Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie na dochodach z tytułu umowy o pracę i umowy-zlecenia, ile komornik może ściągnąć?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz świadczę pracę na podstawie umowy-zlecenia dla innego, całkiem odrębnego zleceniodawcy. Na dochodach z tytułu umowy o pracę mam zajęcie komornicze. Niestety ostatnio komornik zajął również moje wynagrodzenie z tej drugiej pracy i to w całości. Skierował w tej sprawie pismo, z prośbą, aby komornik zabierał mi tylko 50% tego dochodu, niestety otrzymałam odpowiedź odmowną z powołaniem się na art. 835 K.p.c. W piśmie komornik napisał, cytuję: „Skoro zakład pracy stosuje w potrącaniu ograniczenie do kwoty wolnej od potrąceń, to z wierzytelności nie ma ograniczeń. Tym bardziej, że umowa-zlecenie nie jest Pani jedynym źródłem utrzymania”. Proszę o pomoc, co zrobić, aby nie zabierano mi całości wynagrodzenia!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie na dochodach z tytułu umowy o pracę i umowy-zlecenia, ile komornik może ściągnąć?

Zasada obliczania dochodu otrzymywanego przez dłużnika z kilku źródeł

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wynagrodzenia z obu tytułów (umowy o pracę i umowy-zlecenia) zajęte są na poczet egzekucji komorniczej. Zleceniodawca przekazuje komornikowi całą kwotę wynagrodzenia, natomiast wynagrodzenie za pracę podlega ograniczeniom na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Niestety, w mojej ocenie postępowanie komornika jest prawidłowe. Jeżeli dłużnik jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i osiąga dochody na podstawie umowy-zlecenia, to wówczas zastosowanie ma art. 835 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej „K.p.c.”). Powołany przepis stanowi, że jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.

Jak wskazuje O. Marcewicz ([w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, red. A.Jakubecki, LEX 2019) „(…) zarówno art. 834, jak i art. 835 K.p.c. odnoszą się do należności wymienionych w art. 833 (tj. wynagrodzenia za pracę oraz innych należności wymienionych w tym przepisie) i określają sposób ustalania dochodu podlegającego ograniczeniom egzekucji. Dochód ten obejmuje również wszelkiego rodzaju dodatki przysługujące pracownikowi bez względu na ich nazwę (funkcyjne, stażowe itd.) oraz świadczenia w naturze po przeliczeniu na wartość pieniężną określaną zazwyczaj przez zakład pracy lub ewentualnie w opinii biegłego. Artykuł 835 normuje sytuację, gdy pracownik / zleceniobiorca jest zatrudniony przez więcej niż jednego pracodawcę / zleceniodawcę. Wówczas ograniczeniom egzekucji podlega suma uzyskiwanych przez niego we wszystkich zakładach pracy wynagrodzeń i innych należności”.

Zobacz też: Jak obliczyć potrącenie komornicze

Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń z umów-zleceń

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje przepis art. 833 § 21 K.p.c., który przewiduje ograniczenia w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy-zlecenia, jednakże ma on zastosowanie w sytuacji, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy ma charakter powtarzalny i ma na celu zapewnienie utrzymania osoby, która je otrzymuje, albo gdy wynagrodzenie to stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika.

Jeżeli wynagrodzenie z umowy-zlecenia spełnia przesłanki wskazane w art. 833 § 21 K.p.c., wówczas korzysta z ochrony wskazanej w przepisach Kodeksu pracy. Do takiego wynagrodzenia stosujemy zarówno maksymalną, dopuszczalną kwotę potrącenia (granica potrącenia), jak również kwotę wolną od potrąceń. Jeśli wynagrodzenie otrzymywane przez zleceniobiorcę nie ma charakteru świadczeń powtarzających się lub nie stanowi innego źródła dochodu, wówczas nie ma ograniczeń w zakresie prowadzonej egzekucji.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą

Wniosek o zwolnienie wierzytelności spod egzekucji lub ograniczenie potrąceń

W opisanej sprawie wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia nie stanowi jedynego źródła dochodu, w związku z tym nie może Pani powołać się na wskazany wyżej przepis. Może Pani natomiast zwrócić się do wierzyciela z prośbą o zwolnienie wierzytelności z tytułu umowy-zlecenia spod egzekucji albo o ograniczenie jej do określonej wysokości, np. połowy wynagrodzenia osiąganego z tytułu umowy-zlecenia. W takim wniosku proszę opisać swoją trudną sytuację rodzinną i majątkową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »