Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-30 • Aktualizacja: 2021-07-15

Dwa dni temu zostałam wezwana pisemnie do zapłaty zadłużenia występującego pierwotnie wobec TP S.A., a obecnie wierzycielem jest firma windykacyjna. Chodzi o jakieś niezapłacone faktury sprzed 16 lat. W ciągu tych lat kilkakrotnie zmieniałam miejsce zamieszkania, więc jest prawdopodobne, że jakaś korespondencja do mnie nie trafiła, ale w żaden sposób nie mogę sobie przypomnieć tego zadłużenia. Żąda się ode mnie kwoty ok. 3 tys. zł. Co z tym zrobić? Czy tu nie wchodzi w grę przedawnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

Przedawnienie roszczenia o zapłatę

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności powinna Pani dokładnie przeanalizować treści pisma pod kątem jego ewentualnego wskazania na zakończone już postępowanie cywilne. Innymi słowy, chodzi głównie o to, czy wierzyciel powołuje się na wydany przeciwko Pani uprzednio wyrok (nakaz zapłaty), czy też nie. Powyższe wynika wprost z treści art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Jeżeli żaden wyrok (nakaz zapłaty) nie został wydany, wówczas roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat. Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Dla każdej zatem z faktur termin wymagalności będzie inny.

Kiedy bieg przedawnienia zostaje przerwany?

Nie wskazuje Pani także, by miało dojść do sytuacji przerwania biegu przedawnienia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 123 K.c. – bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Dopiero wówczas nastąpi skierowanie sprawy względem Pani o zapłatę (nastąpi konkretyzacja roszczenia względem danego podmiotu).

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia

Doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli TP S.A. sprzedała wierzytelność, to zachodzi pytanie, czy cała należność jest przedawniona, czy też jedynie część. Jeżeli firma windykacyjna skieruje przeciwko Pani powództwo o zapłatę, wówczas należy się przygotować do sprawy sądowej. Podniesienie w chwili obecnej zarzutu przedawnienie nic nie da, albowiem zarzut taki jest podniesiony skutecznie jedynie w postępowaniu sądowym, a nie w postępowaniu przedsądowym. Co do zasady, nawet jakby Pani skierowała teraz odpowiedź na wezwanie do zapłaty, wskazując na zarzut przedawnienia, to i tak firma windykacyjna skieruje pozew o zapłatę, licząc na to, że nie podniesienie Pani zarzutu przedawnienia przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »