Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie komornicze rachunku bankowego a spłata kredytu

Autor: Wioletta Dyl

Komornik zajął mój rachunek bankowy. Czy bank mógł nie pobrać raty kredytu, którą wpłaciłam na to konto? Dodam, że jest to zlecenie stałe, konto zostało zajęte z tytułu niezapłaconych składek ZUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie komornicze rachunku bankowego a spłata kredytu

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika obejmuje, co do zasady, wszystkie środki, jakie w danej chwili znajdują się na koncie, jak i te, które na nie wpłyną już po dokonaniu zajęcia – do wysokości egzekwowanej należności powiększonej o koszty prowadzenia egzekucji. Bardzo istotną dla Pani jako dłużnika kwestią jest to, że wszystkie wpływające na zajęte konto środki tracą swój pierwotny charakter i traktowane są jako anonimowe. Niezależnie czy pochodzą z wynagrodzenia za pracę, wpłaty dokonanej przez osoby trzecie czy innych świadczeń – wpadają do „jednego worka” i przelewane są komornikowi bez rozpatrywania źródła ich pochodzenia. Niemniej jednak przepisy bankowe zabraniają zajęcia oszczędności dłużnika, jeżeli na rachunku bankowym jest ich mniej niż trzy przeciętne wypłaty. Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z rachunków bankowych wprowadza art. 54 Prawa bankowego. Przewiduje on, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach typu oszczędnościowego są wolne od zajęcia do wysokości trzymiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi tutaj o wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku), które są ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Np. w listopadzie 2016 r. wynosiło 4329,48 zł. Tak więc w razie uzyskania sądowego lub administracyjnego tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela chroniona przed zajęciem komorniczym kwota równa jest np. 12 988,44 zł. Należy pamiętać, że tego rodzaju ograniczenia dotyczą wyłącznie środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokatach oszczędnościowych.

Zobacz też: Zajęcie konta przez komornika

Kwota wolna od zajęcia

Przy czym wspomniana kwota wolna od zajęcia – trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – jest kwotą jednorazową i nieodnawialną. Jeżeli Pani jako dłużnik dokona wielu wpłat i wypłat, bank powinien ustalić, ile ze zgromadzonych środków zostało wypłaconych od daty zgłoszenia zajęcia. Jeżeli sięgną one limitu, pozostałe środki muszą być przekazywane na konto komornika, pomimo że saldo na koncie po dokonaniu wpłaty nigdy nie sięgnie trzech przeciętnych wynagrodzeń. Trzeba pamiętać, że bank odpowiada za realizację zajęcia i wylicza, uwzględniając kwotę wolną od egzekucji, sumę środków przekazywanych komornikowi. Wszelkie wątpliwości co do zasadności zajęcia czy zablokowanej kwoty powinny być wyjaśniane z wierzycielem (jako decydentem postępowania, tutaj z ZUS-em), a jeśli nie jest to możliwe–- przed właściwym sądem.

Zwolnienie z egzekucji całości lub części środków na rachunku bankowym

Tylko w ten sposób możliwe jest zwolnienie z egzekucji całości lub części środków na rachunku bankowym. Niezbędnym warunkiem formalnym jest bowiem wystąpienie przez organ uprawniony do zablokowania środków do banku z wnioskiem o ich odblokowanie. Środki na koncie pozostają więc zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy z daną instytucją (np. urzędem skarbowym). Natomiast jeżeli bank narusza postanowienia wymienionego art. 54 Prawa bankowego – należy zagrozić bankowi skierowaniem sprawy do arbitrażu konsumenckiego przy ZBP.

Ponadto w myśl art. 829 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – nie podlegają egzekucji u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Tę wyłączoną z egzekucji kwotą będzie więc połowa płacy za okres od zajęcia rachunku do terminu najbliższej wypłaty. Jeżeli komornik zajął całe wynagrodzenie, to przysługuje Pani prawo złożenia wniosku o umorzenie postępowania – w stosunku do przedmiotów wolnych od zajęcia, zgodnie z art. 824 § 1 pkt 2 K.p.c. Jeśli komornik nie załatwi pozytywnie Pani interwencji o umorzenie postępowania, przysługiwać będzie prawo do złożenia skargi na czynność komornika.

Reasumując – przy zajęciu przez komornika rachunku bankowego bank może nie pobrać odpowiedniej kwoty w celu pokrycia raty kredytu. To się może wydarzyć, niemniej jednak winna Pani sprawdzić, co zajął komornik i w jakiej wysokości. Proszę pamiętać, że o sposobie wykorzystania kwoty wolnej od zajęcia decyduje Pani, zatem Pani może złożyć stosowną dyspozycję spłaty raty kredytu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info