Sprawdzenie ksiąg wieczystych przez zakupem nieruchomości z licytacji komorniczej

Autor: Michał Berliński

Chciałbym zakupić nieruchomość poprzez licytację komorniczą. Chciałbym zweryfikować przed podjęciem dalszych kroków zapisy w księdze wieczystej. Czy są zapisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, np. roszczenia? Czy wraz z zakupem nieruchomości poprzez licytację komorniczą przechodzi na mnie obowiązek spłaty hipoteki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawdzenie ksiąg wieczystych przez zakupem nieruchomości z licytacji komorniczej

Ograniczenia i inne zapisy w księdze wieczystej

Ogólną zasadą jest fakt, iż wszelkie obciążenia nieruchomości powinny zostać ujawnione w księdze wieczystej zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jednak czasem dzieje się tak, że roszczenia i inne zobowiązania zostają ujawnione dopiero przy sporządzaniu opisu i oszacowania. W tym przypadku poza treścią księgi wieczystej zawsze należy zapoznać się z treścią opisu i oszacowania zajętej nieruchomości – może to Pan zrobić w kancelarii komornika.

Jeśli chodzi o wszystkie te zapisy, które znajdują się w treści księgi wieczystej, to należy wskazać, że są one w porządku i nie stanowią dla Pana jako nabywcy żadnych zagrożeń.

Zobacz też: Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej

Wykreślenie ograniczeń z KW po licytacji

Co do zasady prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowi podstawę do wykreślenia w KW ograniczeń. Prawomocne postanowienie uzyskuje Pan po wygraniu licytacji, udzielenia Panu przybicia i wpłaceniu pozostałej sumy, czyli po prostu pozostałego długu.

Zgodnie bowiem z art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) (uchylony);

3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego”.

Wobec tego po skutecznej licytacji otrzymuje Pan prawomocne postanowienie, które upoważnia Pana do wykreślenia z księgi wieczystej wszystkich zobowiązań wpisanych w dziale III oraz IV czyli hipotekach. Jednym słowem kupuje Pan czystą nieruchomość bez długów i innych obciążeń. Teraz również po zajęciu nieruchomości przez komornika wszelkie jej obciążenia, jak np. prawo dożywocia, nie mogą zostać wpisane, bowiem takie wpisy są nie ważne. Dlatego też może Pan bez obaw nabyć tę nieruchomość, gdyż nie grożą Panu żadne zobowiązania finansowe jej poprzedników, które to są wpisane na dzień dzisiejszy do księgi wieczystej.

Przeczytaj też: Odsetki za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »