Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat za brak biletu a przedawnienie

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-10

W roku 2001 r. otrzymałem mandat za brak biletu – czego sobie nie przypominam, ale tak wynika z dokumentów, które otrzymałem kilka dni temu (i które przesyłam jako załączniki do tego pytania). Z pism wynika, że mandat nie uległ przedawnieniu (wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny w 2002 r.) i mam do spłaty ponad 1000 zł. Czy faktycznie takie sprawy się nie przedawniają? Co mogę ewentualnie zrobić, by powstrzymać komornika?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Zgodnie z treścią art. 125 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Nadmieniam, iż kiedyś był to okres 10-letni, jednak w niniejszym przypadku nawet taki okres rodzi podejrzenie możliwości przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Zgodnie natomiast z treścią art. 123 § 1 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Wniosek o wszczęcie egzekucji także przerywa bieg przedawnienia, zaś skutku tego nie niweczy późniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności. Po każdej przerwie terminu przedawnienia biegnie on na nowo.

Z uwagi na to wskazuję, iż z Pana stanu faktycznego nie wynika, aby wierzyciel po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w 2002 r. – nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym składał jakiekolwiek wnioski o wszczęcie egzekucji, tak aby wydłużyć termin przedawnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Mając powyższe na uwadze podnoszę, iż Pana roszczenie może być przedawnione. Aby dokładnie to sprawdzić polecam, aby udał się Pan do sądu rejonowego, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w 2002 r. i przejrzał akta, poszukując wzmianek na ten temat. Po przeanalizowaniu akt i podjętych czynnościach, mając na uwadze powyższe przepisy, a więc termin 6-letni przedawnienia i przerwanie jego biegu, na pewno uzyska Pan informacje, czy roszczenie jest przedawnione.

Jeżeli kwestionuje Pan swój udział w zdarzeniu powodującym powstanie zadłużenia (brak biletu), a także doszło do przedawnienia roszczenia, to na tym etapie, tj. postępowania egzekucyjnego, może Pani wnieść tzw. powództwo przeciwegzekucyjne.

Zgodnie natomiast z treścią art. 840 § 1 K.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Niniejszy pozew ma bowiem na celu pozbawienie przedmiotowego tytułu wykonalności.

W świetle art. 843 § 1 K.p.c. powództwo wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »