Komornik zajął konto i wszystkie dochody zostawiając mnie bez środków do życia, co zrobić?

• Data: 2023-02-10 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Posiadam kilka tytułów egzekucyjnych, w tym alimenty. Pobieram emeryturę w wysokości ponad 5 tys. brutto. ZUS regularnie potrąca mi z emerytury i przekazuje komornikowi, po potrąceniach pozostaje kwota 1904 zł. Jakiś czas temu założyłem inne konto, by ta reszta była tam przekazywana. Wczoraj komornik wszedł na konto i zabrał 1904 zł, czyli z mojego dochodu zostało zero. Innych wpływów na konto nie ma. Nie powiadomił mnie o zajęciu rachunku. We wniosku o alimenty wierzyciel wskazał tylko ZUS. Zostałem bez środków do życia. Dzisiaj odręcznie napisałem prośbę do komornika o zwrot tych środków, ale nie wygląda to dobrze. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik zajął konto i wszystkie dochody zostawiając mnie bez środków do życia, co zrobić?

Wniosek o zawieszenie egzekucji

Jeśli ten sam komornik zajął i świadczenie w ZUS, i konto bankowe, powinien Pan:

  1. Napisać do komornika pismo z żądaniem zwolnienia konta powołując się na art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika z wnioskiem o zawieszenie egzekucji z konta pod rygorem skierowania skargi na czynność komornika.
  2. W ciągu 7 dni – o ile komornik nie zwolni konta – złożyć skargę na czynność komornika skargi na czynności komornika. Uzasadnieniem dla skargi, jest nieuwzględnienie wniosku o wyłączenie z egzekucji wskazanego składnika majątku w postaci konta.

Skargę komornik rozpatruje w ciągu 3 dni ją rozpatruje i podejmuje decyzje o jej uznaniu albo odrzuceniu. W razie odrzucenia skargi komornik ma obowiązek przekazać ją do sądu rejonowego wraz z aktami sprawy.

Pieniędzy pobranych raczej Pan nie odzyska, chyba że sąd uzna, że komornik ma obowiązek zwrócić tę kwotę.

Ograniczenia zajęcia kont

Egzekucja ze środków na rachunkach bankowych ma ograniczenia. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego „środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego”.

Jednak ograniczenie to nie ma zastosowana do alimentów, gdyż zgodnie z art. 1083 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Stosownie do art. 1086 § 1 komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Według art. 801 w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016 r. „jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji”.

Co do zasady w postępowaniu egzekucyjnym obowiązek wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CZ 72/55) wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, iż komornik nie podejmie egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wspomnianym wniosku. Jednak nie ma to zastosowania w zakresie egzekucji alimentów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »