Jak płacić alimenty bez komornika?

• Data: 2024-01-02 Autor: Katarzyna Bereda

W artykule przedstawiamy kluczowe aspekty umorzenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego. Omawiamy, kiedy i na jakich warunkach możliwe jest umorzenie postępowania, skupiając się na sytuacjach dotyczących świadczeń alimentacyjnych i roli wierzyciela w tym procesie. Analiza będzie obejmować zarówno teoretyczne podstawy prawne, jak i praktyczne aspekty porozumienia z wierzycielem w kontekście zwiększenia sumy alimentów. Jako przykład posłuży nam zapytanie pana Adama, który był rozgoryczony faktem, iż płaci alimenty, a ciągle ma komornika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak płacić alimenty bez komornika?

Pan Adam zwrócił się do nas z problemem związanym z egzekucją komorniczą alimentów. Jego była żona złożyła wniosek, aby dalsze wpłaty alimentów były pobierane przez komornika. Pan Adam napisał wniosek o ustalenie dnia dalszych płatności, ale został odrzucony. Pyta więc, co może zrobić, aby nie płacić alimentów przez komornika i zakończyć postępowanie egzekucyjne. Czy naprawdę musi płacić za pośrednictwem komornika, który pobiera swoją opłatę?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnegoorgan egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Z uwagi na to, tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy matka dziecka, a więc wierzyciel, złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Wniosek pana Adama, jako dłużnika, w tym zakresie będzie bezskuteczny.

Zobacz też: Wniosek do komornika o rozliczenie wpłat

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umorzenie świadczenia alimentacyjnego – złożenie depozytu

Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne, to z własnej inicjatywy pan Adam może uwolnić się od egzekucji komorniczej, jedynie składając do depozytu sądowego sumę równą świadczeniom periodycznym za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty. To sposób, aby przestać płacić alimenty przez komornika.

Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela. Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek. Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części, jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Propozycja wyższych alimentów

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, proponowałabym panu Adamowi, aby porozumiał się z wierzycielem (matką dziecka). Może jej zaproponować, że jeżeli złoży wniosek o umorzenie postępowania, to on będzie przelewał alimenty powiększone o opłaty egzekucyjne albo nawet trochę wyższe. Jest to korzystne rozwiązanie dla wierzycielki, a przede wszystkim dla dziecka, gdyż suma alimentacyjna wzrośnie.

Marginalnie także podkreślam, opisując dalsze przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego, iż z pozbawieniem wykonalności tytułu wykonawczego mamy do czynienia w następujących przypadkach:

  1. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające rygor natychmiastowej wykonalności na skutek zażalenia dłużnika; 2
  2. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające klauzulę wykonalności na skutek zażalenia dłużnika lub innej osoby, przeciwko której wydano klauzulę;
  3. orzeczenie sądu drugiej instancji uchylające wyrok opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności;
  4. orzeczenie Sądu Najwyższego uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  5. orzeczenie sądu uchylające prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności na skutek skargi o wznowienie postępowania;
  6. wyrok pozbawiający tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczający go (art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego);
  7. postanowienie sądu drugiej instancji uwzględniające zażalenie na postanowienie, które jest tytułem wykonawczym (np. postanowienie o kosztach);
  8. decyzja organu administracji publicznej drugiej instancji uchylająca decyzję stanowiącą tytuł wykonawczy;
  9. orzeczenie sądu administracyjnego uchylające decyzję organu administracji publicznej stanowiącą tytuł wykonawczy (komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. Zieliński 2017).

Zobacz również: Kiedy komornik przelewa alimenty

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Czy muszę płacić alimenty przez komornika - porozumienie z wierzycielem

Reasumując, umorzenie postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady możliwe jedynie w przypadku zgody wierzyciela. Propozycja dla pana Adama jest taka, że, o ile nie chce złożyć stosownej kwoty do depozytu sądowego, powinien podjąć próbę porozumienia się z matką dziecka i przedstawić jej rozwiązanie polegające na podwyższeniu kwoty alimentacyjnej. Z doświadczenia wiem, że wierzyciel często zgadza się na takie zakończenie sporu i rezygnuje z egzekucji przez komornika.

Przykłady

Przykład 1

Pani Anna, matka trójki dzieci, wystąpiła o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko byłemu mężowi. Chociaż egzekucja alimentów była dla niej ważnym źródłem wsparcia, zdecydowała się na ten krok po tym, jak były mąż zaproponował regularne, ale wyższe płatności alimentacyjne poza oficjalną drogą sądową. Umorzenie pozwoliło im uniknąć dodatkowych kosztów egzekucyjnych, a dzieci otrzymały od ojca większe wsparcie finansowe.

 

Przykład 2

Pan Michał, po utracie pracy, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i nie był w stanie opłacać alimentów na rzecz swojego dziecka. Aby zakończyć egzekucję komorniczą, zaraz po tym, jak znalazł zatrudnienie, dokonał jednorazowej wpłaty do depozytu sądowego równej sześciomiesięcznym świadczeniom. Nie chciał bowiem dłużej płacić alimentów przez komornika, który pobierał swoje opłaty

 

Przykład 3

Pani Katarzyna, wierzycielka w sprawie alimentacyjnej, złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko swojemu byłemu partnerowi. Zrobiła to, gdy otrzymała prawomocne orzeczenie, które pozbawiło tytuł wykonawczy wykonalności. Sytuacja ta miała miejsce po tym, jak sąd drugiej instancji uchylił klauzulę wykonalności na skutek zażalenia dłużnika. Pani Katarzyna zdecydowała się na to działanie, by uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Podsumowanie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to ważna, choć często niedoceniana opcja, która może przynieść korzyści zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Oferuje możliwość rozwiązania konfliktów w sposób mniej formalny i bardziej elastyczny, często skutkując korzystniejszymi warunkami dla obu stron, szczególnie w kwestii świadczeń alimentacyjnych. Warto zatem rozważyć tę opcję jako alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procedur sądowych, mając na uwadze dobro wspólne oraz harmonijne rozwiązanie sporu.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu dokumentów związanych z umorzeniem postępowania egzekucyjnego? Nie chcesz dłużej płacić alimentów przez komornika? Skorzystaj z naszych usług online – zapewniamy szybką i fachową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. Zieliński 2017

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »