Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-03-30 • Aktualizacja: 2021-02-28

Poniosłam koszty pogrzebu zmarłej siostry, która miała w banku rachunek. Podjęłam próbę wystąpienia do banku o wypłatę środków z konta zmarłej na pokrycie kosztów pogrzebu – w oparciu o przedstawione faktury (art. 55 Prawa bankowego). Pracownica banku powiedziała, że musi sprawdzić, bo są zajęcia komornicze na rachunku siostry. W końcu po miesiącu konsultacji z centralą pani z banku dała ustną odpowiedź, że „konieczna jest zgoda komornika”. Na jakiej podstawie bank tak zdecydował? Czy komornik ma pierwszeństwo przed moim żądaniem? Jakich argumentów użyć, aby skutecznie żądając od banku wypłaty środków bez zgody komornika? Kto się ma o tę zgodę komornika ubiegać – ja czy bank?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Zobowiązanie banku do wypłaty środków z konta zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) – w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Niestety, to bank ocenia, jakie to zwyczaje i ile kosztują. Ponadto koszty pogrzebu mogą być pokryte z tych pieniędzy tylko wtedy, gdy nie były pokryte z innych źródeł, np. z zasiłku pogrzebowego. Jeżeli zasiłek pogrzebowy nie pokrył w całości kosztów pogrzebu, to w pozostałej części mogą być one refinansowane z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego. A zatem zapis przywołanego wyżej przepisu zobowiązuje bank do wypłaty środków z konta zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu do wysokości dodatniego salda rachunku. Bank nie ma prawa wypłacić więcej, niż suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

Śmierci posiadacza rachunku i rozwiązanie umowy rachunku

Trzeba zauważyć, że z chwilą śmierci posiadacza rachunku winno nastąpić rozwiązanie umowy rachunku. Niezależnie jednak od tego, czy rozwiązanie umowy rachunku nastąpiło w dniu śmierci posiadacza, czy w innej dacie, na banku ciążą w pełnym zakresie obowiązki przewidziane w art. 55. Jeśli po rozwiązaniu umowy rachunek bankowy został zamknięty i przeksięgowano środki na rachunek wewnętrzny, bank powinien wtedy wykonać wspomniane obowiązki, obciążając odpowiednio swój rachunek wewnętrzny, a nie rachunek bankowy (oszczędnościowy).

Czy koszty pogrzebu wchodzą do spadku po zmarłym?

Należy pamiętać, że prawa i obowiązki z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców posiadacza rachunku. Zasada ta dotyczy bez wyjątku obowiązków wynikających z umowy rachunku bankowego. W zakresie praw z tego rachunku wyjątki dotyczą sytuacji, w których prawo przewiduje możliwość przekazania środków znajdujących się na rachunku na rzecz osób niebędących spadkobiercami. Chodzi tu o zapis bankowy i zapis windykacyjny oraz obowiązek wypłaty kosztów pogrzebu i zwrotu nadpłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zatem skoro koszty pogrzebu nie wchodzą do spadku i nie stanowią długu spadkowego, to nie mogą być przedmiotem zajęcia komorniczego. Nie ma podstaw, by wyłączyć zastosowanie ogólnych reguł dziedziczenia zawartych w art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego przy stosunku zobowiązaniowym, jakim jest umowa o prowadzenie rachunku bankowego.

Pisemne wezwanie banku do wypłaty środków

To jednak nie Pani ma się zwrócić do komornika, ale bank, ponieważ w świetle cytowanego już art. 55 ust. 1 pkt 1) Prawa bankowego to na banku ciąży obowiązek wypłaty kosztów pogrzebu do wysokości salda dodatniego. Jeżeli takie jest, to bank nie może zasłaniać się komornikiem, ponieważ koszty pogrzeby nie stanowią długu spadkowego.

Proszę zatem zmusić bank do przedstawienia swojego stanowiska pisemnie, ponieważ tylko w ten sposób można z nim polemizować. Kierując swoje pisemne żądanie do banku w oparciu o omawiany przepis, powinna Pani otrzymać odpowiedź.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »