Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja alimentów z nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-27

Mój były mąż od kilku lat nie płaci alimentów na nasze dziecko. Trudno je wyegzekwować, komornik był bezsilny. Teraz dowiedziałam się, że posiada on nieruchomość i komornik zaproponował wszczęcie egzekucji. W grę wchodzi przeniesienie dokumentów do innej kancelarii komorniczej. Czy można zlicytować nieruchomość mieszkalną za dług alimentacyjny? Kto płaci za wycenę nieruchomości? Czy wpłaca się zaliczkę na pokrycie kosztów komornika, czy komornik odbiera sobie należność po licytacji? Co się staje z całą dokumentacją w razie przejęcia sprawy przez innego komornika? Czy komornik, któremu podlega egzekucja, przejmuje całą sprawę, czy tylko zajmuje się egzekucją? Czy to wszystko wiąże się z jakimikolwiek kosztami z naszej strony? Jeżeli egzekucja się nie powiedzie, co z dalszym prowadzeniem sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na zadane przez Panią pytania.

Czy można zlicytować nieruchomość mieszkalną za dług alimentacyjny?

Tak, jak najbardziej można. Egzekucja z nieruchomości jest jedynym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, w tym także z nieruchomości można egzekwować długi alimentacyjne.

Aby nie być gołosłowną, powołam się na art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), który stanowi, że w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne, należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika itd.

Natomiast Pani być może chodzi o coś innego, o pewien wyjątek wynikający z art. 1081 § 1 K.p.c., który to przepis mówi, że jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Dlatego w takim przypadku trzeba wyraźnie zażądać wszczęcia egzekucji z nieruchomości.

Kto płaci za wycenę nieruchomości?

Generalnie opis i oszacowanie nieruchomości sporządza komornik a czyni to na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy. Co do zasady wierzyciel płaci zaliczkę na poczet tej opinii. W przypadku alimentów jest jednak jeden wyjątek wynikający z art. 40 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przepis ten stanowi, że:

„1. Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39 (w przepisie tym są m.in. wymienione należności biegłych), komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

2. (utracił moc)

3. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych”.

Stosowanie z kolei do treści art. 96 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych. Zwolnienie to rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Czy wpłaca się zaliczkę na pokrycie kosztów komornika, czy komornik odbiera sobie należność po licytacji?

W opisanym przypadku zwolnienia od kosztów przypadku komornik zwraca się

z wezwaniem o uiszczenie zaliczki na wydatki do sądu rejonowego, przy którym działa. Sumy przekazane z tego tytułu przez sąd komornik zwraca po ich wyegzekwowaniu z pierwszeństwem przed innymi należnościami. Jak wskazuje się w nauce prawa, strona korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych nie ma obowiązku złożenia zaliczki na pokrycie wydatków, jeżeli wnosi o podjęcie czynności połączonej z takimi wydatkami. Nieprzekazanie przez sąd rejonowy, przy którym działa komornik, na jego wezwanie sum niezbędnych na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych, powoduje niedokonanie czynności przez komornika, i w rezultacie umorzenie postępowania z mocy prawa po upływie roku od wystąpienia do sądu rejonowego o przekazanie kwot niezbędnych na pokrycie wydatków (tak: A. Durda, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz).

Tak więc syn nie będzie płacił zaliczki, zapłaci za niego prezes sądu, a następnie komornik po udanej licytacji przekaże zwrot takiej zaliczki na konto sądu, w pierwszej kolejności.

Co się staje z całą dokumentacją w razie przejęcia sprawy przez innego komornika?

Jak wynika mi z Pani opisu stanu faktycznego sprawy, Pani syn nie będzie wnosił o umorzenie egzekucji i zwrot tytułu wykonawczego, a następnie składał nowego wniosku egzekucyjnego tylko dojść ma do przekazania sprawy pomiędzy komornikami na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który to przepis mówi, że komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Jak rozumiem, za zgodą syna sprawa egzekucyjna ma być prowadzona przez komornika miejsca położenia lokalu, a więc w takim przypadku obecny komornik przekaże drugiemu całe akta egzekucyjne jakie założone są dla prowadzonej egzekucji.

Czy komornik, któremu podlega egzekucja, przejmuje całą sprawę, czy tylko zajmuje się egzekucją?

Jeżeli zostanie przekazana całość sprawy egzekucyjnej to komornik, któremu sprawa zostanie przekazana powinien prowadzić ją ze wszystkich składników majątkowych, nie tylko z nieruchomości co w zasadzie jest konsekwencją brzmienia przytoczonego wcześniej art. 1081 § 1 K.p.c. Przyjmuje się bowiem, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Tym samym, zwłaszcza w aspekcie poszukiwania majątku, z którego można byłoby zaspokoić roszczenia alimentacyjne, główny ciężar działania spoczywa na komorniku, który w tych sprawach musi wykazać szczególną aktywność.

Czy to wszystko wiąże się z jakimikolwiek kosztami z naszej strony? Jeżeli egzekucja się nie powiedzie, co z dalszym prowadzeniem sprawy?

Tak jak wcześniej wyjaśniłam, wierzyciele alimentacyjni nie mają obowiązku płacenia zaliczek na poczet dokonywanych czynności, te płaci prezes sądu rejonowego. Uprawnienie to nie dotyczy pokrycia kosztów dojazdu do miejscowości dłużnika lub uprawnionego w przypadku wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ale tu taka sytuacja nie występuje, nie ma tu wyboru komornika przez Pani syna, wręcz odwrotnie – egzekucję będzie prowadził komornik, który musi w myśl przepisów jako właściwy miejscowo prowadzić.

A jeśli egzekucja się nie powiedzie, to ponownie albo będzie można korzystać z instytucji przekazania sprawy pomiędzy komornikami, jeśli inny się na to zgodzi, albo będzie można złożyć no wniosek o umorzenie egzekucji i po zwrocie tytułu złożyć go u innego komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odzyskanie niezapłaconego czynszu po śmierć najemcy

Najemcą mieszkania była starsza osoba, która po śmierci współmałżonka, jako osoba stale zamieszkująca lokal, przejęła stosunek najmu. Jednak korzystała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »