Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

• Data: 2024-06-12 Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Otrzymałem od komornika zawiadomienie o egzekucji z ruchomości. Zostało jednak dostarczone listem zwykłym, co budzi moje wątpliwości. Czy uzasadnione?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Wierzyciel w celu wyegzekwowania swoich należności, mając tytuł wykonawczy – orzeczenie sądu, które uprawnia do egzekucji, składa u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja z ruchomości jest jednym ze sposobów postępowania uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego. Pierwszą czynnością przy egzekucji z ruchomości jest jej zajęcie. Jednocześnie komornik musi doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, oprócz wskazania treści tytułu wykonawczego oraz sposobu egzekucji, powinno zawierać inne elementy, które mają wzmacniać status dłużnika w sposób pozwalający na ochronę jego praw.

W zawiadomieniu tym należy m.in. zamieścić pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia W większości przypadków pouczenie takie powinno zawierać stwierdzenie, że dłużnikowi przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia (art. 795 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), które należy wnieść do wskazanego w zawiadomieniu sądu za pośrednictwem innego wskazanego sądu, w terminie tygodniowym liczonym od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2 i art. 795 § 2).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dowód doręczenia pisma przez komornika

Istotne jest w tej mierze pytanie, czy dostał Pan tylko zawiadomienie o egzekucji z ruchomości, czy też dostał je Pan razem z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji i wskazaniem tytułu wykonawczego, będącego podstawą egzekucji, w którym należy zamieścić pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia.

Od momentu doręczenia biegnie termin na złożenie zażalenia. Jeżeli nie ma listu poleconego, to trudno jest dowieść, kiedy faktycznie nastąpił moment doręczenia korespondencji.

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych:

„1. Dowodem dokonania doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika jest potwierdzenie odbioru.

2. Jeżeli doręczenie następuje inną drogą niż pocztowa i nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru podpisanego przez adresata, z czynności doręczenia komornik lub upoważniony przez niego pracownik kancelarii sporządza notatkę, w której odnotowuje datę, przedmiot doręczenia, adresata oraz swoje imię i nazwisko”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pokwitowanie pisma od komornika

Zgodnie zaś z § 20 rozporządzenia „pokwitowanie odbioru pism, których doręczenie stanowi samoistną czynność, przekazuje się organowi zlecającemu doręczenie wraz z odpisem protokołu doręczenia, zaś oryginał protokołu przechowuje się w aktach sprawy”.

Zawiadomienie o egzekucji z ruchomości jest pismem o tyle istotnym, o ile jego doręczenie powinno nastąpić listem za potwierdzeniem odbioru. Innym takim pismem jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Obecne przepisy prawa nie pozwalają komornikowi na kierowanie do dłużnika korespondencji listem zwykłym.

Nie znam powodu, dla którego komornik zdecydował się na taki sposób doręczenia. Wielu dłużników celowo i systematycznie nie odbiera korespondencji od komornika. Jednak przepisy prawa są w tej mierze jednoznaczne i pozwalają na wyjątek od tej zasady tylko, gdy doręczenie następuje inną drogą niż pocztowa i nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru podpisanego przez adresata.

Przykłady

 
Doręczenie zawiadomienia o egzekucji z ruchomości

Jan Kowalski otrzymał od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z ruchomości. Dokument ten został jednak dostarczony listem zwykłym. Jan zastanawia się, czy takie doręczenie jest zgodne z prawem, ponieważ nie posiada dowodu na dokładną datę otrzymania pisma, co może mieć wpływ na termin wniesienia ewentualnego zażalenia.

 
Zawiadomienie bez potwierdzenia odbioru

Anna Nowak otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu jej samochodu w ramach egzekucji komorniczej. Pismo zostało dostarczone listem zwykłym, co wywołało u niej wątpliwości. Anna wie, że zawiadomienie o wszczęciu egzekucji powinno być doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak tego potwierdzenia uniemożliwia jej udowodnienie, kiedy dokładnie otrzymała zawiadomienie.

 
Problematyczne doręczenie zawiadomienia

Piotr Zieliński otrzymał od komornika zawiadomienie o zajęciu jego ruchomości. Ku jego zaskoczeniu, pismo przyszło listem zwykłym. Piotr obawia się, że w przypadku sporu prawnego nie będzie mógł udowodnić daty otrzymania dokumentu. Ponadto, brak pokwitowania odbioru pisma rodzi wątpliwości co do prawidłowości procedury przeprowadzonej przez komornika.

Podsumowanie

 

Podsumowując, doręczenie zawiadomienia o egzekucji z ruchomości listem zwykłym budzi poważne wątpliwości prawne i praktyczne, ponieważ brak potwierdzenia odbioru uniemożliwia dokładne ustalenie daty doręczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie pisma powinny być doręczane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby dłużnik mógł skutecznie chronić swoje prawa.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie egzekucji komorniczej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami online, którzy przygotują dla Ciebie profesjonalne pisma i udzielą kompleksowej porady prawnej. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »