Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

• Data: 2023-01-20 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jako pielęgniarka pracuję tylko w szpitalu na umowie cywilnoprawnej. Mam komornika, który chce mi zająć wynagrodzenie. Czy komornik może zająć cały dochód z działalności gospodarczej? Czy musi uwzględnić kwotę na zapłatę podatku i składek? Czy jest kwota wolna od zajęcia, na środki do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych? W szpitalu pracuję cały czas, jest to mój jedyny dochód, powtarzalny co miesiąc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

Egzekucja z konta firmowego

Jeśli wierzyciel wskaże komornikowi jako sposób egzekwowania jego wierzytelności względem Pani egzekucję z Pani majątku firmowego, to komornik ma prawo do zajęcia konta firmowego, ale z wyłączeniem środków, które są przeznaczane m.in. na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z podatkami i składkami ZUS, a także na świadczenia alimentacyjne zasądzone tytułem odszkodowania (pod warunkiem przedłożenia przez przedsiębiorcę stosownych dokumentów).

Tylko zajmując konto osobiste, komornik ma obowiązek pozostawić tzw. kwotę wolną na przeżycie.

Skoro jest Pani przedsiębiorcą i prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, to Pani majątek firmowy traktowany jest tak samo jak Pani majątek osobisty, a to daje komornikowi prawo do tego, aby zająć zarówno środki pieniężne na Pani koncie firmowym, jak i Pani koncie prywatnym. Kwota wolna od zajęcia dotyczyć jednak będzie wyłącznie Pani rachunku osobistego, na rachunku firmowym nie ma takich ograniczeń i komornik może je zająć w całości. Na rachunku firmowym komornik ma jedynie obowiązek pozostać środki na bieżące wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz na podatki i świadczenia państwowe. By komornik ich nie zajął, musi Pani przedstawić stosowne dokumenty na okoliczność wysokości np. składek do ZUS czy należnego podatku dochodowego lub podatku VAT.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa B2B i egzekucja

Natomiast skoro Pani ma umowę tylko ze szpitalem i nie osiąga Pani żadnych dodatkowych dochodów, świadczenia ze szpitala otrzymuje Pani co miesiąc lub w innych, stałych odstępach czasu i w stałej wysokości oraz otrzymane wynagrodzenie ma na celu zapewnienie utrzymania się przez Panią, to wówczas Pani umowę ze szpitalem należy uznać za umowę B2B, a zajęcie komornicze w ramach takiej umowy powinno być co do zasady przeprowadzone się na takich samych zasadach jak wskazane w art. 87 i 87¹ Kodeksu pracy. Niedopuszczalne jest zaś pozbawienie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osiągających wynagrodzenie z tytułu umowy B2B, środków na utrzymanie, na co zwracał uwagę sam Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując w piśmie z 9 lipca 2018 roku na brak dostatecznej ochrony osób prowadzących jednoosobową działalność przed egzekucją komorniczą i wskazując, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 kwietnia 2001 roku, sygn. akt K 11/00: „wszelkie działania władz publicznych powinny z jednej strony uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii, w ramach której człowiek może się w pełni realizować społecznie, a z drugiej działania te nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznie odbierających jednostce poczucie godności”.

Owe art. 87 i 871 Kodeksu pracy stanowią:

„Art. 87. [Potrącenia z wynagrodzenia za pracę; egzekucja z wynagrodzenia za pracę]

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród 4 , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Art. 871. [Kwoty wolne od potrąceń]

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »