Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

• Data: 2023-05-31 Autor: Tomasz Krupiński

Moje pytanie dotyczy przedawnienia spłaty połowy wartości mieszkania, jaką jestem winna byłemu mężowi po rozwodzie i sądowym podziale majątku. Sąd wydał postanowienie o podziale majątku dokładnie 20 lat temu i przyznał mi mieszkanie z obowiązkiem spłaty. Były mąż niedługo potem się wyprowadził, ale nigdy się nie wymeldował. Chciałam go teraz wymeldować w urzędzie miasta, ale w odpowiedzi dostałam od niego wiadomość, że sprawę rozliczeń z podziału majątku zamierza oddać do komornika. Po 20 latach? Ja poza tym mieszkaniem nic nie mam, nawet emerytury. Funkcjonuję tylko dzięki pomocy społecznej. Czy to moje zobowiązanie się nie przedawniło? Czy to możliwe, że podział majątku po rozwodzie się nie przedawnia i komornik zapuka do moich drzwi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

Zobowiązanie wynikające z postanowienia sądu, np. o podziale majątku

Zobowiązanie wynikające z postanowienia sądu jest roszczeniem pieniężnym podlegającym przedawnieniu. Przedmiotową kwestię regulują przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 125 K.c.:

„§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

§ 2. (uchylony).”

Wcześniej 10-letni, a obecnie 6-letni termin przedawnienia

Przepis ten, w brzmieniu nadanym mu na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadza 6-letni termin przedawnienia wszelkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego bądź ugodą zawartą przed sądem, przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem. Dotyczy to zarówno roszczeń podlegających krótszym terminom przedawnienia, jak i roszczeń ograniczonych terminami zawitymi. Nie dotyczy to jedynie stwierdzonych w powyższy sposób roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości, które podlegają właściwemu im przedawnieniu 3-letniemu. Natomiast stwierdzone wyrokiem roszczenie o odsetki za opóźnienie wymagalne w chwili uprawomocnienia się wyroku podlega terminowi 6-letniemu (zob. wyrok SN z 15.01.2014 r., I CSK 197/13, OSN 2014, Nr 10, poz. 106).

Przed zmianą termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych w sposób wskazany w art. 125 K.c. wynosił 10 lat. Taki też termin był właściwy w Pani sprawie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odmowa wszczęcia egzekucji roszczenia, które uległo przedawnieniu

Wskazuję, iż art. 804 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nakazuje organowi egzekucyjnemu odmówić wszczęcia egzekucji, jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu wykazującego przerwanie biegu przedawnienia. Przepis ten jest nieudolnie sformułowany, niejasny i wątpliwy systemowo. Mowa w nim o „dochodzonym roszczeniu”, autor miał jednak zapewne na myśli roszczenie egzekwowane. Sytuacja, w której „z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia roszczenia upłynął”, jest niemożliwa, jeżeli zwrot ten rozumieć dosłownie. Chodzi zatem prawdopodobnie o to, że na podstawie treści tytułu wykonawczego oraz przepisów o przedawnieniu można dojść do wniosku, że termin przedawnienia roszczenia objętego tytułem upłynął.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »