Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dojście do porozumienia z wierzycielami aby komornik nie zajmował wynagrodzenia

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-10-21

Założyłem firmę, niestety popadłem w długi. Mam teraz 2 zajęcia komornicze od dwóch różnych wierzycieli. Komornik zajmuje mi wynagrodzenie i zostaje mi tylko najniższa krajowa. Chciałbym dogadać się z wierzycielami, żeby wpłacać im bezpośrednio na konto po ok. 500 zł miesięcznie. Co zrobić, żeby po powrocie z zagranicy (planuję wyjazd) i podjęciu pracy komornik znów nie zajął mi wynagrodzenia? Czy wierzyciele muszą wycofać sprawy od komornika? Czy można się jakoś dogadać z komornikiem w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście może Pan dogadać się (nawet podpisać ugodę, która określi harmonogram spłaty rat) bezpośrednio z wierzycielami, wtedy jednak – aby zatrzymać egzekucję komorniczą, a należności wpłacać bezpośrednio wierzycielom – musiałby Pan wyegzekwować u wierzycieli, aby wnieśli wniosek do wierzyciela o umorzenie bądź zawieszenie egzekucji. Zapewne argumentem po Pana stronie, który może przekonać wierzycieli, będzie rychła bezskuteczność egzekucji z wynagrodzenia.

Komornik prowadzi egzekucję, ale w istocie gospodarzem postępowania jest wierzyciel, stąd proponuję bardziej dogadywać się z wierzycielami, nie z komornikiem. Porozumienie z komornikiem (w formie Pana oświadczenia) też może mieć miejsce, ale oznacza to, że postępowanie egzekucyjne cały czas będzie trwało i jeśli nie wywiąże się Pan z porozumienia, komornik szybko przystąpi do dalszej egzekucji. Jeśli wierzyciele wniosą wniosek o zawieszenie/umorzenie egzekucji, a Pan nie wywiąże się z porozumienia, będą musieli ponownie złożyć wniosek o kontynuowanie/wszczęcie egzekucji, co trwa dłużej (choć powoduje dodatkowe koszty dla Pana, stąd lepiej spłacać raty regularnie i nie skłaniać wierzycieli do egzekwowania roszczenia przez komornika).

Na mocy art. 826 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Kluczowe znaczenie mogą mieć koszty – proszę pamiętać, że wpłacając pieniądze do komornika, uiszcza Pan jeszcze koszty komornicze, jeśli natomiast będzie Pan należność wpłacał bezpośrednio wierzycielom – takiej opłaty nie będzie (jeśli egzekucja zostanie umorzona bądź zawieszona, ale wierzyciel nie poda komornikowi, że umorzenia/zawieszenia egzekucji żąda z powodu spłaty należności).

Zgodnie z art. 820 K.p.c. „organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji”.

Na mocy art. 825 „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Podsumowując, na wniosek wierzyciela komornik może zawiesić i umorzyć egzekucję. Taki wniosek nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia tej egzekucji na nowo. Jeśli ma Pan możliwość dogadania się z wierzycielami, warto z nimi ustalić harmonogram spłaty rat przy założeniu, że wniosą o umorzenie egzekucji (lub przynajmniej zawieszenie). W takim wypadku – o ile będzie Pan spłacał raty i nie da powodu wierzycielom do ponownego wszczęcia egzekucji – będzie Pan mógł korzystniej spłacić zobowiązanie i nie być podmiotem dalszego postępowania egzekucyjnego po powrocie z kraju. Jeśli jednak wierzyciel ponownie złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, będzie to dla Pana niekorzystne finansowo. Jeśli egzekucja pozostawałaby zawieszona, po spłacie zobowiązania proszę dopilnować, by wierzyciel wniósł o umorzenie egzekucji, jednak bez podawania przyczyny takiego umorzenia we wniosku (jeśli poda, że przyczyną jest spłata zobowiązania, zostanie Pan obciążony wyższą opłatą).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »