Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ściąganie alimentów przez komornika wraz z odsetkami

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-05-11

Komornik ściąga kwoty od męża i przekazuje matce jako alimenty. Jaką datę przyjąć jako spełnienie świadczenia przez ojca? Czy biorąc pod uwagę art 1026 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik zalicza spłatę odrębnie na każdą ratę, począwszy od najstarszej – najpierw odsetki, następnie należność główna, czy też traktuje zadłużenie jako dajną kwotę i zalicza w pierwszym kroku na odsetki (od wszystkich zaległych rat), a w drugim kroku na należność główną? Jaki w tym systemie mają status alimenty tzw. bieżące? Co powinien zrobić wierzyciel oraz ewentualnie sąd (gdyby doszło do sprawy sądowej) ustalający stan zaległości alimentacyjnych: wezwać komornika do prawidłowego rozliczenia kwot (jeśli nieprawidłowo zaliczył na należność główną i odsetki??

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 815 Kodeksu postępowania cywilnego:


„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wpłat komornikowi można dokonać gotówką lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgodą komornika także w inny sposób.

§ 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego”.

 

W toku postępowania egzekucyjnego dłużnik może dobrowolnie spełnić świadczenie albo bezpośrednio do rąk wierzyciela albo też za pośrednictwem komornika. Zapłata komornikowi ma takie same skutki jak zapłata bezpośrednio wierzycielowi. Potwierdza to wyżej zacytowany § 2, zgodnie z którym pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela w formie dokumentu urzędowego. Jeśli dłużnik spełni świadczenie do rąk komornika, jest już zwolniony z obowiązku świadczenia z tą właśnie chwilą, a nie po przekazaniu świadczenia wierzycielowi (por. wyrok SO w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Cz 502/14). Na komorniku ciąży obowiązek przekazania należności wierzycielowi w terminie 4 dni, w przeciwnym razie to on zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie wierzycielowi. Zgodnie z art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji „komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie”.

 

Tym samym w odpowiedzi bezpośrednio na pytanie – świadczenie jest spełnione z chwilą wpływu na rachunek komornika (wpłaty w kasie komornika), nie zaś po przekazaniu go do wierzyciela.

Na mocy art. 1026 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego „wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną”. Wpłaty w pierwszej kolejności zaliczane będą zatem na odsetki (wynikające ze wszystkich rat alimentacyjnych, bowiem przepis nie odnosi się do poszczególnych długów odrębnie – nawet gdyby uznać, że raty alimentacyjne to odrębne długi), dopiero po spłacie wszystkich zaległych odsetek komornik zacznie zaliczać spłatę na należności główne. W praktyce zatem  zaległy dług alimentacyjny będzie traktowany jak jeden dług – najpierw komornik rozliczy odsetki, następnie należność główną z tytułu zaległych alimentów – począwszy od najstarszych.

„Komentowany przepis w § 2 wprowadza zasadę, według której następuje zaspokojenie egzekwowanych należności. Przypadającą wierzycielowi kwotę przeznacza się w pierwszej kolejności na koszty postępowań, w których wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny i wykonawczy, następnie na odsetki należne od kwot głównych objętych tytułem (mogą to być również odsetki skapitalizowane), a dalej na kwotę główną (chyba że tytuł nie obejmuje ani kosztów postępowania, ani odsetek albo nie objął ich wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, albo wniosek wierzyciela, który zgłosił się do postępowania podziałowego)” (M. Manowska, Komentarz do art. 126, Lex, teza 4; podkreślenie moje). Już z ujęcia problemu w zacytowanym  komentarzu wynika, że poszczególne kwoty główne traktowane są jako jedna należność, na poczet której zalicza się spłatę już po zaspokojeniu odsetek.

Nadmienię, że artykuł 1026 wyłącza w podziale sumy uzyskanej z egzekucji stosowanie innej kolejności zaliczenia, np. z art. 451 Kodeksu cywilnego (tak: T. Ereciński, Komentarz do art. 126, Lex, teza 3).

Nie ma regulacji, która w tym zakresie (zaliczanie na poczet alimentów zaległych i bieżących) wprowadzałaby zmiany w stosunku do wyżej omówionego sposobu zaliczania wpłat. Podkreślam, że nie omawiam przypadku, gdy alimenty płaci/płacił też FA.

Jeśli dłużnik (lub też wierzyciel, jeśli to narusza jego interesy) wie, że nieprawidłowo zaliczono wpłaty (przy jednym wierzycielu – bez planu spłaty) może w trybie art. 767 złożyć skargę na czynności komornika. Warto w tym zakresie uzyskać informację od komornika o sposobie zaliczenia wpłat i od otrzymania tej informacji liczyć 7 dni na wniesienie skargi. Może też – tu już bez zapewnienia skutków – wezwać komornika do prawidłowego rozliczenia wpłat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana firmy windykacyjnej i warunków ugody

Problem dotyczy firmy windykacyjnej, która wykupiła dług mojego męża od banku. Zaproponowano ugodę w postaci spłaty długu w ratach, przesłanej...

 

Częściowa spłata zaległych faktur a wpis do KRD

Prowadzę działalność gospodarczą i ostatnio zdarzyło się, że nie uregulowałem należności u jednego kontrahenta. Mam zaległe dwie faktury,...

 

Zajęcie konta firmowego za zaległe alimenty

Mam przejściowe problemy finansowe, dlatego ostatnio nie płaciłem regularnie alimentów na dziecko i nie w kwocie zasądzonej. Powstała niewielka...

 

Zapłaciłem a nie otrzymałem towaru - kontrahent z trudnościami finansowymi

Miesiąc temu zamówiłem na firmę sprzęt komputerowy o wartości ok. 14 tys. zł, płacąc za niego przelewem na podstawie faktury proforma, z terminem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »