Dłużnik alimentacyjny - co robić, gdy komornik zabiera większość wynagrodzenia?

• Data: 2024-05-07 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dostałem dzisiaj telefon od pracodawcy, że fundusz alimentacyjny będzie mi zabierał 60% mojego wynagrodzenia, co wiąże się z tym, że zostaję bez środków do życia. Jest to moje jedyne źródło dochodu, a mam na utrzymaniu 4-osobową rodzinę. Przelewałem co miesiąc komornikowi 250 zł, mimo to weszli mi na wynagrodzenie. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dłużnik alimentacyjny - co robić, gdy komornik zabiera większość wynagrodzenia?

Dług w funduszu alimentacyjnym

Jeśli posiada Pan zadłużenie, to zasadniczo trudno wskazać skuteczne wyjście z sytuacji, oprócz trzech możliwości:

  1. spłaty zadłużenia, co zapewne nie wchodzi w grę,
  2. umorzenia należności przez fundusz, co raczej nigdy nie wchodzi w grę,
  3. rozłożenia Pana długu na raty przez fundusz.

Dwie ostatnie opcje wymagają zgody funduszu, wniosku, odpowiednio umotywowanego, i spełnienia kryteriów. Rzadko umarzają – dopóki mają z czego ściągać – ściągają, częściej rozkładają na raty.

Podstawą złożenia wniosku o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty jest art. 30 ust. 2. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym – ze względu na trudną sytuację dochodową i rodzinną, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty. Pozytywne uwzględnienie wniosku o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego zależy wyłącznie od indywidualnej oceny organu uprawnionego do wydania decyzji, jednak trudna sytuacja rodzinna i dochodowa dłużnika alimentacyjnego daje szansę na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku.

Zobacz też: Umorzenie długu alimentacyjnego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozłożenie długu alimentacyjnego na raty

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, można również wnioskować o jego umorzenie w całości lub w części. Jednak w pierwszej kolejności należy rozpocząć próbę ratalnej spłaty zadłużenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach z dnia 19 lutego 2015 r. (IV SA/Gl 649/14) – analiza treści przepisu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie zawartego w nim zwrotu, że organ „może umorzyć” przesądza, że decyzja organu w tym zakresie ma charakter uznaniowy, co oznacza także, że organ ma możliwość wyboru jednego spośród kilku wariantów rozstrzygnięć. Z przepisu tego można wywnioskować, że ustawodawca przewidział trzy rozwiązania dla dłużnika alimentacyjnego, które winny przyczyniać się do poprawy jego sytuacji. Dłużnik ten może więc, wystąpić o odroczenie spłaty występującego zadłużenia, o rozłożenie na raty, a w ostateczności o umorzenie występującego zadłużenia.

Ugoda pozwoli uniknąć egzekucji komornika. Jak stanowi art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny”.

Natomiast art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego podaje:

Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

Proszę pamiętać, że jest także chroniona kwota wolna od zajęcia. Minimalne wynagrodzenie jest wynagrodzeniem gwarantowanym. Reszta niestety może być zajęta – w sumie do 60% kwoty wynagrodzenia.

Przeczytaj też: Wycofanie alimentów od komornika wzór

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Anna, samotna matka dwójki dzieci

Anna, samotna matka dwójki dzieci, po rozwodzie zobowiązana została do płacenia alimentów, gdyż jej były mąż uzyskał wyłączną opiekę nad dziećmi. Mimo stałego zatrudnienia, jej wynagrodzenie jest niewystarczające, by pokryć zarówno własne potrzeby, jak i zobowiązania alimentacyjne. Skumulowane długi spowodowały, że komornik wszczął egzekucję z jej wynagrodzenia, co jeszcze bardziej pogorszyło jej sytuację finansową. Anna planuje złożyć wniosek o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty, aby złagodzić miesięczne obciążenia finansowe.

 

Tomasz, ojciec trójki dzieci

Tomasz, ojciec trójki dzieci, stracił pracę w wyniku redukcji etatów. Jego nowe zatrudnienie oferuje znacznie niższe wynagrodzenie, co sprawia, że nie jest w stanie regularnie płacić alimentów. Jego dług wzrasta, a komornik zdecydował się na zajęcie części wynagrodzenia. Zrozpaczony Tomasz postanowił zwrócić się do wójta swojej gminy z wnioskiem o czasowe odroczenie płatności, licząc na zrozumienie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

 

Marek, przedsiębiorca

Marek, który prowadzi własną działalność gospodarczą, przez ostatnie miesiące boryka się z poważnymi problemami finansowymi spowodowanymi spadkiem zamówień. Jego nieregularne wpływy z działalności nie pozwalają na terminową spłatę alimentów na rzecz dwójki dzieci z pierwszego małżeństwa. Zaniepokojony możliwością egzekucji komorniczej, Marek rozważa wnioskowanie o umorzenie części długu oraz rozłożenie pozostałej kwoty na dogodne raty, aby uniknąć dalszych komplikacji prawnych i finansowych.

Podsumowanie

W artykule omówiono problematykę dłużników alimentacyjnych, którzy z powodu trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej stają przed poważnymi wyzwaniami. Przedstawiono opcje prawne dostępne dla osób zalegających z płatnościami, takie jak rozłożenie długu na raty, odroczenie płatności czy nawet umorzenie należności. Poprzez szczegółowe analizy przepisów i przykłady z życia wzięte, artykuł podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do każdej sytuacji oraz możliwości uzyskania pomocy prawnej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach alimentacyjnych? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online oraz profesjonalnego przygotowania wniosków i pism procesowych. Nasi specjaliści zapewnią Ci wsparcie i doradztwo dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »