Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-21

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, świadczenie integracyjne. Komornik domaga się zajęcia tego świadczenia z tytułu alimentów. Dotąd informowaliśmy komorników o zwolnieniu świadczenia integracyjnego z zajęcia, także z tytułu alimentacyjnego, podając art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiedź ta była uwzględniana. Jednak ten komornik poucza nas, że źle interpretujemy przepisy i przywołuje art. 831 § 1 pkt 2, tj. „sumy przyznane na specjalne cele przez Skarb Państwa (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Prosimy o rozstrzygnięcie tego problemu!

zdjęcie prawnika
Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Moim zdaniem w sporze z komornikiem należy przyznać rację Państwu, z przyczyn podanych poniżej. A zatem – świadczenie integracyjne to świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – powiatowe urzędy pracy przeznaczają środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Prawdą jest, że zgodnie z art. 1083 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), przewidującym ograniczenia egzekucji, dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 K.p.c. podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.

Dochodami wymienionymi w tym przepisie są sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia i wsparcia). Według art. 831 § 1 pkt 2 sumy te nie podlegają egzekucji, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Do tego rodzaju sum zalicza się w doktrynie (J. Bodio [w:] Kodeks, pod red. A. Jakubeckiego, art. 1083, uwaga 1, s. 1303; M. Romańska, [w:] Alimenty, pod red. J. Ignaczewskiego, art. 1083, uwaga 1) m.in.: subwencje na cele oświatowe, kulturalne i artystyczne oraz wszelkiego rodzaju stypendia na kształcenie (stypendia studenckie, doktorskie i habilitacyjne).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Relacja miedzy art. 1083 § 1 K.p.c. a 831 § 1 pkt 2 K.p.c. jest taka, że ten pierwszy wskazany przepis stanowi uzupełnienie regulacji zawartej w drugim, ponieważ wskazuje dokładnie, jaki jest zakres wyjątku od reguły niepodlegania analizowanych sum egzekucji w ramach egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W egzekucji świadczeń alimentacyjnych sumy te podlegają egzekucji do trzech piątych.

Należy jednak zauważyć fakt, iż art. 831 § 1 K.p.c. zawiera pkt 9), co oznacza, że nie podlega egzekucji, obok pkt 2) wskazującego sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego, również świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650). Warto zauważyć, że regulacja pkt 9) nie przewiduje żadnych odstępstw od tej zasady.

Na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1567) rozszerzony został katalog świadczeń podlegających wyłączeniu spod egzekucji o świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828). Stosownie do art. 2 pkt 6 przedmiotowej ustawy pod pojęciem świadczenia integracyjnego należy rozumieć świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Znalazło to swój wyraz nie tylko w regulacji art. 831 § 1 K.p.c. pkt 9), ale również w art. 833 § 6 K.p.c., zgodnie z którym:

„Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).”

W art. 833 § 6 K.p.c. zostały wymienione przez ustawodawcę istniejące obecnie w polskim systemie prawnym świadczenia, które mają wspomagać dłużnika i jego rodzinę dla zapewnienia jej minimalnego poziomu egzystencji. Omawiany paragraf był wielokrotnie nowelizowany wraz z modyfikacjami, jakie zachodziły w obrębie systemu świadczeń rodzinnych i innych instrumentów finansowych wspomagających politykę prorodzinną państwa. Przepis ten jest również konsekwencją postanowień ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Podobne znaczenie mają postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa m.in.: zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków oraz zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zatem na podstawie art. 833 § 6 K.p.c. całkowicie wyłączone są z egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »