniu (wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny w 2002 r.) i mam do spłaty ponad 1000 zł. Czy faktycznie takie sprawy się nie przedawniają? Co mogę ewentualnie zrobić, by powstrzymać komornika?

Roszczenie o zwrot wydatków od byłego chłopaka

Do niedawna mieszkałam z chłopakiem, mieliśmy osobne konta, ale wszystko kupowałam ja. Zapisywałam mu, ile ma do oddania. Dług wynosi ok. 7000 zł. Obecnie nie jesteśmy razem, a on nie chce oddać mi pieniędzy. Co mogę zrobić z tym roszczeniem o zwrot połowy wydatków?

Dostałem pismo od komornika, co robić?

Dostałem pismo od komornika w sprawie spłaty długu powstałego w 2009 roku z wyrokiem (nakazem spłaty) z 2010 roku. Problem polega na, że nawet nie wiedziałem, że mam jakiś dług, ponieważ nie otrzymałem ani z sądu, ani od firmy windykacyjnej żadnej korespondencji. Co robić? Czy nie obowiązuje tu jakaś forma przedawnienia?

Odsetki po śmierci dłużnika

Odziedziczyłam 4 lata temu dług po zmarłej osobie. Bank żąda spłaty długu wraz z odsetkami do dnia dzisiejszego, a nie do dnia śmierci zmarłego. Kiedyś czytałam, że bank nie nalicza odsetek już po śmierci zmarłego. Jak to jest według prawa?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »