Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długu a koszty komornicze

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-10-20 • Aktualizacja: 2021-12-17

Jako dłużnik podpisałam ugodę z wierzycielem. W dniu podpisania ugody wpłaciłam wierzycielowi umówioną część zadłużenia i zobowiązałam się do regularnych spłat pozostałej kwoty. Wierzyciel w chwili podpisywania ugody nie poinformował mnie o tym, iż zgłosił już sprawę do komornika. Kilka dni po podpisaniu ugody zostało mi zajęte konto. Wierzyciel stwierdził, że zapomniał o tym, iż zgłosił sprawę do komornika. Komornik zatrzymał egzekucję na prośbę wierzyciela. W tej chwili wszystko zostało spłacone terminowo wierzycielowi, jednak komornik przysłał mi postanowienie dotyczące ustalenia kosztów egzekucyjnych (jest to duża kwota). Czy mogę coś z tym zrobić? Spłaciłam dług, więc skąd tak duże koszty komornicze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata długu a koszty komornicze

Koszty egzekucji komorniczej w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela

Co do zasady w postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, według której to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Innymi słowy przyjmuje się, że do egzekucji komorniczej dochodzi niejako „z winy” dłużnika. W związku z tym to na nim ciąży obowiązek poniesienia opłaty związanej z czynnościami podjętymi przez komornika na wniosek wierzyciela.

W tej kwestii należy odnieść się do art. 49 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że:

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.”

Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Innymi słowy, jeżeli egzekucja prowadzona była skutecznie z majątku Pani jako dłużnika, wtedy komornik rozlicza opłatę zgodnie z tymże przepisem i wyniesie ona odpowiednio albo 15%, albo 8% w zależności od sposobu prowadzenia egzekucji. Jeśli egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela (np. ugoda z wierzycielem), opłata stosunkowa powinna wynosić 5%.

Gdyby spłata wierzyciela została dopełniona przed doręczeniem pisma o wszczęciu postępowania, komornikowi należy opłacić wyłącznie opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy wierzyciel nie wystąpi o umorzenie postępowania egzekucyjnego, a nastąpi to z urzędu, zastosowanie ma art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana. W takim przypadku komornik nie ma prawa żądać żadnych opłat od dłużnika, gdyż żadna kwota nie została przez niego wyegzekwowana.

Jak z powyższego wynika, jeżeli Pani dług nie został spłacony przed założeniem sprawy u komornika, to niestety komornikowi należą się te koszty – to jest jego wynagrodzenie za prowadzenie sprawy. Obawiam się, że w sytuacji, gdy komornik umorzył sprawę na wniosek wierzyciela, to owszem ograniczy zajęcie rachunku czy wynagrodzenia do kosztów egzekucji, ale niestety dopiero kiedy już je ściągnie uchyli zajęcie. Niemniej jednak proszę sprawdzić w jakiej wysokości nalicza koszty postępowania, od kwoty objętej wnioskiem, powinno to być nie więcej niż 5% plus koszty (znaczki, ujawnienie majątku itp.).

Niestety dla Pani, ugoda została zawarta już po złożeniu wniosku o prowadzenie egzekucji do komornika. Zawarcie więc ugody po tym fakcie mogło mieć więc wpływ jedynie na wysokość kosztów komorniczych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »