Spłata długu alimentacyjnego i umorzenie egzekucji, ile pobierze komornik?

• Data: 2023-06-30 Autor: Katarzyna Bereda

Komornik od 2 lat bezskutecznie prowadzi wobec mnie egzekucję zadłużenia alimentacyjnego. Chciałbym teraz spłacić całe to zadłużenie. Czy istnieje sposób na niepłacenie lub na obniżenie opłat komorniczych, a w szczególności opłaty stosunkowej? Jak spłacić zadłużenie przy jak najmniejszych kosztach dodatkowych po mojej stronie jako dłużnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata długu alimentacyjnego i umorzenie egzekucji, ile pobierze komornik?

Umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Jeżeli nie kwestionuje Pan zadłużenia, czyli uznaje zaległe należności i ich wysokość, najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest negocjacja zadłużenia bezpośrednio z wierzycielem. Często bowiem zdarza się, iż wobec możliwości szybszej spłaty zadłużenia wierzyciel decyduje się na obniżenie zadłużenia, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego. Bardzo ważne jest jednak to, iż nawet pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego i porozumienia z wierzycielem będzie Pan obowiązany pokryć koszty opłat egzekucyjnych – jeżeli w Pana ocenie są one nadmierne, może Pan złożyć do sądu zażalenie na postanowienie komornika w przedmiocie oszacowanych opłat. Zgodnie bowiem z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.”

Tylko gdy wystąpią wymienione przesłanki, postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy wierzyciel złoży stosowny wniosek. Wniosek dłużnika w tym zakresie, a wiec Pana, będzie bezskuteczny. Zaznaczam bowiem, iż komornik wykonuje wszelkie zlecenia na wniosek wierzyciela – to on jest władny podejmować decyzję w postępowaniu egzekucyjnym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Porozumienie z wierzycielem alimentacyjnym co do spłaty zadłużenia

Z uwagi na to, a także praktykę sądową, jeżeli nie kwestionuje Pan zadłużenia, proponuję, aby porozumiał się Pan z wierzycielem, a więc zapewne z matką dziecka i zaproponował negocjację wysokości zadłużenia. Jest to bowiem korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, albowiem wierzyciel szybciej otrzyma wynegocjowaną należność, a postępowanie zostanie umorzone. Idąc dalej, niestety opłaty egzekucyjne są nieuniknione – jeżeli nie zgadza się Pan z ich wysokością, może Pan złożyć zażalenie na postanowienie w tym przedmiocie, jeżeli jednak postępowanie trwa ponad 2 lata i komornik wykonywał pewne czynności, to sąd raczej nie przychyli się do umorzenia lub częściowej zmiany tych kosztów.

Koszty komornicze – opłata stosunkowa

W przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela koszty komornicze również się zmniejszają, dlatego proszę porozmawiać z wierzycielem i spróbować postępowanie umorzyć, a następnie porozumieć się z komornikiem w przedmiocie niższych opłat egzekucyjnych.

W mojej ocenie będzie Pan obciążony 10% opłatą stosunkową. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych:

„1. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jeżeli wiec porozumienie zawarte jest szybciej niż miesiąc od doręczenia Panu zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji, opłata wyniesie 5%, jeżeli termin jest dłuższy niż miesiąc – jest to 10%.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »