Skarga na bezczynność komornika

Autor: Maciej Podgórski

Rodzice mają zajęcie komornicze na nieruchomości – na działce z rozpoczętą budową. W 2012 r. wyjechali z Polski, a przed ich wyjazdem i po nim kolejni wierzyciele dopisywali się do księgi wieczystej. Do dziś dnia nie została przeprowadzona licytacja. Jak długo komornik może tak nieskutecznie windykować? Czy nie obowiązują go jakieś ograniczenia czasowe? Z tego co widzę, może to trwać latami, a nie ukrywam, że zależy mi na odzyskaniu tej nieruchomości, jednak kwota wpisów z zajęć przekracza kilkukrotnie wartość tej działki i stąd liczę na licytację lub zablokowanie postępowania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skarga na bezczynność komornika

Zaniechanie przez komornika dokonania czynności

Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Chodzi o czynność, którą w obowiązującym stanie prawnym komornik musi podjąć. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, użyty w art. 767 § 1 zd. 2 K.p.c. termin „zaniechanie przez komornika dokonania czynności” nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika. Zaznaczam, że mam wątpliwości, czy przeprowadzenie licytacji stanowi czynność, którą w obowiązującym stanie prawnym komornik musi podjąć. Skargę może złożyć strona lub osoba, której prawa zostały przez zaniechania komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767 § 2 K.p.c.). Według art. 767 § 5 K.p.c. – skargę wnosi się do komornika, który zaniechał dokonania czynności. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skarga na przewlekłość postępowania

Jeśli nie przysługuje skarga na zaniechanie, można złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Podstawą skargi na przewlekłość jest art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, który stanowi, że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Na mocy artykułu 2 pkt 2. ww. ustawy, uprawnionym do wniesienia skargi w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego jest strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie (art. 4 ust 1. ww. ustawy).

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi

Można jeszcze przedsięwziąć kroki zmierzające do pociągnięcia komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niestety strona nie może sama złożyć wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi – uprawnienie takie przysługuje jedynie ściśle określonym organom, m.in. prezesom sądów i organom samorządu komorniczego. Najlepiej więc skierować wniosek do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik oraz do właściwej rady izby komorniczej, by skorzystali oni z przysługujących im kompetencji i złożyli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W przypadku uwzględnienia wniosku i uznania komornika winnym stawianych mu zarzutów konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Karami dyscyplinarnymi są bowiem nie tylko upomnienie bądź nagana, ale także kara pieniężna dochodząca do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a nawet wydalenie z zawodu (art. 72 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »