Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajmowanie zasiłku przedemerytalnego przez komornika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-11-07 • Aktualizacja: 2021-07-13

Otrzymuję zasiłek przedemerytalny w wysokości 1600 zł. Komornik pozostawia mi 400 złotych. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajmowanie zasiłku przedemerytalnego przez komornika

Zajęcie przez komornika świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem pieniężnym, które może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla emerytury.

Według tych zasad, zgodnie z art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r. „po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – można potrącić następujące należności:

1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,

2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń,

3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,

4) alimentacyjne, egzekwowane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,

7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,

9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,

10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek”.

Egzekucje i potrącenia ze świadczeń

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 140 potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60% świadczenia;
  • należności egzekwowanych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – do wysokości 50% świadczenia,
  • natomiast innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

W art. 141 została wyrażona zasada, że „emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej:

1) 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:

a) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

b) należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

1a) 75% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 60% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności takich jak:

– świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;

– kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,

c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;

– kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;

– kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;

– kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(41);

– zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;

– zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty

3) 20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności  z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek”.

Zgodnie z art. 85 kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi 1000 zł miesięcznie.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.

W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia.

Tak więc ważne jest, jakiego rodzaju wierzytelność jest przedmiotem działania komornika, aby ustalić kwotę % wolną od potrąceń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »