Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty i obciążenie kosztami sądowymi

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-03-21

Otrzymałam sądowy nakaz zapłaty, w którym wezwano mnie do zapłaty długu i obciążono kosztami sądowymi. Przed wszczęciem postępowania sądowego nie otrzymałam wezwania do zapłaty długu (dotyczy czesnego za studia). Przeczytałam, że jeśli wierzyciel nie wezwie dłużnika do zapłaty, a ten uzna roszczenie bez wdawania się w spór, to koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy rzeczywiście mogę domagać się zwrotu kosztów sądowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu (art. 101 K.p.c.). Oznacza to, że jeśli przeciwnik procesowy nie dał powodu do wytoczenia powództwa lub chciał zapłacić należną wierzytelność od razu, wówczas nie dość, że sam nie powinien ponosić kosztów drugiej strony (jako nieuzasadnionych), ale też sam może liczyć na zwrot jego własnych poniesionych kosztów związanych z procesem.

Tutaj jednak należy sięgnąć do orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach związanych z takimi sytuacjami. Myślę, że jako znaczący w tej sprawie można przytoczyć wyrok SN z dnia 22 stycznia 1979 roku (sygn. akt II CZ 150/78), w którym wyjaśnił on: „Okoliczność, iż poszkodowany przed wytoczeniem powództwa nie zwrócił się do osoby odpowiedzialnej za szkodę o dobrowolne zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego, nie może uzasadniać zasądzenia od niego na rzecz pozwanego kosztów procesu na mocy art. 101 KPC, jeżeli pozwany przy pierwszej czynności procesowej uznał powództwo tylko częściowo, kwestionując niektóre przesłanki odpowiedzialności i wysokość poszczególnych roszczeń”.

A contrario (wnioskując przeciwnie) należy uznać, że jeśli nie było kwestionowania wysokości roszczenia to wówczas brak zawiadomienia (wezwania do zapłaty) uzasadnia zastosowanie art. 101 K.p.c.

W sytuacji wydania nakazu zapłaty i wadliwego naliczenia zwrotu kosztów zastosowanie ma art. 394 ust. 1 pkt 9 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego, mediatora i należności świadka.

Zatem w tym przypadku, o który Pani pyta, należy złożyć do sądu II instancji zażalenie na postanowienie o kosztach zawarte w przekazanym Pani nakazie zapłaty, w którym powoła się Pani na art. 98 i 101 K.p.c.

Zażalenie takie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »