Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pismo komornika do kontrahenta w celu dochodzenia wierzytelności

Autor: Tomasz Krupiński

Komornik wysłał pismo do mojego kontrahenta w celu zajęcia wypłat za faktury, na rzecz którego świadczę usługi i wystawiam fv, aby nie wypłacał mi pieniędzy na konto, tylko bezpośrednio komornikowi. Zaznaczam, że nie mamy między sobą żadnej umowy, tylko wystawiam, co miesiąc fakturę za określoną liczbę wykonanych zleceń, jest to kwota około 2000 zł i jest to moje jedyne na tę chwilę źródło dochodu, z którego opłacam jeszcze ZUS i podatek. Co mam odpisać komornikowi, aby nie ponosić kar i móc otrzymywać pieniądze za wykonana usługę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pismo komornika do kontrahenta w celu dochodzenia wierzytelności

Egzekucja długu

Jest Pani dłużnikiem. Wierzyciel może dochodzić od dłużnika zaspokojenia z jego majątku, w tym wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Egzekucja z wierzytelności przysługującej dłużnikowi egzekwowanemu następuje poprzez jej zajęcie. W celu dokonania zajęcia wierzytelności komornik podejmuje następujące czynności:

  • zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
  • kieruje do dłużnika zajętej wierzytelności wezwanie, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego;
  • wzywa dłużnika wierzytelności, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, uiszczał je na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz aby niezwłocznie zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne.

Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wzywa jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

  • czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
  • czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Zajęcie wierzytelności

Zajęcie wierzytelności na podstawie art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego może dotyczyć tylko wierzytelności istniejącej, która powinna być przez wierzyciela sprecyzowana (por. wyr. SN z 11.1.2006 r., sygn. akt III C 335/05). Nie ulega wątpliwości, iż wierzytelność istniejąca to wierzytelność konkretna, osadzona w ramach określonego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy zindywidualizowanymi podmiotami, mająca sprecyzowaną treść. Oczywiste jest zatem, że tylko tak skonkretyzowana wierzytelność może być przedmiotem egzekucji w świetle art. 896. Niedopełnienie przez dłużnika wierzytelności obowiązków określonych w przepisie art. 896 skutkuje powstaniem odpowiedzialności porządkowej wobec komornika, na podstawie przepisu art. 886 § 1 w zw. z art. 902, który przewiduje możliwość wymierzenia grzywny na podmiot, który nie dokonał zawiadomienia w przepisanym terminie. Niezależnie od grzywny jaka może nałożyć komornik, to dłużnik wierzytelności może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi na skutek naruszenia powyższego obowiązku (art. 886 § 3 w zw. z art. 902).

Ustawą z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wprowadzono ochronę przed potrąceniami wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W nowym art. 833 § 21 ustawy Kodeks postępowania cywilnego zakres stosowania ochrony przed egzekucją komorniczą zawarty w art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono o świadczenia powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika.

Potrącenia z faktur dla kontrahenta

Eliminuje to dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne powstałe na gruncie dotychczasowego art. 833 § 2 w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, którego celem jest zapewnienie możliwości utrzymania się na poziomie minimum egzystencji. Jeżeli zatem zleceniodawca otrzyma od komornika zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy i dysponuje wiedzą, że wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy z tytułu umowy-zlecenia, ma charakter świadczenia wypłacanego okresowo w powtarzających się odstępach czasu i którego celem jest zapewnienie utrzymania, albo stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną, powinien podjąć decyzję o zastosowaniu do tego wynagrodzenia granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń w wysokości minimalnej płacy obowiązującej w danym roku kalendarzowym. W przypadku innej decyzji zleceniodawcy (np. przekazania przez zleceniodawcę całości wynagrodzenia zleceniobiorcy komornikowi), dłużnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji w celu wykazania spełnienia przesłanek uzasadniających odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu pracy do świadczenia otrzymywanego przez niego z tytułu umowy-zlecenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »