Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt wzięty przez męża bez wiedzy żony

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-25 • Aktualizacja: 2021-07-12

Mój mąż za moimi plecami zaciągnął kredyt w banku w wysokości 20 000 zł. Do takiej kwoty nie potrzebna jest w banku zgoda współmałżonka. Co mogę w takiej sytuacji zrobić i jak się zabezpieczyć, abym to nie ja musiała ten kredyt w przyszłości spłacać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt wzięty przez męża bez wiedzy żony

Zaciąganie zobowiązań bez zgody współmałżonka

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani mąż zaciągnął kredyt w banku na kwotę 20 000 zł, nie uzgadniając tego faktu z Panią. Bank nie prosił także o zgodę współmałżonka. Zastanawia się Pani, jakie będą tego konsekwencje w przyszłości.

Istotne dla Pani interesu znaczenie ma przepis art. 787 K.p.c., zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Innymi słowy, to osoba wobec której Pani mąż jest dłużnikiem będzie musiała wykazać, że na zaciągnięte przez tegoż zobowiązanie zgodę wyraziła Pani jako żona. Jak podkreśla się w literaturze „bez względu na to, w jakiej formie została dokonana czynność prawna, z której wynika zobowiązanie dłużnika, wierzyciel wnoszący o nadanie klauzuli na podstawie art. 787 musi do wniosku załączyć oryginał dokumentu urzędowego lub prywatnego podpisanego przez małżonka dłużnika, z którego wynika udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnej. Jeżeli zgoda została udzielona w formie ustnej, wierzyciel nie może domagać się nadania klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika” (Przemysław Telenga, Komentarz aktualizowany do art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, 2014.04.01).

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani nie wiedziała o kredycie.

Dopóki żyje mąż, zadłużenie może być egzekwowane tylko z jego majątku osobistego. Takim majątkiem jest m.in. udział w spadku. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli Pani mąż otrzyma w drodze darowizny, testamentu, dziedziczenia nieruchomość, wówczas, mając na uwadze brak umów majątkowych małżeńskich, nieruchomość ta będzie należała do majątku osobistego tegoż.

Wyodrębnienie majątku osobistego każdego z małżonków

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Reasumując, jeżeli Pani jako żona nie wyrażała zgody na zobowiązania w drodze pisemnej (dokument prywatny lub urzędowy) nie może być mowy o egzekucji z Państwa majątku wspólnego – wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Egzekucja może być prowadzona jedynie z męża majątku osobistego.

Odrzucenie spadku po zadłużonym mężu

Po śmierci męża należy odrzucić spadek po nim lub przyjąć go z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, a zatem odpowiadałaby Pani wówczas jedynie do wysokości tego co mąż zostawił.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »