Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-08-07

Mam problem z komornikiem po wyrównaniu mojego zobowiązania alimentacyjnego. Moja była żona złożyła wniosek, że dalsze wpłaty alimentów mają być pobierane przez komornika. Napisałem wniosek o ustalenie dnia dalszych płatności, ale został odrzucony. Co mogę zrobić? Czy naprawdę muszę płacić alimenty za pośrednictwem komornika, który przecież pobiera swoją opłatę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Z uwagi na to, tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy matka dziecka, a więc wierzyciel, złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Wniosek dłużnika w tym zakresie, a wiec Pana, będzie bezskuteczny.

Umorzenie świadczenia alimentacyjnego – złożenie depozytu

Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne, to może Pan jedynie z własnej inicjatywy uwolnić się od niniejszego, składając do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.


Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela. Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek. Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części, jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela.

Propozycja wyższych alimentów

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, proponuję, aby porozumiał się Pan z wierzycielem (matką dziecka) i zaproponował, iż jeżeli złoży wniosek o umorzenie postępowania, to Pan np. będzie przelewał alimenty wyższe o opłaty egzekucyjne. Jest to bowiem korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, a przede wszystkim dla dziecka, gdyż suma alimentacyjna jest wtedy wyższa.


Marginalnie także podkreślam, opisując dalsze przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego, iż z pozbawieniem wykonalności tytułu wykonawczego mamy do czynienia w następujących przypadkach:

  1. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające rygor natychmiastowej wykonalności na skutek zażalenia dłużnika; 2
  2. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające klauzulę wykonalności na skutek zażalenia dłużnika lub innej osoby, przeciwko której wydano klauzulę;
  3. orzeczenie sądu drugiej instancji uchylające wyrok opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności;
  4. orzeczenie Sądu Najwyższego uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  5. orzeczenie sądu uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi o wznowienie postępowania;
  6. wyrok pozbawiający tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczający go (art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego);
  7. postanowienie sądu drugiej instancji uwzględniające zażalenie na postanowienie, które jest tytułem wykonawczym (np. postanowienie o kosztach);
  8. decyzja organu administracji publicznej drugiej instancji uchylająca decyzję stanowiącą tytuł wykonawczy;
  9. orzeczenie sądu administracyjnego uchylające decyzję organu administracji publicznej stanowiącą tytuł wykonawczy (komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. Zieliński 2017).

Zgoda wierzyciela

Podsumowując, wskazuję, iż umorzenie postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady możliwe jedynie w przypadku zgody wierzyciela. Proponuję więc, jeżeli nie chce Pan złożyć powyższej kwoty do depozytu sądowego, porozumieć się z matką dziecka i zaproponować wskazane przeze mnie rozwiązanie. Z doświadczenia wiem, że wierzyciel często zgadza się na takie rozwiązanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W 2013 roku komornik prowadził postępowanie egzekucyjne i po stwierdzeniu, że nie mam żadnych dochodów wydał postanowienie o umorzeniu sprawy. Kilka...

 

Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

Mam problem z komornikiem, który bezzasadnie prowadzi przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Wpłaciłam w całości bezpośrednio na rachunek bankowy...

 

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?

Mieszkam z żoną i synem w mieszkaniu, które jest naszą małżeńską współwłasnością. Syn jest osobą pełnoletnią. Niestety jest...

Czy firma windykacyjna ma prawo dochodzić zachowku od moich dzieci?

Przed 4 laty zmarł mój ojciec, który przed śmiercią rozporządził swoim majątkiem w ten sposób, że powołał do całości spadku moje dzieci (wówczas...

 

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Czy faktycznie wystarczy wysłać do Poczty Polskiej jako odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV pismo z następującej treści:...

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki...

 

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

Wykonałem usługę dla firmy, naprawiłem 2 urządzenia grzewcze i wystawiłem fakturę na kwotę 8000 zł brutto, klient zapłacił w lutym tego roku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »