Wykreślenie komornika z księgi wieczystej

• Data: 2023-12-11 Autor: Michał Soćko

Pojawienie się wpisu komorniczego w księdze wieczystej może budzić niepokój. W takiej sytuacji istotne jest zrozumienie prawnych aspektów tego procesu. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie kroki należy podjąć, aby doprowadzić do usunięcia takiego wpisu. Na podstawie aktualnych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wskażemy, co trzeba zrobić, aby skutecznie zakończyć sprawę. Powyższe zagadnienia omówimy na przykładzie problemu pani Marty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie komornika z księgi wieczystej

Pani Marta ma dług. Spłaciła już jego większość i do końca tego miesiąca planuje zwrócić resztę zaległej kwoty. Niestety komornik zrobił wpis do księgi wieczystej działki pani Marty. Pani Marta zapytała nas, jak może skutecznie zakończyć tę sprawę i wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika.

Wpis komornika do księgi wieczystej

Z relacji pani Marty wynika, że pani Marta ma dług. Komornik zrobił wpis do księgi wieczystej działki. W tym stanie rzeczy pani Marta chciałaby się dowiedzieć, co zrobić, żeby wykreślić wpis – wzmiankę o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej – i dobrze sprawę zakończyć.

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez panią Martę pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego zwanej dalej K.p.c.

I tak, jeżeli wpis komornika do księgi wieczystej został dokonany w związku z egzekucją z nieruchomości, to kwestię tę reguluje art. 924 K.p.c. Przepis ten stanowi jak niżej:

Art. 924. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

§ 2. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku”.

W takim przypadku, w razie spłacenia całego zadłużenia, możliwe jest wykreślenie wszczęcia egzekucji z księgi wieczystej. Komornik powinien z urzędu złożyć wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów (jeżeli nie ma księgi wieczystej). Gdyby komornik nie podjął odpowiednich działań, pani Marta może złożyć wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej.

Zobacz też: Wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji komorniczej wzór

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji

Przepis powyższy wszedł w życie dnia 3 maja 2012 r. Natomiast, gdyby egzekucja była wszczęta przed tą datą, to pani Marta będzie musiała sama złożyć wniosek o wykreślenie egzekucji z księgi wieczystej do sądu wieczystoksięgowego.

Kwestię tę reguluje art. 6261 K.p.c. i następne. Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu wraz z dokumentem, który stanowi podstawę wpisu. W przypadku pani Marty będzie to postanowienie komornika. Pani Marta musi bowiem wykazać, że doszło do zakończenia egzekucji.

Art. 6262. § 1. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Do wniosku o wpis należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

§ 31. Do wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego.

§ 4. Jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 62613 § 1.

§ 5. Wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ”.

„Art. 6268. § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.

§ 2. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

§ 21. Przed rozpoznaniem wniosku o wpis na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, istnienie i treść tego tytułu podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania wpisu.

§ 6. W postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu nie sporządza się.

§ 7. Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie.

§ 8. Wpis w księdze wieczystej podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego uważa się za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

§ 9. (uchylony).

§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu.

§ 11. Czynności związane z zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych dokonywane są w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”.

Jeżeli pani Marta złoży taki wniosek o wykreślenie wpisu wraz z odpowiednim dokumentem, to sąd wieczystoksięgowy powinien wykreślić wpis dokonany przez komornika. Odpadnie bowiem przyczyna utrzymywania takiego wpisu.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu wzór

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1

Pani Anna, emerytka z małego miasteczka, miała dług z tytułu nieopłaconych rachunków komunalnych. Komornik dokonał wpisu do księgi wieczystej jej jedynego domu. Po kilku miesiącach, dzięki pomocy rodziny, Pani Anna zdołała spłacić całe zadłużenie. Następnie, po konsultacji z lokalnym prawnikiem, złożyła wniosek o wykreślenie wpisu komorniczego. Po krótkim czasie sąd wieczystoksięgowy usunął wpis.

 

Przykład 2

Pan Krzysztof, właściciel małej firmy budowlanej, z powodu opóźnienia płatności od głównego kontrahenta zalegał z opłatami kredytowymi. W rezultacie komornik wszczął egzekucję z jego działki budowlanej i dokonał wpisu komorniczego do księgi wieczystej. Po uzyskaniu należności od kontrahenta Pan Krzysztof spłacił zaległości kredytowe i poprosił komornika o złożenie wniosku o wykreślenie wpisu. Dzięki szybkiemu działaniu wpis został usunięty, a Pan Krzysztof mógł kontynuować rozwój swojej firmy.

 

Przykład 3

Pan Tomasz, inwestor nieruchomości, zakupił mieszkanie na aukcji komorniczej. Okazało się, że w księdze wieczystej mieszkania znajduje się wpis komorniczy z poprzedniej egzekucji. Aby oczyścić księgę wieczystą i móc dalej zarządzać nieruchomością, Pan Tomasz skonsultował się z radcą prawnym. Po zebraniu niezbędnych dokumentów złożył wniosek o wykreślenie wpisu. Proces ten trwał kilka tygodni, ale ostatecznie sąd wieczystoksięgowy uwzględnił wniosek i umożliwił panu Tomaszowi pełne dysponowanie mieszkaniem. 

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia, co trzeba zrobić, aby wykreślić wpis komorniczy z księgi wieczystej. Szczegółowo omawia tę skomplikowaną procedurę. Zwraca uwagę na to, że kluczową rolę odgrywa tutaj terminowa spłata zadłużenia i przygotowanie odpowiednich dokumentów. Poprzez konkretne przykłady z życia wzięte pokazuje, że z odpowiednią wiedzą i działaniem wykreślenie wpisu komorniczego z księgi wieczystej jest możliwe i dostępne dla każdego.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z wpisem komorniczym w księdze wieczystej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism – szybko, efektywnie i bez wychodzenia z domu. Już dziś skontaktuj się z nami przez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »