Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Autor: Michał Berliński

Komornik zajął moje konto, które mam z mężem, i tylko męża wynagrodzenie wpływa na to konto. Jak mam zabezpieczyć raty kredytów bankowych? Obawiamy się trudności w spłacie kredytu przez zajęcia komornika. Może warto ustawić stałe zlecenie przelewu raty przed komornikiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Postępowanie komornicze

Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zajmowanie środków przez komornika

Zgodnie z wnioskiem wierzyciela komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego należącego do Państwa. Bank związany jest zajęciem komornika sądowego, które przesyłane jest za pośrednictwem elektronicznego systemu do obsługi zajęć, KIR Ognivo. Zajęcie rachunku bankowego regulowane jest przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 889:

„§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Środki na koncie bankowym

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że bank nie może swobodnie rozporządzać kwotami już po wpływie zajęcia, lecz może to zrobić jedynie w porozumieniu z komornikiem. Bank zajęte kwoty przekazuje komornikowi dopiero po upływie 7 dni od wpływu zajęcia, więc pozostawia kilka dni na kontakt z komornikiem i ewentualne zwolnienie rachunku czy też uzyskanie zezwolenia na wypłatę określonych kwot. Zajęcie dotyczy wszystkich kwot, które na rachunku są i tych, które znajdą się tam po zajęciu. Proszę też pamiętać, że środki na koncie tracą swoją podmiotowość i bank nie może nimi rozporządzić, bowiem działałby z pokrzywdzeniem dla wierzyciela.

Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw do złożenia reklamacji na działania banku i niestety kwota kredytu pozostaje wymagalna, a komornik może ją zająć.

Zabezpieczenie środków na spłatę kredytu

Co do pozostałych pytań ustawienie stałego zlecenia nic w tym przypadku nie da, środki po wpływie zajęcia są de facto zamrożone i przekazywane na bieżąco na rzecz organu egzekucyjnego. Jak rozumiem, wysokość udziałów na koncie jest równa 50%. Jeśli zaś np. byłaby Pani tylko pełnomocnikiem do konta, nie zaś współwłaścicielem, to komornik na każdorazowy Państwa wniosek musiałby te kwoty z wynagrodzenia męża zwolnić spod zajęcia. Jeśli by tego nie zrobił – przysługiwała by Państwu skarga na jego czynności.

Egzekucja z wypłaty męża

Można próbować też uderzyć w inną stronę. W związku z faktem, iż to wynagrodzenie męża, stanowi ono majątek objęty wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Zgodnie zaś z przepisami tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. W tym przypadku nie informuje Pani, że wyrok jest wydany również przeciwko Pani mężowi. W związku z powyższym można wnieść do komornika o zwolnienie wpływów męża spod zajęcia z uwagi na brak tytułu wykonawczego przeciwko niemu. Jeśli nie uzna wniosku – możecie Państwo wnieść skargę. Cała ta procedura może potrwać nawet 3 miesiące. Ale oczywiście warto. Najprościej byłoby jednak założyć inne konto, tylko na męża – problem odpada z głowy i zmienić u pracodawcy konto do wypłat. Konto oszczędnościowe również podlega zajęciu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »