Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga na bezczynność komornika

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-11-22 • Aktualizacja: 2021-07-13

Rodzice mają zajęcie komornicze na nieruchomości – na działce z rozpoczętą budową. W 2012 r. wyjechali z Polski, a przed ich wyjazdem i po nim kolejni wierzyciele dopisywali się do księgi wieczystej. Do dziś dnia nie została przeprowadzona licytacja. Jak długo komornik może tak nieskutecznie windykować? Czy nie obowiązują go jakieś ograniczenia czasowe? Z tego co widzę, może to trwać latami, a nie ukrywam, że zależy mi na odzyskaniu tej nieruchomości, jednak kwota wpisów z zajęć przekracza kilkukrotnie wartość tej działki i stąd liczę na licytację lub zablokowanie postępowania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skarga na bezczynność komornika

Zaniechanie przez komornika dokonania czynności

Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Chodzi o czynność, którą w obowiązującym stanie prawnym komornik musi podjąć. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, użyty w art. 767 § 1 zd. 2 K.p.c. termin „zaniechanie przez komornika dokonania czynności” nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika. Zaznaczam, że mam wątpliwości, czy przeprowadzenie licytacji stanowi czynność, którą w obowiązującym stanie prawnym komornik musi podjąć. Skargę może złożyć strona lub osoba, której prawa zostały przez zaniechania komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767 § 2 K.p.c.). Według art. 767 § 5 K.p.c. – skargę wnosi się do komornika, który zaniechał dokonania czynności. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga na przewlekłość postępowania

Jeśli nie przysługuje skarga na zaniechanie, można złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Podstawą skargi na przewlekłość jest art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, który stanowi, że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Na mocy artykułu 2 pkt 2. ww. ustawy, uprawnionym do wniesienia skargi w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego jest strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie (art. 4 ust 1. ww. ustawy).

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi

Można jeszcze przedsięwziąć kroki zmierzające do pociągnięcia komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niestety strona nie może sama złożyć wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi – uprawnienie takie przysługuje jedynie ściśle określonym organom, m.in. prezesom sądów i organom samorządu komorniczego. Najlepiej więc skierować wniosek do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik oraz do właściwej rady izby komorniczej, by skorzystali oni z przysługujących im kompetencji i złożyli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W przypadku uwzględnienia wniosku i uznania komornika winnym stawianych mu zarzutów konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Karami dyscyplinarnymi są bowiem nie tylko upomnienie bądź nagana, ale także kara pieniężna dochodząca do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a nawet wydalenie z zawodu (art. 72 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »