Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług mieszkaniowy rodzica a odpowiedzialność dziecka

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-01-12 • Aktualizacja: 2021-12-17

Będąc już pełnoletnim uczniem szkoły średniej, ale niepracującym i nieuzyskującym dochodów, mieszkałem z mamą w lokalu komunalnym. Wymeldowałem się z tego mieszkania zaraz po zdaniu matury. Niedawno podjąłem pierwszą pracę, jestem studentem zaocznym. Moja matka poinformowała mnie, że na ten stary adres przyszło wezwanie do sądu o eksmisję z lokalu. Mama niestety nie płaciła czynszu. Czy odpowiadam za długi mieszkaniowe rodzica, które po części powstały, gdy mieszkałem w tym lokalu i byłem na utrzymaniu rodzica? Jakie dokumenty przedstawić i co mówić w sądzie, aby nie spłacać tych długów? Czy muszę stawiać się na sprawę w sądzie, jeśli nie jestem już zameldowany w tamtym mieszkaniu, a wezwanie przyszło na stary adres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług mieszkaniowy rodzica a odpowiedzialność dziecka

Wezwanie do sądu o eksmisję z lokalu

Aktualnie został Pan przez gminę pozwany w postępowaniu o eksmisję, a nie o zapłatę. Sprawę o eksmisję należy odróżnić od sprawy o zapłatę (są to dwie odrębne sprawy). Sąd w wyroku eksmisyjnym zasadniczo orzeka o obowiązku opróżnienia, opuszczenia i wydania właścicielowi lokalu, a nie o obowiązku zapłaty powstałych zaległości czynszowych.

Skoro ani w chwili wniesienia pozwu, ani w chwili obecnej nie zamieszkuje Pan już w lokalu, z którego ma być orzeczona eksmisja, to ze względu na koszty procesu uważam, że warto poinformować o tym sąd prowadzący sprawę i w związku z tym wnieść o oddalenie powództwa w stosunku do Pana osoby. Na fakt niezamieszkiwania w lokalu należy powołać stosowne dowody, za pomocą których wykaże Pan prawdziwość swoich twierdzeń, np. dokument potwierdzający Pana wymeldowanie, dokument świadczący o tym, że zamieszkuje Pan pod innym adresem, zeznania świadków itp. Jeśli sąd oddali powództwo o eksmisję względem Pana osoby, to nie zostanie na Pana nałożony obowiązek zwrotu kosztów postępowania eksmisyjnego.

Z drugiej strony sąd w postępowaniu eksmisyjnym orzeka, czy osobom eksmitowanym służy prawo do lokalu socjalnego. Jeśli nie będzie Pan stroną postępowania eksmisyjnego, to tym samym pozbawi się Pan szans na otrzymanie lokalu socjalnego.

Komu przysługuje lokal socjalny?

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

  • kobiety w ciąży;
  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą;
  • obłożnie chorych;
  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej;
  • osoby posiadającej status bezrobotnego;
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały;
  • chyba że ww. osoby mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Lokal socjalny musi spełniać określone prawem warunki. Mianowicie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lokal socjalny musi:

  • być wynajmowany przez gminę,
  • nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
  • powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

Należy jednak pamiętać, że lokal ten może mieć obniżony standard, np. łazienka może znajdować się na korytarzu, kuchnia może przypadać na więcej rodzin.

W razie orzeczenia eksmisji z lokalem socjalnym sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Do tego czasu osoby, względem których orzeczono eksmisję, będą mogły nadal zamieszkiwać w lokalu komunalnym, jednak co miesiąc powinny solidarnie uiszczać tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Tym samym musi Pan rozważyć, co jest dla Pana korzystniejsze i w tym kierunku złożyć wyjaśnienia przed sądem. Na rozprawę doradzałabym się stawić, skoro pismo w Pana imieniu ktoś z mieszkańców odebrał.

Czy pełnoletni syn odpowiada za dług z tytułu opłaty czynszu?

Natomiast jeśli chodzi o Pana odpowiedzialność za zaległe opłaty z tytułu czynszu, to niestety odpowiada Pan solidarnie z pozostałymi mieszkańcami za zaległości powstałe w okresie Pana faktycznego zamieszkiwania, jednak pod warunkiem że w tym czasie był Pan już osobą pełnoletnią. Za zaległości powstałe przed uzyskaniem pełnoletniości Pan nie odpowiada, mimo zamieszkiwania w lokalu.

Solidarność odpowiedzialności oznacza, że wierzyciel może według swojego wyboru żądać zaspokojenia od wszystkich dłużników łącznie, od niektórych z nich lub nawet od jednego z nich (zwykle wybiera się tego dłużnika, który ma jakiś majątek, dochody do zajęcia). Dłużnik solidarny odpowiada za całość roszczenia. Solidarność trwa dopóki cały dług nie zostanie zaspokojony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »