Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

• Data: 2023-04-14 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Dokładnie 11 dni temu, w poniedziałek komornik zajął moje konto bankowe. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam informacji o zajęciu konta bankowego. W piątek (4 dni później) złożyłam zapytanie drogą e-mailową do komornika, na jakiej podstawie wszczęto egzekucję. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Nie otrzymałam też nowego zawiadomienia o ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego ani o zajęciu mojego konta bankowego. Dowiedziałam się telefonicznie, że postępowanie było prowadzone na podstawie nakazu zapłaty z czerwca 2011 r. Czy można wstrzymać egzekucję w tej sprawie? To stary dług, czy jest szansa, że sprawa się przedawniła?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

Pierwsza egzekucja z konta bankowego – obowiązek zawiadomienia dłużnika

Niestety, zajęcie konta bankowego przez komornika bez powiadomienia jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dłużnik bowiem dowiaduje się, że została wszczęta przeciwko niemu egzekucja z rachunku bankowego z chwilą zajęcia jego konta i z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Wynika to z art. 805 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), który wskazuje, że:

„1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. Komornik poucza dłużnika również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a i art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086) oraz art. 13g ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321) i sposobie realizacji uprawnień wynikających z tych przepisów.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 824 § 1 pkt 5, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 4803, art. 492 § 3, art. 493 i art. 505 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.”

Natomiast na każdą czynność komornika jako organu egzekucyjnego ma Pani prawo wnieść skargę, co wynika wprost z art. 767-7673K.p.c. Niestety w Pani sytuacji nie bardzo jest co skarżyć, bowiem komornik, blokując konto bankowego bez wcześniejszego zawiadomienia Pani o tym, działał zgodnie z prawem. Powiadomienie o egzekucji też może zostać przekazane dopiero po kilku dniach od blokady rachunku bankowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedawnienie długu, zmiany w prawie, przepisy przejściowe

Co do przedawnienia, to zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.) roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat. Do 2019 r. termin ten wynosił 10 lat. Do roszczeń powstałych przed wejściem w życie nowelizacji, a które do tego momentu się nie przedawniły, stosuje się przepisy nowe. A zatem skoro nakaz jest z 2011 r., to według starego brzmienia art. 125 K.c. przedawni się dopiero w 2021 r. (możliwe, że jeszcze do przedawnienia nie doszło). Jeżeli przewidziany przez nowe przepisy termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, jego bieg rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zmian. A zatem dopiero owe 6 lat liczone byłoby od 2019 r., co wydłużyłoby okres przedawnienia do 2025 r. Przepisy wprowadzające owe zmiany wprowadziły zatem zasadę, że jeżeli przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej niż w punkcie powyższym, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego termin. A zatem stosuje Pani ten 10-letni termin przedawnienia.

Nie widzę treści nakazu zapłaty, zatem nie mogę stwierdzić, czy do przedawnienia już doszło, czy też komornik jeszcze się zmieścił w tym 10-letnim okresie.

Skarga na komornika do sądu

Natomiast bezsprzecznie komornik, nie zawiadamiając Pani o zajęciu, naruszył przepisy, a zatem ma Pani prawo zaskarżyć jego działanie, a w zasadzie zaniechanie. Nadto, uniemożliwił Pani zbadanie, czy wierzytelność stwierdzona nakazem nie jest przedawniona.

Skargę na komornika należy złożyć albo przesłać do kancelarii komornika, który dokonał zaskarżonej czynności albo zaniechał dokonania czynności. Na wniesienie skargi ma Pani tydzień od dnia dowiedzenia się o tym, że komornik zaniechał dokonania zawiadomienia. Skarga podlega opłacie w wysokości 50 złotych, co wynika z art. 25 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd wskazuje Pani ten, w którego okręgu działa komornik.

Powództwo przeciwegekucyjne, gdy doszło do przedawnienia wierzytelności

Jeśli po okazaniu w kancelarii komorniczej tytułu wykonawczego, okaże się, że wierzytelność jest przedawniona, wówczas w sądzie musi Pani złożyć tak zwane powództwo przeciwegekucyjne, czyli tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, powołując się na przedawnienie długu. W pozwie powinna Pani złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, który prowadzi dany komornik pod konkretną sygnaturą sprawy. W pozwie wskazuje Pani, który dokładnie komornik prowadzi egzekucję komorniczą i pod jaką konkretnie sygnaturą.

Spłata dług lub porozumienie z wierzycielem, aby zaniechał egzekucji z rachunku bankowego

Jeśli jednak komornik zdążył i dług się nie przedawnił, to niestety, aby konto odblokować, musi Pani spłacić dług lub wierzyciel musi wystąpić do komornika z wnioskiem o zaprzestanie egzekucji z Pani rachunku bankowego (samodzielnie lub na Pani wniosek).

Najważniejsze teraz to zdobyć wiedzę o owym nakazie zapłaty będącym podstawą zajęcia rachunku bankowego, aby ustalić, czy dług jest przedawniony, czy nie.

Natomiast, jeśli zajęcie Pani rachunku bankowego nie jest pierwszą, a jest już kolejną czynnością egzekucyjną w tej samej sprawie, to komornik nie miał obowiązki spełniać obowiązków z art. 805 K.p.c. Wówczas wnoszenie skargi nie ma sensu i tak zostanie odrzucona. Art. 805 K.p.c. wyraźnie bowiem mówi o pierwszej czynności. Wówczas pozostaje udać się do komornika, by wskazał tytuł wykonawczy, sprawdzić datę i ustalić, czy dług nie jest przedawniony (spisać datę i sygnaturę nakazu zapłaty). Jeśli jest – wnosi Pani wymienione powództwo przeciwegzekucyjne, jeśli nie jest – spłaca Pani dług lub wnosi do wierzyciela by odstąpił od tego sposobu egzekucji i nakazał komornikowi odblokowanie Pani rachunku.

* Opis sprawy z września 2021 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »