Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-08-16

Chcę zakupić ziemię obciążoną hipoteką przymusową za niepłacenie alimentów na 2 dzieci – jedno jest już pełnoletnie, a drugie ma 13 lat. Kwota zadłużenia wynosi 80 tys. zł, a kwota, którą zamierzam zapłacić za tę ziemię, pokrywa w całości zadłużenie z nawiązką. Pozostałyby do płacenia tylko alimenty na dziecko niepełnoletnie w kwocie 500 zł miesięcznie. Czy po zapłacie komornikowi tych 80 tys. zł można wykreślić wpis z księgi wieczystej o hipotece przymusowej i nieruchomość będzie już miała czyste księgi wieczyste? Czy nawet pomimo spłacenie tego zadłużenia wpis pozostanie, aż obowiązek alimentacyjny się zakończy i jakie konsekwencję będą dla kupującego tę ziemię, jeśli wpis o hipotece przymusowej nie będzie wykreślony, a ziemia zostanie przez niego zakupiona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Hipoteka przymusowa na nieruchomości

Art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece daje możliwość obciążenia nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem. Jest to właśnie hipoteka. Podstawą jej wpisu jest tytuł egzekucyjny, jak na przykład nakaz zapłaty zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wskazuje zaś, że wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

Brak automatycznego wykreślenia hipoteki

To, że zapłaci Pan za nieruchomość więcej, niż wynosi zadłużenie alimentacyjne, nie spowoduje, że hipoteka wygaśnie. To dłużnik, czyli właściciel nieruchomości zobowiązany do płacenia alimentów, musiałby wnieść powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Podstawą powództwa opozycyjnego może być bowiem fakt, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być już egzekwowane (przykładowo nastąpiła zapłata długu na rzecz uprawnionego). Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza wówczas przeciwko wierzycielowi, czyli uprawnionemu do alimentów, przy czym trzeba wykazać, że taką kwotę dziecko / matka dziecka otrzymali i że została ona przeznaczona na alimenty, a nie na inne cele (tutaj trzeba to wskazać w pokwitowaniu lub w tytule przelewu). Natomiast nie spowoduje to wygaśnięcia hipoteki, a jedynie jej pomniejszenie. Alimenty bowiem cały czas są i cały czas rosną, zaś komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Aby doszło do umorzenia egzekucji, to uprawniony do alimentów (lub jego przedstawiciel – rodzic) powinien złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Nie ma zaś sposobu na to, aby do umorzenia postępowania egzekucyjnego doszło z uwagi na wniosek dłużnika. Tutaj inicjatywa leży wyłącznie po stronie wierzyciela.

Hipoteka przymusowa związana z alimentami

Biorąc jednak pod uwagę, że dłużnik spłaci całe zadłużenie, a dzieci / ich matka złożą wniosek do komornika o umorzenie egzekucji, to wskazuję, że stosownie do treści art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Art. 991 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że aby doszło do wygaśnięcia hipoteki konieczne jest:

  • wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej (wraz z ewentualnymi roszczeniami o świadczenia uboczne);
  • bak możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych.

A zatem jeśli hipoteką przymusową zabezpieczono także zapłatę alimentów na przyszłość, to jej wygaśnięcie nastąpi dopiero w sytuacji wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. A zatem dopóty alimenty są zasądzone i nie jest uchylony obowiązek alimentacyjny, dopóty hipoteka będzie na owej nieruchomości istnieć, tyle, że w przypadku spełnienia powyższych wcześniej opisanych inicjatyw, pomniejszona o kwotę zaległości, jaka została przekazana przez dłużnika na rzecz wierzyciela na poczet alimentów.

Jak Pan widzi, to, że zapłaci Pan za nieruchomość cenę przewyższającą zadłużenie, nie spowoduje, że hipoteka się zmniejszy o tę kwotę ani tym bardziej, że zostanie wykreślona. Pan płaci tylko cenę za nieruchomość. Nie płaci Pani alimentów zaległych. To może uczynić dłużnik, wskazując wyraźnie wierzycielowi, że to czyni, i występując następnie z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko wierzycielowi.

Ryzykowna transakcja zakupu ziemi z wpisem hipotecznym

Przechodząc więc, dalej wskazuję, że sama sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową jest możliwa, ale jej nabywca musi mieć pełną świadomość tego, że dokonuje zakupu nieruchomości wraz z wszelkimi ciążącymi na niej obciążeniami, a zatem to na nabywcy spoczywać będzie obowiązek dokonywania spłat na rzecz wierzycieli hipotecznych. Hipoteka przymusowa uprawnia bowiem wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i to z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Z tego powodu zawsze zalecam klientom, aby nie kupowali nieruchomości, dopóki właściciel nie „wyczyści” KW, tj. dopóki stan hipoteki i wszelkie zw. z tym formalności nie zostaną uregulowane. Można np. postąpić tak, że w przedwstępnej umowie sprzedaży postanowi się, że nabywca spłaci wierzycieli hipotecznych, co umożliwi, jak wyżej opisałam, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej pod warunkiem wystąpienia z powództwem, a następnie resztę ceny sprzedaży przekaże sprzedającemu. Tutaj jednak mamy hipotekę na alimentach należnych w przyszłości, dlatego nie zalecam zakupu nieruchomości obciążonej taką hipoteką, bowiem to przeciwko Panu, a dokładniej Pana nieruchomości, będzie można egzekwować kwoty niepłaconych alimentów. Na nic zda się spłacenie długu głównego, bowiem pozostaną jeszcze ewentualne długi z tytułu przyszłych nie płaconych alimentów. Te nadal będzie można egzekwować z nieruchomości dopóki obowiązek alimentacyjny nie zostanie prawomocnie uchylony. Stąd odradzam tę transakcję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »