Wspólny kredyt hipoteczny, jak się zabezpieczyć?

• Data: 2023-04-21 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam kredyt hipoteczny na mieszkanie wraz z żoną (1/2) oraz obcą osobą (1/2). Do spłaty jest około 175 tysięcy złotych. Chciałbym spłacić wcześniej swoją część ze względu na odsetki. Wiem, że po spłaceniu swojej części dla banku będę dalej współudziałowcem (wraz z żoną) w kredycie. Jak mogę się zabezpieczyć na wypadek, gdyby druga osoba przestała spłacać raty, a bank zaczął wymagać tych spłat ode mnie? Wspólnik w kredycie zgadza się na takie rozwiązanie. Czy mamy spisać umowę o spłacie swojej części przed notariuszem? Jak powinna wyglądać taka umowa? Jaki jest orientacyjny koszt sporządzenia takiego dokumentu u notariusza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólny kredyt hipoteczny, jak się zabezpieczyć?

Zobowiązania współkredytobiorcy

Póki jest Pan współkredytobiorcą, bank może dochodzić od Pana spłaty w całości. Zgodnie z art. 366 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

„W rozpoznawanej sprawie nie było podstaw do przyjęcia, że zobowiązanie niewątpliwie nie dotyczyło wspólnego mienia J. Ż. (1) i J. Ż. (2). Nie znajdował zastosowania w sprawie art. 370 K.c., który może stanowić podstawę odpowiedzialności solidarnej. Jednakże należało mieć na uwadze treść art. 369 K.c., który stanowi, że zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej” (wyr. SO w Słupsku z 28 grudnia 2018 r., sygn. akt I C 10/18).

Podpisanie aktu notarialnego ze wspólnikiem

Ponadto hipoteka jest wpisana na całą nieruchomość, więc w razie wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia w stan wymagalności bank może prowadzić egzekucję z całej nieruchomości i ją zlicytować. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby zawarcie aneksu do umowy, a bankowi pozostawienie jednego kredytobiorcy.

Pan może podpisać ze wspólnikiem akt notarialny o poddaniu się egzekucji do kwoty kredytu, którą ma spłacić wspólnik. Wówczas w razie jego zwłoki i spłaty za niego zobowiązania będzie Panu łatwiej uzyskać tytuł wykonawczy, aby wyegzekwować od niego te pieniądze. Oświadczenie w trybie art. 777 § 1 pkt 4–6 K.p.c. musi mieć formę aktu notarialnego. O wymogach formalnych takiego oświadczenia mówi zresztą wprost wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt III CRN 368/74):

„W odniesieniu do aktów, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 K.p.c., oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym, jednakże powinno być w nim wskazane źródło zobowiązania dłużnika, a mianowicie akt ten winien zawierać dokładne oznaczenie świadczenia i źródła jego powstania. Powyższe wymogi mają charakter bezwzględny. Należy bowiem mieć na względzie, że akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, daje wierzycielowi możliwość wszczęcia egzekucji bez uprzedniego prowadzenia postępowania rozpoznawczego. Dlatego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji jest skuteczne tylko wobec ściśle określonego roszczenia, zarówno co do przedmiotu, jak i podstawy prawnej”.

W przypadku zobowiązania pieniężnego istotne jest określenie maksymalnej wysokości kwoty. Taksa wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia netto za pracę w danym roku kalendarzowym (3490 zł) powiększonego o podatek VAT w stawce 23%. Plus taksa notarialna za wypis wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »