Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

• Data: 2022-01-17 Autor: Katarzyna Bereda

Zamówiłem wykonanie mebli na wymiar i zapłaciłem zadatek w wysokości 2000 zł. Termin wykonania już upłynął, a wykonawca teraz nie odbiera telefonu, nie odpisuje na SMS-y i nie mam z nim kontaktu. Byłem na policji i powiedzieli mi, że trzeba wnieść sprawę cywilną. Jaka jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

Wykonanie mebli – umowa o dzieło

W niniejszej sprawie należy mówić o zawartej między Państwem umowie o dzieło.

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna.

Umowa o dzieło jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną. Zawarcie umowy o dzieło nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej. Do jej zawarcia może dojść także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany.

W mojej ocenie powinien Pan powołać się na regulację wskazaną w treści art. 635 lub 636.

Zobacz też: Zapłaciłem za towar a go nie otrzymałem

Niewykonanie umowy o czasie lub z wadami

Zgodnie z treścią art. 635 „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 636 § 1 „jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

O ile art. 635 dotyczy nieprawidłowości dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie. Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła. (por. np. wyrok SN z 4.4.1997 r., sygn. akt II CKN 65/97). Po odebraniu dzieła możliwe jest już jedynie dochodzenia odpowiedzialności ex contractu, zwłaszcza skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi (wyrok SA w Szczecinie z 19.12.2013 r., sygn. akt I ACa 792/13).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy mimo zadatku

Z uwagi na powyższe, powinien Pan – w przypadku braku ostatecznego oddania dzieła we wskazanym przez Państwa terminie – wysłać do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zaznaczę, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 pociąga za sobą skutki określone w art. 494. W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Pozew o zapłatę

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, a więc wykonawca nie odda dzieła ani nie zgodzi się na odstąpienie od umowy i zwrot wszystkich dokonanych płatności, proszę złożyć pozew o zapłatę – w sądzie rejonowym miejsca siedziby pozwanego – w mojej ocenie jest to szybsze postępowanie. Proszę jednak w pierwszej kolejności – po uchybieniu ostatecznego terminu – wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po tym będą mogli Państwo skierować sprawę do sądu i uzyskać nakaz zapłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »