Wezwanie do zapłaty rzekomego długu

• Data: 2023-10-06 Autor: Karolina Grygorcewicz

Otrzymałam właśnie z Zarządu Transportu Miejskiego wezwanie przedegzekucyjne za rzekomo nieopłacony mandat sprzed ponad 20 lat. Według pisma wezwanie z sądu miło miejsce w 2002 roku, a nakaz zapłaty wydany w był 2004 r. Pomijam fakt, że nie wydaje mi się bym takiego nie opłaciła, jednakże nie jestem w stanie tego udokumentować. Nie trzymam kwitów przez tyle lat, a konta w banku, które miałam w tamtym czasie, dawno już nie mam. Czy taki mandat nie ulega przedawnieniu? Czy i jak mogę się odwołać od tej decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty rzekomego długu

Nakaz zapłaty

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w związku z brakiem płatności za mandat został przeciwko Pani skierowany pozew o zapłatę do sądu i sąd ten został wydany nakaz zapłaty, który z kolei się uprawomocnił, a zatem stanowił podstawę (po nadaniu klauzuli wykonalności) do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego przeciwko Pani.

Zgodnie z treścią art. 125 Kodeksu cywilnego „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 „bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”.

Zatem taki wniosek o wszczęcie egzekucji także przerywa bieg przedawnienia. Po każdej przerwie terminu przedawnienia biegnie on na nowo.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwanie do zapłaty a przerwanie biegu przedawnienia

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że wierzyciel wystosował do Pani dopiero wezwanie przedegzekucyjne, a zatem w tej sprawie nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie, Pani roszczenie może być przedawnione, wierzyciel celowo skierował najpierw wezwanie do zapłaty, być może mając nadzieję, że zostanie ono przez Panią zrealizowane bez potrzeby wszczynania postępowania egzekucyjnego, które mogłoby zakończyć się niepomyślnie dla wierzyciela (a wówczas zostałby obciążany kosztami takiego postępowania).

Kontakt z sądem

Niemniej, celem dokładnej weryfikacji stanu faktycznego i dat, zalecam, aby zadzwoniła Pani do czytelni sądu, który wydał nakaz zapłaty, i zapoznała się z aktami sprawy. Dopiero pełna analiza akt sprawy oraz czynności podjętych w jej toku pozwoli ostatecznie stwierdzić, czy roszczenie faktycznie się przedawniło.

Zapoznanie się aktami sprawy pozwoli Pani również na weryfikację stanu faktycznego, bo, jak wynika z Pani informacji, nie brała Pani udziału w postępowaniu sądowym.

Zatem zalecałabym w pierwszej kolejności udać się do sądu celem zapoznania się z aktami sprawy, a dopiero potem, w oparciu o ww. przepisy, zweryfikować, czy faktycznie upłynął termin, który uprawniał wierzyciela do dochodzenia roszczeń przeciwko Pani, i czy w ogóle powinna być Pani stroną jakiegokolwiek postępowania.

Jeśli okazałoby się, że roszczenie jest faktycznie przedawnione, proszę w odpowiedzi na wezwanie w pierwszej kolejności wskazać, że mandat został przez Panią opłacony, a w drugiej, że roszczenie jest przedawnione.

Może Pani też spróbować skontaktować się z bankiem, w którym miała Pani założony rachunek bankowy, z pytaniem, czy jest możliwość ewentualnego uzyskania informacji o dokonanym przelewie, względnie uzyskania potwierdzenia dokonania płatności. Niektóre banki przechowują dane klientów od dnia zawarcia przez nich umowy o otwarcie rachunku bankowego, nawet po jego zamknięciu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »