Czy komornikowi trzeba podać nowy adres?

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam długi w Polsce. Niestety nie są spłacone, a ja przebywam za granicą. Co jakiś czas na adres rodziców (gdzie jestem zameldowana) przychodzi jakaś korespondencja windykacyjna. Ostatnio rodziców odwiedził komornik i żądał podania mojego adresu – czego rodzice nie zrobili. Komornik groził rodzicom jakimiś grzywnami itp. Czy komornikowi trzeba podać nowy adres, jakie są konsekwencje niepodania go? Czy komornik może zająć majątek rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornikowi trzeba podać nowy adres?

Czy dłużnik powinien podać nowy adres komornikowi?

Ad 1.

W zasadzie rodzice nie mają obowiązku podać Pani adresu, chociażby z tego względu, że go po prostu mogą nie znać. Bardzo często zdarza się, że ktoś wręcz kłamie, iż nie zna adresu córki, syna czy kogokolwiek innego i komornik nie ma tak naprawdę żadnej możliwości weryfikacji tych słów.

Komornik oczywiście może straszyć np. grzywną, bo zgodnie z treścią art. 761 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego może on żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Jeżeli z kolei ktoś odmawia udzielenia tych informacji lub składa fałszywe zeznania, to może zostać ukarany przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych (art. 762).

W praktyce jednak przepis ten ma bardzo rzadko zastosowanie, bo komornik nie jest w stanie przecież udowodnić, że Pani rodzice znają Pani adres, możecie przecież być skłóceni, może Pani nie chcieć podać rodzicom swego adresu itd.

Jeśli zatem Pani rodzice nie podali Pani adresu, to niech się tego trzymają nadal. Raczej konsekwencji nie będzie – z przyczyn wyżej opisanych.

Zobacz też: Prawo konkubiny do mieszkania

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy komornik może zająć majątek rodziców dłużnika?

Ad 2.

Na drugie pytanie odpowiedzi należy szukać w treści art. 845 § 2 Lodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Jeśli zatem Pani rodzice będą zaprzeczać, iż rzeczy w domu stanowią Pani własność, nie powinno dojść do ich zajęcia, ale komornik może żądać, aby np. rodzice przedstawili rachunki, że to oni rzeczywiście daną rzecz zakupili. W każdym razie muszą oni wyraźnie do protokołu zajęcia oświadczać, że to ich rzeczy, a nie Pani.

Tak już poza zadanymi pytaniami poinformuję Pani jeszcze, że powinni Pani rodzice rozważyć wymeldowanie Pani, aby uniknąć komplikacji z komornikami w przyszłości.

W myśl art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót”.

Jeśli Pani tego obowiązku nie dopełniła, to będzie możliwe wymeldowanie Pani w drodze postępowania administracyjnego, przepis art. 35 cytowanej ustawy stanowi bowiem, że „organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”. Może Pani również wymeldować się sama, korespondencyjnie.

Oczywiście samo wymeldowanie nie spowoduje, że np. komornik nie stawi się u Pani rodziców na posesji. jeśli wierzyciele będą wskazywać ten adres jako adres Pani zamieszkania, ale rodzice będą mieć w zasadzie sprawę czystą, bo odpowiedzą „córka tu nie mieszka i nie ma tu żadnych jej rzeczy” i nie będę musieć komornika wpuszczać do środka i wysłuchiwać o skutkach prawnych niepodania adresu itd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »