Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-10-22

Otrzymałem od komornika wezwanie w sprawie postępowania egzekucyjnego*, które toczyło się przeciwko mnie w latach 2010-2013. O ile się orientuję, obecnie roszczenia potwierdzone sądowym nakazem zapłaty przedawniają się po 6 latach. Czy w moim przypadku ten stary dług się przedawnił? Zaznaczam, że nic mi nie wiadomo o przerwaniu biegu przedawnienia (korespondencję odbieram zawsze). Czy komornik może wznowić postępowanie bez powiadamiania o tym dłużnika? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu – stosowanie przepisów przejściowych

Terminy przedawnień regulowane są w art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.), a co do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu – w art. 125 K.c.

W istocie termin przedawnienia po zmianach wprowadzonych w 2019 r. w Kodeksie cywilnym wynosi 6 lat. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wskazuje bowiem w art. 5, w jaki sposób należy liczyć przedawnienia roszczeń, powstałych przed zmianą przepisów.

Co do zasady, jeżeli owe roszczenia do dnia wejścia w życie zmian nie przedawniły się, należy stosować termin sześcioletni (art. 5 ww. ustawy zmieniającej). Jeżeli tenże nowy termin jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych – a w Pana przypadku dotychczasowy termin był dziesięcioletni – bieg terminu przedawnienia (ów sześcioletni) rozpoczyna się z dniem wejścia w życie omawianych zmian (tj. 9 lipca 2019 r.). Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Tak właśnie jest w Pana przypadku: nakazy zapłaty zostały wydane i nadano im klauzulę wykonalności w 2003 r., wobec czego przedawniłyby się w roku 2013. Jednak termin ten uległ przerwaniu w wyniku podjęcia czynności egzekucyjnych przez komornika. Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone w roku 2013, więc termin przedawnienia – znów dziesięcioletni – zaczął biec na nowo. Roszczenie przedawniłoby się w roku 2023, lecz w roku 2019 weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego. Według nowych przepisów termin przedawnienia wynosi sześć lat, wobec tego liczony od roku 2019 zakończyłby się z dniem 31 grudnia 2025 r. (zgodnie ze znowelizowanym art. 118 K.c. koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego). W związku z tym, że jest to data późniejsza, niż termin przedawnienia liczony według dotychczasowych przepisów, zastosowanie ma pierwotny termin, tj. rok 2023.

Komornik ponownie wszczął postępowanie egzekucyjne, dlatego termin przedawnienia uległ przerwaniu. Po zakończeniu postępowania zacznie on biec na nowo, już według obecnych zasad, tj. będzie wynosił 6 lat.

Ponowne wszczęcie egzekucji przez komornika

Jeśli chodzi o drugie Pana pytanie, to pierwsze postępowanie komornicze zostało umorzone w 2013 r., wskutek czego dokonane czynności egzekucyjne zostały uchylone. W takiej sytuacji egzekucja może być wszczęta na nowo, co najwyraźniej miało miejsce. Zgodnie jednakże z art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego powinien Pan, jako dłużnik, otrzymać postanowienie o wszczęciu egzekucji.

Jeśli nie otrzymał Pan postanowienia o wszczęciu egzekucji – zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego może Pan wnieść do właściwego sądu rejonowego skargę na czynności komornika, tj. na brak przekazania Panu jako dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Proszę jednakże pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 7672 § 2 K.p.c.).

* Stan prawny z lutego 2020 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »