Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pisma w sprawie długów od firmy windykacyjnej - co zrobić?

Michał Berliński • Opublikowane: 2022-03-07

W grudniu firma windykacyjna przysłała matce pismo w sprawie długów (na ten moment na ponad 7 tys. zł) – o stanie zadłużenia i terminie płatności lub kontakcie z firmą w celu zawarcia ugody. Tydzień temu przyszło kolejne pismo, w którym informują, że proszą o kontakt inaczej zostanie rozpoczęte postępowanie sądowe. Telefon dzwonił kilkanaście razy (mama nie odbiera). Zaczęliśmy przeszukiwać wszelkie papiery w domu. W dokumentach z ponad 3 lat znalazłam 2 wezwania do zapłaty (możliwe, że nieopłacone), niestety mama nie pamięta, czy to płaciła, czy nie, w tamtym czasie była bezrobotna i zajmowała się chorym dziadkiem. Czy takie długi mogły ulec przedawnieniu? Jeśli tak, to czym to grozi mamie i dzieciom np. po jej śmierci, czy my będziemy musieli to spłacić? Gdzie to sprawdzić? Dodam, że przez ostatnie lata mama nie dostała żadnego wezwania do sądu ani żadnej informacji od komornika o jakiejkolwiek egzekucji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisma w sprawie długów od firmy windykacyjnej - co zrobić?

Przedawnienie długów

Co do zasady należy wskazać, że nie wiadomo dokładnie, czy te roszczenia są przedawnione. Najpierw wskażę Pani szczegóły dotyczące przedawnienia, a dopiero później zastanowimy się, czy te długi mogą być.

Wskazać należy, że podczas postępowań u komorników bieg terminów przedawnienia ulega przerwaniu. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. W przypadku gdy wierzycielem jest ZUS dokonuje on egzekucji za pośrednictwem komornika sądowego na ogół w przypadku gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i komornik został wyznaczony niegdyś przez sąd jako organ właściwy do prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowego, lub z uwagi na to, iż dokonał jako pierwszy zajęcia danego składnika majątku, np. świadczenie emerytalno-rentowego, to przejmuje on prowadzenie egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

Data wystawienia tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy i to, kiedy został wydany, jest prawie najistotniejszą sprawą. Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem (dziesięciu – przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji;
  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Z tego, co Pani wskazuje, to oni nie mają wyroku. Potrzebuję zatem tego dokumentu, który firma Pani wysłała. Jednakże z uwagi na fakt, iż roszczenia np. z tytułu umów telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem 3 lat, to w tym momencie jeśli te 3 lata minęło, a firma nie wystąpiła do sądu, roszczenie jest już przedawnione. Dzisiaj sąd bada przedawnienie z urzędu, więc jeśli jest to przedawnione – to sąd odmówi im wydania tego nakazu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »