Alimenty bieżące i zaległe ściągane przez komornika - odsetki i kolejność ściągania

Autor: Anna Sufin

Sprawa dotyczy ściągania alimentów bieżących i zaległych przez komornika. Komornik ściąga kwoty od męża i przekazuje matce jako alimenty. Jaką datę przyjąć jako spełnienie świadczenia przez ojca? Czy biorąc pod uwagę art 1026 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik zalicza spłatę odrębnie na każdą ratę, począwszy od najstarszej – najpierw odsetki, następnie należność główna, czy też traktuje zadłużenie jako dajną kwotę i zalicza w pierwszym kroku na odsetki (od wszystkich zaległych rat), a w drugim kroku na należność główną? Jaki w tym systemie mają status alimenty tzw. bieżące? Co powinien zrobić wierzyciel oraz ewentualnie sąd (gdyby doszło do sprawy sądowej) ustalający stan zaległości alimentacyjnych: wezwać komornika do prawidłowego rozliczenia kwot (jeśli nieprawidłowo zaliczył na należność główną i odsetki??

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty bieżące i zaległe ściągane przez komornika - odsetki i kolejność ściągania

Data spełnienia świadczenia przez dłużnika alimentacyjnego

Na mocy art. 815 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wpłat komornikowi można dokonać gotówką lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgodą komornika także w inny sposób.

§ 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego”.

W toku postępowania egzekucyjnego dłużnik może dobrowolnie spełnić świadczenie albo bezpośrednio do rąk wierzyciela albo też za pośrednictwem komornika. Zapłata komornikowi ma takie same skutki jak zapłata bezpośrednio wierzycielowi. Potwierdza to wyżej zacytowany § 2, zgodnie z którym pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela w formie dokumentu urzędowego. Jeśli dłużnik spełni świadczenie do rąk komornika, jest już zwolniony z obowiązku świadczenia z tą właśnie chwilą, a nie po przekazaniu świadczenia wierzycielowi (por. wyrok SO w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Cz 502/14). Na komorniku ciąży obowiązek przekazania należności wierzycielowi w terminie 4 dni, w przeciwnym razie to on zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie wierzycielowi. Zgodnie z art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji „komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie”.

Tym samym w odpowiedzi bezpośrednio na pytanie – świadczenie jest spełnione z chwilą wpływu na rachunek komornika (wpłaty w kasie komornika), nie zaś po przekazaniu go do wierzyciela.

Na mocy art. 1026 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego „wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną”. Wpłaty w pierwszej kolejności zaliczane będą zatem na odsetki (wynikające ze wszystkich rat alimentacyjnych, bowiem przepis nie odnosi się do poszczególnych długów odrębnie – nawet gdyby uznać, że raty alimentacyjne to odrębne długi), dopiero po spłacie wszystkich zaległych odsetek komornik zacznie zaliczać spłatę na należności główne. W praktyce zatem zaległy dług alimentacyjny będzie traktowany jak jeden dług – najpierw komornik rozliczy odsetki, następnie należność główną z tytułu zaległych alimentów – począwszy od najstarszych.

Zobacz też: Odsetki od alimentów

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział sumy uzyskanej z egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

„Komentowany przepis w § 2 wprowadza zasadę, według której następuje zaspokojenie egzekwowanych należności. Przypadającą wierzycielowi kwotę przeznacza się w pierwszej kolejności na koszty postępowań, w których wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny i wykonawczy, następnie na odsetki należne od kwot głównych objętych tytułem (mogą to być również odsetki skapitalizowane), a dalej na kwotę główną (chyba że tytuł nie obejmuje ani kosztów postępowania, ani odsetek albo nie objął ich wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, albo wniosek wierzyciela, który zgłosił się do postępowania podziałowego)” (M. Manowska, Komentarz do art. 126, Lex, teza 4; podkreślenie moje). Już z ujęcia problemu w zacytowanym komentarzu wynika, że poszczególne kwoty główne traktowane są jako jedna należność, na poczet której zalicza się spłatę już po zaspokojeniu odsetek.

Nadmienię, że artykuł 1026 wyłącza w podziale sumy uzyskanej z egzekucji stosowanie innej kolejności zaliczenia, np. z art. 451 Kodeksu cywilnego (tak: T. Ereciński, Komentarz do art. 126, Lex, teza 3).

Nie ma regulacji, która w tym zakresie (zaliczanie na poczet alimentów zaległych i bieżących) wprowadzałaby zmiany w stosunku do wyżej omówionego sposobu zaliczania wpłat. Podkreślam, że nie omawiam przypadku, gdy alimenty płaci/płacił też FA.

Jeśli dłużnik (lub też wierzyciel, jeśli to narusza jego interesy) wie, że nieprawidłowo zaliczono wpłaty (przy jednym wierzycielu – bez planu spłaty) może w trybie art. 767 złożyć skargę na czynności komornika. Warto w tym zakresie uzyskać informację od komornika o sposobie zaliczenia wpłat i od otrzymania tej informacji liczyć 7 dni na wniesienie skargi. Może też – tu już bez zapewnienia skutków – wezwać komornika do prawidłowego rozliczenia wpłat.

Przeczytaj też: Ile bierze komornik za alimenty

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »