Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak umorzyć weksel?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-10-30

5 lat temu przyjaciel pożyczył mi pieniądze na weksel. Następnie zabezpieczył się na moim budynku, który niestety został sprzedany na licytacji komorniczej. Jednak ów pożyczkodawca nie otrzymał ani grosza, bo głównym wierzycielem był bank, który miał hipotekę. Działania moje i pożyczkodawcy miały na celu uratowanie tego budynku, ale się nie udało. Obecnie pożyczkodawca chce umorzyć weksel, jak to należy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowi przepis art. 96 Prawa wekslowego:

„Art. 96. Ten, komu weksel zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca płatności wekslu uznania go za umorzony.”

We wniosku należy podać istotną treść weksla oraz uprawdopodobnić jego utratę, jak również interes prawny, który uzasadnia żądanie umorzenia.

Sąd przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwie posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

Termin ten biegnie od dnia płatności weksla, a gdyby wniosek zgłoszono po terminie płatności lub gdyby termin płatności weksla nie był oznaczony – od dnia ogłoszenia. Końcowy dzień terminu powinien być oznaczony w ogłoszeniu według daty kalendarza.

Jeżeli w ciągu terminu, oznaczonego w wezwaniu, nikt nie zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.

Jeżeli natomiast posiadacz weksla zgłosi się przed wydaniem orzeczenia, sąd umorzy dalsze postępowanie po przesłuchaniu zainteresowanych i po okazaniu weksla żądającemu umorzenia.

Zarówno o wszczęciu postępowania, jako też o jego wyniku sąd zawiadomi trasata i wszystkich dłużników wekslowych, wskazanych przez żądającego umorzenia weksla.

Wnioskodawcą w sprawie o umorzenie weksla może być ten, komu weksel zaginął i kto jest w stanie uprawdopodobnić swój interes prawny. Do osób tych należy posiadacz, a nawet dzierżyciel. Interes prawny posiadacza jest oczywisty; w przypadku dzierżyciela wyprowadzany jest on z odpowiedzialności przechowawcy za powierzone mu mienie.

Przez pojęcie zaginięcia weksla należy rozumieć jego zagubienie, kradzież, spalenie, a także tego rodzaju uszkodzenie, które uniemożliwia wykonywanie praw wekslowych, np. wskutek wydarcia podpisu, choćby dłużnik przyznał podpisanie weksla.

Właściwość miejscową sądu rejonowego w postępowaniu amortyzacyjnym określamy według miejsca płatności weksla. Zapatrywanie, zgodnie z którym przemiennie można tu przyjąć właściwość ogólną, jest moim zdaniem sprzeczne z treścią art. 96 ust. 1 (Czarnecki, Bagińska 2005, s. 595, por. też s. 936). Wątpliwości budzi natomiast sytuacja, gdy na wekslu in blanco nie wpisano miejsca płatności i nie da się go określić, stosując art. 2 ust. 3. W pierwszym rzędzie należy wówczas przyjąć właściwość sądu według miejsca wystawienia weksla. Gdy i ten sposób nie prowadzi do pożądanego rezultatu, powinno się ustalić miejsce zamieszkania osoby, która złożyła swój podpis na wekslu (trafnie Czarnecki, Bagińska 2005, s. 595; I. Różański, Podręcznik..., s. 172), a w braku danych do jego ustalenia uznamy za miarodajne miejsce zamieszkania wnioskodawcy (S. Wróblewski, Prawo..., s. 332).

Wniosek o umorzenie podlega rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (S. Grzybowski, w: System..., s. 1034). Powinien on czynić zadość ogólnym wymaganiom kierowanym przez Kodeks postępowania cywilnego pod adresem wniosku wszczynającego postępowanie (art. 126, 187, 511 § 1 K.p.c.), a oprócz tego zawierać opis istotnej treści weksla, z wymienieniem rekwizytów oznaczonych w art. 1 albo art. 101 oraz akceptu, poręczeń i indosów (w jego braku wnioskodawca nie będzie mógł realizować odpowiedzialności podmiotów zobowiązanych z tych czynności – por. W. Pyzioł, Czeki, w: System..., s. 112), wykazanie, że wnioskodawca był posiadaczem albo dzierżycielem weksla, a w drugim z tych przypadków – także uprawdopodobnienie interesu prawnego w umorzeniu (S. Wróblewski, Prawo..., s. 334; K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe..., s. 222; S. Grzybowski, w: System..., s. 1034).

Sąd po otrzymaniu prawidłowo sporządzonego wniosku, który podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł (art. 66 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) zawiadomi o wszczęciu postępowania trasata i dłużników wekslowych wskazanych przez wnioskodawcę.

Jeżeli wskutek ogłoszenia do sądu zgłosi się posiadacz weksla, należy na rozprawie dokonać okazania weksla wnioskodawcy i po stwierdzeniu tożsamości z wekslem, który ma być umorzony, wydać postanowienie umarzające postępowanie. Posiadacz nie musi się tłumaczyć, w jaki sposób wszedł we władanie wekslem; jeżeli wnioskodawca twierdzi, że posiadacz powinien wydać mu weksel, ma do tego otwartą drogę procesu windykacyjnego (art. 222 K.c.). Gdyby zaś takiej tożsamości nie dało się ustalić, względnie nikt nie zgłosił się z wekslem, sąd wyda postanowienie o umorzeniu – po upływie terminu określonego w ogłoszeniu (Rosenblüth 1936, t. II, s. 869).

W postępowaniu amortyzacyjnym nie jest dopuszczalne analizowanie zarzutów dłużników skierowanych przeciwko ich odpowiedzialności wekslowej (trafnie wyrok SN z 29 marca 1932 r., I. C 1971/31, LexisNexis nr 8124346, OSP 1932, poz. 276; wyrok SN z 23 marca 1932 r., R. 152/32, LexisNexis nr 359166, OSP 1933, poz. 139; wyrok SN z 19 listopada 1936 r., II.C 1697/36, LexisNexis nr 362155, OSP 1937, poz. 587; S. Wróblewski, Prawo..., s. 337; K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe..., s. 221; A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz..., s. 248).

Środki, jakie należy podjąć w razie zaginięcia weksla, określa prawo miejsca jego płatności (art. 84).

Zakładając, że dług został spłacony –weksel powinien być zwrócony dłużnikowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Adnotacja w dowodzie a brak auta w rejestrze zastawów

W roku 1996 r/ zastawiłem auto i w dowodzie rejestracyjnym jest odpowiednia adnotacja. Kredyt pod ten zastaw wziął kto inny. Nie wiem, jak jest ze...

 

Sprawa o zwrot nienależnego wyegzekwowanego świadczenia

Na skutek błędnego doręczenia nakazu zapłaty – zanim jeszcze mogłem wnieść sprzeciw wskutek przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu –...

 

Komornik a wspólne roczne rozliczenie z mężem

Jestem osobą bezrobotną z wieloma zajęciami komorniczymi, które powstały jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takiej sytuacji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »