Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

• Data: 2022-02-07 Autor: Michał Berliński

Otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę – tytuł wykonawczy wniesiony przez pocztę polską, która twierdzi, że należy jej się abonament RTV. Odbiornik wyrejestrowałam bardzo dawno, w 1995 lub 96 roku, i od tej pory nie mam telewizora. Zgłaszałam to już w korespondencji do PP, po wcześniejszym zajęciu wynagrodzenia. PP twierdzi, że wygenerowali mi w 2008 r. indywidualny numer identyfikacyjny i na tej podstawie powinnam płacić. Nie miałam nigdy takiego numeru, poza tym nie korzystam z telewizora. Co mam z tym zrobić? Czy istnieje jakaś droga formalna zakończenia tego działania i odzyskanie moich pieniędzy? Jak na razie moja korespondencja jest bezskuteczna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

Abonament RTV

Zwróciła się Pani do nas z popularnym ostatnio tematem. Abonament RTV jest ostatnio bardzo na czasie. Zaległości w abonamencie RTV są co do zasady egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Na dzień dzisiejszy jednak wiem, że Pani sprawa trafiła już do egzekucji – otrzymała Pani, jak rozumiem, pismo o zajęciu. Wskazać należy, że tego rodzaju należności są egzekwowane na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską, jako jedno z zadań zleconych Poczcie Polskiej przez ustawę.

Zobacz też: Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Przedawnienie roszczenia z tytułu abonamentu

Zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Poczta właśnie dlatego teraz podjęła działania, aby roszczenie nie uległo przedawnieniu – zapewne powołuje się na zobowiązanie z 01/2016 – a więc termin przedawnienia tego roszczenia nastąpiłby z końcem 2021 roku. Na dzień dzisiejszy przedawnienia nie ma, nie występuje, jeśli dotyczy tego okresu. Wcześniejsze się już przedawniły.

Zgodnie z treścią ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

„Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji”.

Przeczytaj też: Sprzeciw od zajęcia komorniczego wzór

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rejestracja odbiornika a zasadność roszczenia

W tym przypadku nie jest konieczna umowa, wystarczy zaś, że został na poczcie lub listownie zgłoszony odbiornik i został on zarejestrowany na poczcie – wtedy roszczenie jest jak najbardziej zasadne. Jeśli zaś nigdy Pani nie rejestrowała odbiornika, może Pani spróbować od owej opłaty się odwołać. Jeśli zaś uznaje Pani to roszczenie, to może Pani kwestionować jego wysokość, wnosić o umorzenie jego części lub całości lub też o rozłożenie na raty.

Abonamentu RTV nie muszą wnosić np. osoby po 75. roku życia, osoby pobierające emeryturę, bezrobotni, osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnieni z opłat są też bezrobotni oraz pobierający świadczenie przedemerytalne. Do katalogu osób, które nie muszą płacić z RTV, dopisano także otrzymujących zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca, terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Dowód na wyrejestrowane odbiornika

Podsumowując – w Pani przypadku miała Pani kiedyś zarejestrowany odbiornik, następnie go Pani nie wyrejestrowała – niestety. Możemy stać na stanowisku, że odbiornik został wyrejestrowany, jednak w mojej ocenie będzie o to bardzo trudno. Czy ma Pani jakiś dokument na tę okoliczność? Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami każdy powinien zawiadomić Pocztę o zmianie adresu. Można spróbować odwołać się poprzez złożenie reklamacji na Pocztę, a także można złożyć skargę do naczelnika urzędu skarbowego. W skardze tej powinna Pani przede wszystkim oświadczyć, że nie ma Pani nadanego numeru identyfikacyjnego, co było obowiązkiem Poczty Polskiej, i to jest jedyna szansa.

Reklamacja i zarzuty wobec zajęcia wynagrodzenia

W kilku przypadkach sądy uchyliły zaskarżone postanowienia organów skarbowych o odmowie uwzględnienia zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym. Zdaniem sądów „postępowanie w sprawach abonamentu RTV nie może być prowadzone na podstawie ogólnych stwierdzeń. Poczta Polska nie wskazała, jak odnotowuje informacje o wyrejestrowaniu odbiornika, jaka jest procedura i gdzie się sprawdza, czy abonent jest nadal zarejestrowany, czy też skutecznie wyrejestrował odbiornik pod poprzednim adresem”. Ponadto, tak jak pisałem, z żadnych przepisów nie wynika też, że posiadacz sprzętu RTV musi bezterminowo przechowywać dowód wyrejestrowania. Poczta powinna okazać się również dowodem doręczenia informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym. Jeśli chciałby się Pani zapoznać szerzej z orzeczeniami to podaję ich sygnatury: III SA/Po 297/17 oraz np. I SA/Go 341/17.

Proszę wobec tego złożyć reklamację oraz jednocześnie zarzuty do egzekucji prowadzonej przez urząd skarbowy. Nie gwarantuję, że to się uda, ale tak jak wyżej wskazałem, jest kilka pozytywnych orzeczeń sądowych w podobnych sprawach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »