Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-10-18 • Aktualizacja: 2021-07-12

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela. W dniu 18 grudnia komornik zablokował moje konto na całą kwotę plus opłaty dodatkowe. Nie otrzymałam wtedy jeszcze pisma od komornika, o zajęciu dowiedziałam się w banku. Bank zdążył ściągnąć całą należność z mojego konta i przekazać do komornika. Poinformowałam komornika telefonicznie, że część kwoty była już wcześniej przelana na konto wierzyciela, on jednak poinformował mnie, że wniosek był na taką kwotę i tę kwotę ściągnął i zakończył egzekucję, natomiast o zwrot nadpłaty 2000 zł powinnam się ubiegać u mojego wierzyciela. Wysłałam odpowiednie wezwanie do wierzyciela, ale do tej pory nie otrzymałam ani żadnej odpowiedzi, ani zwrotu nadpłaconej kwoty. Proszę o poradę, jakie powinnam podjąć kroki, aby otrzymać z powrotem nadpłaconą kwotę długu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika

Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowania dysponuje wpierw adresem wskazanym mu przez wierzyciela, a następnie adresami, które ustali w wyniku zapytań do różnych instytucji, np. baza PESEL NET lub Biuro Ewidencji Ludności. Adres, pod którym Pani nie zamieszkuje, został zapewne wskazany mu przez wierzyciela. Wierzyciel zaś dysponuje adresem, który podał sam dłużnik przy zawieraniu umów. Z uwagi na fakt nieuregulowania należności bezpośrednio po wydaniu nakazu wierzyciel jak najbardziej miał prawo skierować sprawę do komornika sądowego. Zapewne uprzednio nakaz został zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a samo postępowanie zostało skierowane na drogę egzekucji słusznie. Wskazać należy, że jeśli wierzyciel skierował sprawę do egzekucji – ważna jest data złożenia wniosku – już po opłaceniu należności przez Panią, to naraża się wtedy na obciążenie go kosztami niecelowej egzekucji, gdyż należy uznać, że taka była niecelowa, bowiem roszczenie zostało już uregulowane. Z tego, co Pani pisze, nie zostało uregulowane w całości, lecz w części i o tę kwotę wierzyciel powinien ograniczyć egzekucję. Datą wszczęcia egzekucji jest data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela. Dodam tylko, że wierzyciel nie ma obowiązku oczekiwać na ratalne regulowanie należności przez dłużnika.

Wpłata pieniędzy bezpośrednio na konto wierzyciela a postępowanie egzekucyjne

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik ściągnął z konta takie kwoty, na jakie opiewał jego wniosek egzekucyjny. Wierzyciel powinien niezwłocznie poinformować komornika o otrzymanej kwocie ograniczając wniosek egzekucyjny o otrzymane należności. Powinna Pani wystąpić do komornika na piśmie, nie zaś telefonicznie.

Proponowałbym przesłać komornikowi potwierdzenie dokonanych przez Panią płatności bezpośrednio na konto wierzyciela. Komornik wtedy wezwał by wierzyciela do wskazania dokładnej kwoty zadłużenia. Jeśli komornik zakończyłby wtedy egzekucje i nie odniósł się do Pani wniosku, to wtedy można złożyć skargę na jego czynności, wykazując wszystkie te uchybienia. Skargę można złożyć na urzędowym formularzu lub na piśmie. Skarga po nowelizacji podlega opłacie w kwocie 50 zł, której trzeba dokonać na konto sądu, który będzie ją rozpatrywał. Jeśli Pani jej nie wpłaci, sąd wezwie Panią do uzupełnienia braków, jeśli zaś mimo tego nie uiści Pani tej opłaty, to skarga będzie podlegać odrzuceniu. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności.

„Art. 767. [Skarga na czynności komornika]

§ 1. 62 Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

§ 11. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 31. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

§ 32. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

§ 33. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

§ 6. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi”.

Wezwanie wierzyciela do zwrotu nadpłaty

Z tego, co Pani pisze, komornik jednak zakończył już swoje postępowanie, tylko czy wydał już postanowienie? Przez to, że komornik egzekwował większą kwotę, to pobrał od Pani również większą opłatę i opłata w tej części powinna być pobrana od wierzyciela, jeśli zaś postanowienie jest już wydane i prawomocne, to nic nie może Pani z tym zrobić.

Co zaś już do samego zwrotu od wierzyciela, to z tego, co zrozumiałem wysłała Pani do tejże firmy już wniosek o zwrot kwoty? Czy owe pismo było tzw. wezwaniem do zapłaty? Aby odzyskać pieniądze od tejże firmy, powinna Pani wezwać ich na piśmie, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do zwrotu określonej kwoty, w wyznaczonym przez Panią terminie, na wskazany numer rachunku bankowego. Pismo najlepiej nazwać „wezwanie do zapłaty” lub ewentualnie „wezwanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia”. Nazwa nie jest tutaj tak ważna jak treść pisma. Jeśli zaś firma nie odpowie, nie zwróci środków, to można jeszcze, zanim uda się Pani ze sprawą do sądu, spróbować np. zawiadomić miejskiego/powiatowego rzecznika praw konsumentów, o ile to roszczenie, które wynika z takiej umowy. Jeśli zaś nie lub chce Pani od razu skierować sprawę do sadu, to musi Pani normalnie wnieść pozew o zapłatę, wskazując jako dowody potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie pobrania z konta pozostałej należności czy też właśnie owo wezwanie do zapłaty. Musi Pani również pozew opłacić i oczekiwać na wydanie w sprawie nakazu bądź innego orzeczenia, w zależności od uznania sądu. W sprawie dla wyjaśnienia wątpliwości może również odbyć się rozprawa. Koszty tego postępowania będą podlegały zwrotowi na Pani rzecz od firmy.  

Wobec tego działania swoje proszę podjąć szybko i ostatecznie cała sprawa może skończyć się w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »