Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-08-07

Mam problem z komornikiem po wyrównaniu mojego zobowiązania alimentacyjnego. Moja była żona złożyła wniosek, że dalsze wpłaty alimentów mają być pobierane przez komornika. Napisałem wniosek o ustalenie dnia dalszych płatności, ale został odrzucony. Co mogę zrobić? Czy naprawdę muszę płacić alimenty za pośrednictwem komornika, który przecież pobiera swoją opłatę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Z uwagi na to, tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy matka dziecka, a więc wierzyciel, złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Wniosek dłużnika w tym zakresie, a wiec Pana, będzie bezskuteczny.

Umorzenie świadczenia alimentacyjnego – złożenie depozytu

Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne, to może Pan jedynie z własnej inicjatywy uwolnić się od niniejszego, składając do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.


Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela. Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek. Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części, jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela.

Propozycja wyższych alimentów

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, proponuję, aby porozumiał się Pan z wierzycielem (matką dziecka) i zaproponował, iż jeżeli złoży wniosek o umorzenie postępowania, to Pan np. będzie przelewał alimenty wyższe o opłaty egzekucyjne. Jest to bowiem korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, a przede wszystkim dla dziecka, gdyż suma alimentacyjna jest wtedy wyższa.


Marginalnie także podkreślam, opisując dalsze przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego, iż z pozbawieniem wykonalności tytułu wykonawczego mamy do czynienia w następujących przypadkach:

  1. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające rygor natychmiastowej wykonalności na skutek zażalenia dłużnika; 2
  2. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające klauzulę wykonalności na skutek zażalenia dłużnika lub innej osoby, przeciwko której wydano klauzulę;
  3. orzeczenie sądu drugiej instancji uchylające wyrok opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności;
  4. orzeczenie Sądu Najwyższego uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  5. orzeczenie sądu uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi o wznowienie postępowania;
  6. wyrok pozbawiający tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczający go (art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego);
  7. postanowienie sądu drugiej instancji uwzględniające zażalenie na postanowienie, które jest tytułem wykonawczym (np. postanowienie o kosztach);
  8. decyzja organu administracji publicznej drugiej instancji uchylająca decyzję stanowiącą tytuł wykonawczy;
  9. orzeczenie sądu administracyjnego uchylające decyzję organu administracji publicznej stanowiącą tytuł wykonawczy (komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. Zieliński 2017).

Zgoda wierzyciela

Podsumowując, wskazuję, iż umorzenie postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady możliwe jedynie w przypadku zgody wierzyciela. Proponuję więc, jeżeli nie chce Pan złożyć powyższej kwoty do depozytu sądowego, porozumieć się z matką dziecka i zaproponować wskazane przeze mnie rozwiązanie. Z doświadczenia wiem, że wierzyciel często zgadza się na takie rozwiązanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »