Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-21

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, świadczenie integracyjne. Komornik domaga się zajęcia tego świadczenia z tytułu alimentów. Dotąd informowaliśmy komorników o zwolnieniu świadczenia integracyjnego z zajęcia, także z tytułu alimentacyjnego, podając art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiedź ta była uwzględniana. Jednak ten komornik poucza nas, że źle interpretujemy przepisy i przywołuje art. 831 § 1 pkt 2, tj. „sumy przyznane na specjalne cele przez Skarb Państwa (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Prosimy o rozstrzygnięcie tego problemu!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem w sporze z komornikiem należy przyznać rację Państwu, z przyczyn podanych poniżej. A zatem – świadczenie integracyjne to świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – powiatowe urzędy pracy przeznaczają środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Prawdą jest, że zgodnie z art. 1083 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), przewidującym ograniczenia egzekucji, dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 K.p.c. podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.

Dochodami wymienionymi w tym przepisie są sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia i wsparcia). Według art. 831 § 1 pkt 2 sumy te nie podlegają egzekucji, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Do tego rodzaju sum zalicza się w doktrynie (J. Bodio [w:] Kodeks, pod red. A. Jakubeckiego, art. 1083, uwaga 1, s. 1303; M. Romańska, [w:] Alimenty, pod red. J. Ignaczewskiego, art. 1083, uwaga 1) m.in.: subwencje na cele oświatowe, kulturalne i artystyczne oraz wszelkiego rodzaju stypendia na kształcenie (stypendia studenckie, doktorskie i habilitacyjne).

Relacja miedzy art. 1083 § 1 K.p.c. a 831 § 1 pkt 2 K.p.c. jest taka, że ten pierwszy wskazany przepis stanowi uzupełnienie regulacji zawartej w drugim, ponieważ wskazuje dokładnie, jaki jest zakres wyjątku od reguły niepodlegania analizowanych sum egzekucji w ramach egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W egzekucji świadczeń alimentacyjnych sumy te podlegają egzekucji do trzech piątych.

Należy jednak zauważyć fakt, iż art. 831 § 1 K.p.c. zawiera pkt 9), co oznacza, że nie podlega egzekucji, obok pkt 2) wskazującego sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego, również świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650). Warto zauważyć, że regulacja pkt 9) nie przewiduje żadnych odstępstw od tej zasady.

Na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1567) rozszerzony został katalog świadczeń podlegających wyłączeniu spod egzekucji o świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828). Stosownie do art. 2 pkt 6 przedmiotowej ustawy pod pojęciem świadczenia integracyjnego należy rozumieć świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Znalazło to swój wyraz nie tylko w regulacji art. 831 § 1 K.p.c. pkt 9), ale również w art. 833 § 6 K.p.c., zgodnie z którym:

„Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).”

W art. 833 § 6 K.p.c. zostały wymienione przez ustawodawcę istniejące obecnie w polskim systemie prawnym świadczenia, które mają wspomagać dłużnika i jego rodzinę dla zapewnienia jej minimalnego poziomu egzystencji. Omawiany paragraf był wielokrotnie nowelizowany wraz z modyfikacjami, jakie zachodziły w obrębie systemu świadczeń rodzinnych i innych instrumentów finansowych wspomagających politykę prorodzinną państwa. Przepis ten jest również konsekwencją postanowień ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Podobne znaczenie mają postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa m.in.: zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków oraz zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zatem na podstawie art. 833 § 6 K.p.c. całkowicie wyłączone są z egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Egzekucja z majątku żony

Posiadam zadłużenie komornicze i sądowy nakaz zapłaty. Z żoną mamy rozdzielność majątkową i nie mieszkamy na stałe razem. Jestem...

 

Odzyskanie niezapłaconego czynszu po śmierć najemcy

Najemcą mieszkania była starsza osoba, która po śmierci współmałżonka, jako osoba stale zamieszkująca lokal, przejęła stosunek najmu. Jednak korzystała...

 

Mandat za brak biletu a przedawnienie

W roku 2001 r. otrzymałem mandat za brak biletu – czego sobie nie przypominam, ale tak wynika z dokumentów, które otrzymałem kilka dni temu...

 

List od komornika o wszczęciu egzekucji

Dzisiaj otrzymałam list od komornika o wszczęciu egzekucji (zajęcie rachunku bankowego i obowiązek wykazu majątku), który przekazali mi rodzice. Na...

 

Ściąganie długu spółki z o.o.

W 2015 r. spółka z o.o., w której mam 100% udziałów (jednoosobowa), nie zapłaciła jednej faktury i powstała zaległość na kwotę ok. 10...

 

Firma windykacyjna dzwoni w sprawie długów po ojcu

Mój ojciec zmarł 4 lata temu. Mimo, że kilka lat przed śmiercią miałyśmy z mamą znikomy kontakt z tatą, pani notariusz doradziła nam przyjęcie...

 

Odsetki od ściągniętych alimentów

Odsetki od ściągniętych alimentów

W 2009 roku wystąpiłam do komornika o ściągnięcie zaległych alimentów z 10 lat, ale nie pomyślałam o odsetkach. Komornik wyegzekwował...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »