Upadłość konsumencka a zakup samochodu na działalność gospodarczą

• Data: 2023-08-16 Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Ogłosiłam upadłość konsumencką. W 2020 r. dostałam plan spłaty wierzycieli (raty podzielone na trzy lata). W 2021 r. założyłam jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie zostało mi jeszcze pięć rat do spłacenia. Płacę podatki, ZUS i nie mam zaległości w tym zakresie. Czy w tej sytuacji mogę kupić samochód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upadłość konsumencka a zakup samochodu na działalność gospodarczą

Obowiązki i uprawnienia w okresie spłaty wierzycieli

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 1520) w art. 49118 regulują Pani uprawnienia i obowiązki w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z ust. 1 wskazanego wyżej artykułu „w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli”. Ograniczenie to dotyczy wszystkich czynności, które mogłyby potencjalnie obniżyć wartość majątku Pani jako upadłej albo pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty. Co ważne, chodzi jedynie o samą możliwość pogorszenia zdolności do wykonania planu spłaty, a nie pewność, że taki skutek faktycznie nastąpi. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie czynności jak zaciągnięcie pożyczki, wzięcie kredytu, podpisanie umowy, na mocy której zostaną na Panią nałożone obowiązki, które mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą lub wymagać zaangażowania znacznych środków finansowych. W opisie stanu faktycznego wskazała Pani na konieczność zakupu samochodu. Zauważyć należy, że już samo zawarcie umowy sprzedaży samochodu spowoduje, że będzie Pani obowiązana do zapłaty ustalonej ceny, a zatem dokona Pani wydatkowania swoich środków pieniężnych, czyli występuje możliwość pogorszenia zdolności do wykonania planu spłaty, gdyż obniża Pani wielkość posiadanych środków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do sądu w sprawie zakupu samochodu

W takim przypadku znajduje zastosowanie ust. 2 omawianego przepisu, zgodnie z którym „w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 1”. Nie istnieje katalog „szczególnie uzasadnionych przypadków”. W każdej sprawie okoliczności są oceniane indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową i sytuację życiową. Przedmiotem badania jest to, czy dana czynność prawna, tj. w Pani przypadku zakup samochodu, może obiektywnie doprowadzić do pogorszenia się Pani sytuacji finansowej. Dlatego też wniosek musi być odpowiednio uzasadniony. Dokonanie czynności prawnej bez zgody sądu może doprowadzić do uchylenia planu spłat wierzycieli. Warto podkreślić, że „Ustalenie, czy dany przypadek będzie szczególnie uzasadniony, nastąpi w ramach oceny danej sprawy (ad casu). Jedynie poglądowo można przyjąć, że będą to następujące przypadki: zgoda na zawarcie umowy o leczenie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz przy braku możliwości podjęcia leczenia w ramach środków publicznych, zgoda na czynność, która w momencie jej zawarcia co prawda prowadzi do pogorszenia zdolności upadłego, ale w dłuższej perspektywie może tę zdolność polepszyć (a więc czynności, które wiążą się z pewnym ryzykiem powodzenia)” – zob. P. Filipiak [w:] Upadłość konsumencka. Komentarz, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020, art. 491(18).

Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby uzasadnić wniosek do sądu w ten sposób, że nabycie przez Panią samochodu umożliwi rozwój prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, gdyż pozwoli np. na szybsze przemieszczanie się w ramach miasta/województwa, co doprowadzi do oferowania swoich usług większemu gronu odbiorców, co może przełożyć się na zwiększenie zysków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »