Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Autor: Michał Berliński

Mój pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wierzytelności na w sumie nie dużą kwotę ok. 900 zł, ale dług jest bardzo mocno przedawniony, co najmniej 15 lat, sam nie pamiętam dokładnie, o co chodzi. Jakieś zaległości w banku, ale nie finansowe tylko z tytułu nieopłaconych potrąceń. Ja do domu nigdy nie dostałem żadnego pisma od komornika. A jak szef mi pokazał to pismo, które dostał dziś, to wszedłem na swoje konto bankowe (doświadczenie mam już z przed 10 lat raz i zapłaciłem niepotrzebnie zamiast załatwić to), a tam okazało się, że bank w porozumieniu z komornikiem zabezpieczył mi kwotę, ale jej nie zabrał (bo jest debet). Co mam teraz zrobić? Wiem, że mogę podnieść zarzut przedawnienia, ale w piśmie do kogo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Tytuł wykonawczy dla komornika

Na samym początku należy wskazać, że postępowanie egzekucyjne toczy się już wobec Pana. Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

Należy mieć na uwadze, że prawo przewiduje różne stawki dla komornika za wyegzekwowanie należności, a zależne są one od sposobu ich wyegzekwowania. Aktualna stawka to 10%, z uwagi na fakt wszczęcia przeciwko Panu postępowania egzekucyjnego już w 2019 roku.

Zobacz też: Przedawnione długi w egzekucji komorniczej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedawnienie sprawy związanej z długiem

Odnośnie zaś przedawnienia. Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem dziesięciu (przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  1. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  2. przez wszczęcie mediacji;
  3. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wobec tego warto zastanowić się, kiedy samo roszczenie zostało zawarte i czy nie uległo już przedawnieniu. W Pana przypadku mamy jednak do czynienia z nakazem zapłaty, a wtedy okres przedawnienia wynosi 10 lat. Najważniejsze jest, czy Pan ten nakaz otrzymał. Jeśli Pan go nie otrzymał, np. z uwagi na fakt zamieszkiwania pod innym adresem i np. dochował Pan swojego obowiązku, tj. zgłosił Pan ten fakt do odpowiednich instytucji, to może Pan podnosić, iż nakaz nie jest prawomocny. Na Pana miejscu w takiej sytuacji wysłałbym do Sądu Rejonowego w Lubinie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu z uwagi na nieprawidłowe doręczenie składając jednocześnie tenże sprzeciw. W sprzeciwie zaś podniósłbym zarzut przedawnienia roszczenia i braku jego zasadności. W tym celu również potrzebne będzie Panu zaświadczenie o miejscu Pańskiego zamieszkiwania i potwierdzenia faktu zgłoszenia. Jeśli posiadał Pan zgłoszony adres, to na pewno nie powinno być problemu z podważeniem nakazu, zaś w przypadku posiadania innego adresu w Polsce wystarczy to udowodnić odpowiednim dokumentem.

Jeśli zaś adres, na który sąd wysłał nakaz, był Pańskim zgłoszonym w bazie adresem w dacie wydania nakazu, to nakaz został doręczony prawidłowo, mimo iż go Pan nie odebrał, i w tej sytuacji będzie można spróbować go podważyć, ale może to nie przynieść żadnego efektu. Proszę wobec tego o odpowiedź: czy adres tymczasowego zamieszkiwania, na który, mam rozumieć, sąd przesłał korespondencję, był przez Pana zgłoszony w urzędzie i w tej dacie był faktycznie Pańskim adresem zamieszkiwania?

Zakwestionowanie wymagalności roszczenia

Jeśli zaś nie, to można spróbować ewentualnie kwestionować samą wymagalność roszczenia. Jednak proszę pamiętać, że roszczenie pomimo upływu wielu lat od wydania nakazu, w tej sytuacji aż 15 lat, jeśli było kierowane do komorników, to w egzekucji się nie przedawnia. Dlatego też jeśli pomiędzy różnymi egzekucjami komorniczymi nie było większych przerw, to tytuł ten dalej może być ważny. Jednak zawsze może Pan wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym, kwestionując zasadność tego roszczenia i zgłaszając zarzut przedawnienia. Wraz z powództwem może Pan złożyć wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych i zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego u komornika.

Tak jak Pan widzi, wszystko zależy od tego, czy tenże nakaz został Panu kiedyś skutecznie doręczony oraz czy ewentualnie i kiedy była wobec Pana prowadzona ostatnia egzekucja.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »