Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie sprawy o zwrot należności

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-09-07

Pożyczyłam koledze 10 000 zł. Spisał ze mną pisemną umowę z moimi i jego danymi, a także została podana kwota pożyczki. Umowę podpisał. Mam również świadka, że udzieliłam mu pożyczki. Niestety (z tego co się dowiedziałam) nie ma zamiaru oddać mi tych pieniędzy. Czy taki dokument może być podstawą do założenia sprawy o zwrot należności? Co mam zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, że pożyczyła Pani koledze 10 000 zł. Na tę okoliczność została spisana pisemna umowa z danymi stron, kwotą pożyczki oraz podpisami. Z okoliczności wynika, że kolega nie ma zamiaru oddać pożyczki. Wskazuje Pani również, że ma Pani świadka, że pożyczka została udzielona. W tym stanie rzeczy pyta Pani, czy taki dokument może być podstawą do założenia sprawy o zwrot ww. należności? Co można zrobić w takiej sytuacji?

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Panią pytania w pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), zwanej dalej także „K.c.”, dotyczące umowy pożyczki.

Kwestię tę reguluje art. 720 K.c. i następne. Stanowią one jak niżej:

„Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.”

I tak, odnośnie pierwszego pytania wskazać należy, że umowa pożyczki zasadniczo nie wymaga formy pisemnej. Zastrzeżenie przewidziane w art. 720 § 2 K.c. zostało przewidziane jedynie dla celów dowodowych. Gdyby bowiem nie było umowy pisemnej trudniej byłoby prowadzić postępowanie dowodowe przed sądem.

Artykuł 74 § 1 K.c. stanowi bowiem:

Art. 74. § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na żądanie drugiej strony.

§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.”

W Pani jednak sytuacji, z uwagi na sporządzenie umowy pożyczki w formie pisemnej, nie będzie miał zastosowania powyższy przepis ograniczający możliwość prowadzenia dowodu.

W związku z tym, niezależnie od samego dokumentu, będzie mogła Pani powoływać świadków celem wykazania swoich roszczeń.

Pytała Pani następnie, co można z tym zrobić?

Istotne jest przede wszystkim to, czy w umowie został zastrzeżony termin na spłatę pożyczki. Jeśli termin ten został określony w umowie, to generalnie powinna Pani poczekać do jego upływu.

Natomiast, jeżeli termin na spłatę pożyczki nie został określony w umowie, to trzeba umowę pożyczki wypowiedzieć. Kwestię tę reguluje art. 723 K.c.:

„Art. 723. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.”

Jeżeli w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia umowy pożyczki nie zostanie ona spłacona może Pani występować do sądu z pozwem o zwrot pożyczki.

Do pozwu trzeba załączyć wszystkie dowody, które Pani posiada, w szczególności umowę pożyczki. Wskazać świadków, którzy mogą potwierdzić okoliczności sprawy, zwłaszcza przekazanie pożyczki koledze, a jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, to także potwierdzenie przelewu lub inny dowód potwierdzający wypłacenie pieniędzy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »