Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwany nie zapłacił zadośćuczynienia po ugodzie sądowej - co robić?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-01-18

Mediator sądowy doprowadził do zawarcia ugody sądowej pomiędzy mną (poszkodowanym) a podejrzanym, na mocy której pozwany zobowiązał się wypłacić mi zadośćuczynienie za obrażenia cielesne. Miał mi przelewać pieniądze w 3 ratach – w ugodzie wskazano konkretne terminy spłat. Termin spłaty pierwszej raty minął miesiąc temu, a ja pieniędzy nie otrzymałem i z pozwanym urwał się kontakt. Proszę o pomoc w tej sprawie! Co można zrobić, żeby wyegzekwować zadośćuczynienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwany nie zapłacił zadośćuczynienia po ugodzie sądowej - co robić?

Ugoda sądowa o zadośćuczynienie – nadanie klauzuli wykonalności

W przedstawionej sprawie ma Pan dwie możliwości. Niniejsza ugoda została bowiem zapewne zatwierdzona przez sąd, stanowi więc skuteczny tytuł wykonawczy do dochodzenia zapłaty. Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.)

„§ 1. Sąd lub referendarz sądowy nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji.

§ 2. Orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego uważa się za orzeczenia co do roszczeń majątkowych, jeżeli nadają się do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. (…)”

W myśl § 1-3 art. 107 nadaje się klauzulę wykonalności:

1) orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji, w tym orzeczeniu nakładającemu obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się do egzekucji w myśl przepisów K.p.c.;

2) ugodzie zawartej przed sądem lub referendarzem sądowym, a także ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym, jeżeli nadają się do egzekucji w myśl przepisów K.p.c.

Przez orzeczenie podlegające wykonaniu na drodze egzekucji w rozumieniu art. 107 § 1 K.p.k. należy rozumieć każde orzeczenie w przedmiocie roszczeń majątkowych, które w myśl Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) podlega egzekucji sądowej na żądanie osoby uprawnionej. W świetle art. 107 § 2 K.p.k. orzeczeniami co do roszczeń majątkowych nie są orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego. Ustawodawca przyjął jednak w tym zakresie rodzaj fikcji prawnej i uznał te orzeczenia za orzeczenia co do roszczeń majątkowych (Hofmański, KPK. Komentarz, t. 1, 2011, s. 716).

Powiadomienie sądu o niewykonaniu postanowień ugody – zapłaty zadośćuczynienia

Z uwagi na powyższe, jeżeli wystąpiono już o nadanie klauzuli wykonalności, może Pan skierować sprawę do egzekucji, a więc do komornika. Jednak z uwagi na to, że jest to postępowanie karne i niewykonanie postanowień ugody może mieć dalsze konsekwencje dla oskarżonego (inne niż tylko egzekucja komornicza) – proponuję powiadomić sąd oraz jego obrońcę o braku z nim kontaktu i o niewykonaniu nałożonego na niego obowiązku zapłaty pierwszej raty zadośćuczynienia. Sąd powinien skontaktować się z oskarżonym i ustalić, dlaczego obowiązek nie został wykonany. Tożsamo proponuję powiadomić obrońcę, który zapewne wpłynie na wykonanie nałożonego obowiązku. Jeżeli to nie odniesie skutku, całkiem osobno może Pan dochodzić zapłaty w drodze egzekucji – jeżeli nałożona została klauzula wykonalności na ugodę. Proszę jednak w pierwszej kolejności powiadomić sąd oraz o obrońcę o braku wykonania obowiązku nałożonego ugodą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »