Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie domu z obciążoną hipoteką

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-09

Mój ojciec jest właścicielem domu jednorodzinnego, który chcemy przepisać na mnie. Problem w tym, że dom ma obciążoną hipotekę długiem w wysokości około 15 tys. (wartość domu ok. 320 tys.). Dług ten jest wobec urzędu skarbowego i jest on systematycznie spłacany. Czy w takiej sytuacji możliwe jest przepisanie domu na mnie bądź inne działania, dzięki którym stanę się właścicielem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnienie hipoteki w żadnym razie nie uniemożliwia sprzedaży, darowizny itd. tej nieruchomości. Można z nią zrobić wszystko w zasadzie, bo Pana tata nadal jest jej właścicielem, a skoro tak, to może swoją nieruchomością rozporządzać. Istota hipoteki jest bowiem inna, jest to zabezpieczenie długu na tej nieruchomości.

Art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

Hipoteka daje wierzycielowi hipotecznemu tylko możliwość dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości czy po prostu skierowania egzekucji do tej nieruchomości.

Wyżej cytowany przepis przesądza, że wierzyciel hipoteczny – czyli w tym przypadku urząd – nie uzyskuje żadnego innego prawa do nieruchomości niż w tym przepisie wskazane, czyli prawa do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości w drodze egzekucji. Nie uzyskuje prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, tj. do zbywania jej, obciążania i pobierania z niej pożytków nawet w celu zaspokojenia swoich wierzytelności. Pomimo obciążenia nieruchomości hipoteką prawo to przysługuje w dalszym ciągu właścicielowi i poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie wierzyciel hipoteczny nie może się temu sprzeciwiać.

Jeżeli jednak nieruchomość zostanie na Pana przeniesiona przez tatę, np. w formie darowizny, to ten dług przejdzie w raz z nieruchomością, i jeśli Pana tata go nie, spłaci to będzie musiał to zrobić Pan jako dłużnik hipoteczny.

Teoretycznie też poinformuję, iż w takiej sytuacji urząd miałby prawo wystąpić z tzw. skargą pauliańską. Powództwo takie przewiduje art. 527 Kodeksu cywilnego, który poniżej Panu przytoczę:

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Gdyby wierzyciel wystąpił z taką skargą, to wówczas wobec niego czynność darowizny uznana byłaby z niebyłą i mógłby prowadzić egzekucję z tej nieruchomości. Ponieważ jednak jest ustanowiona hipoteka, to urząd nie będzie miał interesu prawnego do takich powództw, więc napisałam o tej skardze tak na wyrost.

Jeśli tylko tata będzie nadal spłacał dług, to urzędu skarbowego w ogóle nie będzie interesowało zbycie nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów za szwagra?

Szwagier, brat mojej żony, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Moja żona obecnie nie pracuje, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy istnieje ryzyko...

 

Sprawa o zwrot nienależnego wyegzekwowanego świadczenia

Na skutek błędnego doręczenia nakazu zapłaty – zanim jeszcze mogłem wnieść sprzeciw wskutek przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu –...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »