Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

• Data: 2024-01-21 Autor: Marek Gola

Przedawnienie roszczenia o zapłatę to istotny aspekt prawniczy mający na celu ochronę dłużników przed nadmiernie długim dochodzeniem wierzytelności przez wierzycieli. Takie wezwania do zapłaty przedawnionego długu zdarzają się dość często i warto mieć tego świadomość. Pani Marta opisała nam swoją sytuację, otóż dwa dni temu została wezwana pisemnie do zapłaty zadłużenia występującego pierwotnie wobec telewizji telekomunikacyjnej , a obecnie wierzycielem jest firma windykacyjna. Chodzi o jakieś niezapłacone faktury sprzed 16 lat. W ciągu tych lat kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, więc jest prawdopodobne, że jakaś korespondencja do niej nie trafiła, ale w żaden sposób nie może sobie przypomnieć tego zadłużenia. Żąda się ode niej kwoty ok. 3 tys. zł. Klientka pyta nas, co z tym zrobić i czy tu nie wchodzi w grę przedawnienie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

Przedawnienie roszczenia o zapłatę

W pierwszej kolejności pani Marta powinna dokładnie przeanalizować treści pisma pod kątem jego ewentualnego wskazania na zakończone już postępowanie cywilne. Innymi słowy, chodzi głównie o to, czy wierzyciel powołuje się na wydany przeciwko Pani uprzednio wyrok (nakaz zapłaty), czy też nie. Powyższe wynika wprost z treści art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Jeżeli żaden wyrok (nakaz zapłaty) nie został wydany, wówczas roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat. Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Dla każdej zatem z faktur termin wymagalności będzie inny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy bieg przedawnienia zostaje przerwany?

Nasza klientka nie wskazuje także, by miało dojść do sytuacji przerwania biegu przedawnienia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 123 K.c.bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji”.

Dopiero wówczas nastąpi skierowanie sprawy względem niej o zapłatę (nastąpi konkretyzacja roszczenia względem danego podmiotu).

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia

Doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli telewizja telekomunikacyjna sprzedała wierzytelność, to zachodzi pytanie, czy cała należność jest przedawniona, czy też jedynie część. Jeżeli firma windykacyjna skieruje przeciwko naszej klientce powództwo o zapłatę, wówczas należy się przygotować do sprawy sądowej. Podniesienie w chwili obecnej zarzutu przedawnienie nic nie da, albowiem zarzut taki jest podniesiony skutecznie jedynie w postępowaniu sądowym, a nie w postępowaniu przedsądowym. Co do zasady, nawet jakby pani Marta skierowała teraz odpowiedź na wezwanie do zapłaty przedawnionego długu, wskazując na zarzut przedawnienia, to i tak firma windykacyjna skieruje pozew o zapłatę, licząc na to, że nie klientka podniesienie zarzutu przedawnienia przed sądem.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Pani Anna i niezapłacona faktura

Pani Anna otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, jednak z różnych przyczyn zapomniała o jej uregulowaniu. Po 3 latach firma windykacyjna skontaktowała się z nią z żądaniem zapłaty. Pani Anna, zorientowawszy się w swoich prawach, podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Okazało się, że roszczenie faktycznie uległo przedawnieniu, co uniemożliwiło firmie windykacyjnej dalsze dochodzenie należności.

 

Pan Marek i kredyt bankowy

Pan Marek zaciągnął kredyt bankowy, którego spłata została przerwana z powodu nagłej utraty pracy. Po kilku latach bez żadnych wezwań czy przypomnień, bank nagle wszczął postępowanie sądowe o zapłatę. Pan Marek, nieświadomy swoich praw, nie podniósł zarzutu przedawnienia, co skutkowało wydaniem przeciw niemu wyroku. Gdyby Pan Marek był świadomy swoich praw, mógłby uniknąć negatywnych konsekwencji sądowych.

 

Firma i przedawnione faktury

Lokalna firma budowlana po latach działalności zorientowała się, że posiada nieuregulowane faktury za materiały zakupione od dostawcy sprzed 5 lat. Firma postanowiła zignorować sprawę, zakładając, że roszczenie jest przedawnione. Jednakże dostawca, mając dokumenty potwierdzające uznania długu przez firmę w ciągu tych lat, wszczął postępowanie sądowe. Okazało się, że działania firmy w ciągu ostatnich lat przerwały bieg przedawnienia, co umożliwiło dostawcy dochodzenie swoich roszczeń. 

Podsumowanie

Zrozumienie zasad przedawnienia roszczeń jest kluczowe dla zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Świadomość swoich praw oraz terminów przedawnienia pozwala na odparcie wezwania do zapłaty przedawnionego długu. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i obronie przed roszczeniami przedawnionymi? Skorzystaj z naszych porad prawnych on-line i już teraz opisz swój problem na formularzu kontaktowym.

Akty prawne i przepisy:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »