Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrudniony kontakt z komornikiem i problem z wyegzekwowaniem długu

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-10-23

Rok temu, na mocy prawomocnego wyroku zapłaty z klauzulą wykonalności wydanego przez sąd zwróciłam się do kancelarii komorniczej o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z tytułu niezwróconej pożyczki pieniężnej. Czynności trwały około pół roku. Trzy miesiące temu miała się odbyć pierwsza licytacja ruchomości dłużnika, jednak do niej nie doszło z powodu braku oferentów. Druga licytacja miała się odbyć dokładnie 13 dni temu, a dzisiaj otrzymałam pismo od komornika (wystawione na 2 dni przed terminem licytacji), że uchylono termin licytacji, gdyż dłużnik złożył wniosek o wyłączenie spod zajęcia ruchomości. Nie ma wyjaśnienia, o co chodzi. Mam utrudniony kontakt z komornikiem, bo mieszkam na drugim końcu Polski, trudno się do niego dodzwonić, dlatego proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i o poradę, co dalej robić. Jaki może być ciąg dalszy sprawy i czy jest szansa na wyegzekwowanie długu, który wraz z odsetkami wzrósł 4-krotnie? Dodam, że zabezpieczony majątek nie stanowi artykułów wyposażenia niezbędnego do życia dłużnika. Jest to wyposażenie hotelu. Wczoraj udało mi się tylko dowiedzieć (telefonicznie), że „dłużnik złożył taki wniosek, bo ma do tego prawo” oraz że prawdopodobnie sprawa wróci do sądu. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrudniony kontakt z komornikiem i problem z wyegzekwowaniem długu

Zajęcie ruchomości

Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Zajęcie ruchomości regulowane jest przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.”

Zwolnienie przedmiotu z zajęcia lub wyłączenie spod egzekucji

Mając na uwadze powyższe, komornik dokonał zajęcia ruchomości, które to znajdują się w posiadaniu dłużnika. Dłużnik może zwolnić się z zajęcia, jeśli przedstawi na piśmie dowód nie budzący wątpliwości.

„Komornik umarza postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika. Nie dotyczy to sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia ruchomości na rzecz osoby trzeciej”. W tej sytuacji komornik, jak rozumiem, tego nie dostał, bowiem nie umorzył on postępowania z ruchomości, a jedynie uchylił drugi termin licytacji. Dłużnik wniósł o zwolnienie przedmiotu z zajęcia lub też o wyłączenie przedmiotu spod egzekucji.

Można złożyć taki wniosek na dwa sposoby, powołując się na przykład na art. 829 pkt 4: „narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych” – jednakże w mojej ocenie nie jest to dopuszczalne, bowiem prowadzenie hotelu nie stanowi wykonywania osobistej pracy zarobkowej. Dlatego też może dłużnik złożył do sądu powództwo z art. 1061 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.

§ 2. Na postanowienie sądu w sprawie wyłączenia służy zażalenie.”

Skarga na czynności komornika

Jednakże na tę chwilę nie wiemy, czy sąd wydał w tej materii jakiekolwiek postanowienie, np. postanowienie zabezpieczające, które nakazywałoby komornikowi wstrzymać się z licytacją zajętych ruchomości. Jeśli tak, to komornik postąpił prawidłowo, jeśli nie – to powinien przeprowadzić licytację. Myślę, że dla swojego bezpieczeństwa chciał oddalić w czasie termin tej licytacji. Może Pani zatem w terminie 7 dni od daty otrzymania tego postanowienia je zaskarżyć, kierując skargę na czynności do tego komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »