Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dlaczego KRUS potrąca zaległe składki rolnika ze świadczenia małżonka?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2021-12-20

Jestem na rencie inwalidzkiej i chorobowej, a KRUS znowu potrącił z mojej renty na zaległe składki małżonka – rolnika, z którym jestem od 6 lat w separacji. Z ostatniej renty była to kwota 80 zł z 984 zł. Dlaczego KRUS zawsze potrąca z mojej renty jego zaległości? Ja tych długów nie zrobiłam i chociaż jestem współwłaścicielką gospodarstwa, to z tego tytułu nie otrzymuję ani złotówki. Przecież KRUS może ściągnąć zaległe składki z gospodarstwa, nałożyć hipotekę itp., a mnie powinni zwrócić zabrane przez te lata świadczenia. Jestem w trudnej sytuacji, nie mam za co wykupić leków, więc proszę mi podpowiedzieć, co zrobić, aby KRUS przestał potrącać zaległości męża z mojego świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dlaczego KRUS potrąca zaległe składki rolnika ze świadczenia małżonka?

Stosowanie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolnika do jego małżonka

W przedstawionej sytuacji zasadnicze znaczenie będzie miała ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 z późn. zm.). Zgodnie z jej postanowieniami przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym (art. 5 ustawy).

Rozdzielność majątkowa

Niemniej jednak dodatkową kwestią jest powstanie małżeńskiej umowy majątkowej, ustanawiającej między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Jeżeli chodzi o wpływ instytucji separacji na odpowiedzialność za długi, to Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) w art. 61 ze znaczkiem 5 mówi wyraźnie, że orzeczenie separacji skutkuje powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej. Powoduje to zwolnienie małżonka pozostającego w separacji od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka. Chodzi tu oczywiście o długi powstałe już po uprawomocnieniu się orzeczenia przez sąd (o separacji).

Odpowiedzialność współmałżonka za długi wobec KRUS

Brak rozdzielności majątkowej może rodzić po Pani stronie obowiązki w przypadku nieuiszczenia składki przez męża. Według przepisu art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a ponadto do składek na ubezpieczenie społeczne rolników stosuje się odpowiednio m.in. przepis art. 110 ustawy – Ordynacja podatkowa. Jak wskazuje art. 110 Ordynacji – rozwiedziony (żyjący w separacji) małżonek podatnika odpowiada za długi podatkowe i wobec KRUS swojego małżonka na następujących zasadach:

  1. tylko za długi sprzed separacji – odpowiada tylko za te zaległości podatkowe (i wobec KRUS), które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej (czyli przed separacją);
  2. odpowiedzialność jest ograniczona kwotowo – tylko do wysokości wartości przypadającego małżonkowi udziału w majątku wspólnym;
  3. wszystkimi składnikami majątku –małżonek w separacji odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko tymi składnikami majątku, które wchodziły do majątku wspólnego.

Jak wynika z przywołanego przepisu, żyjący w separacji małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Zatem powstanie małżeńskiej rozdzielności pozwala m.in. na wyłączenie odpowiedzialności solidarnej żony w przypadku, gdy mąż nie uiszcza należycie składek na ubezpieczenie.

Separacja orzeczona przez sąd

A zatem Pani jako małżonka płatnika nie odpowiada za zobowiązania składkowe powstałe po dniu zawarcia prawomocnego orzeczenia o separacji. Taki kierunek interpretacyjny wynika też z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 lipca 2015 r. (III AUa 1332/14). Jeżeli więc dysponuje Pani orzeczeniem sądu o separacji, powinna przesłać je Pani do KRUS ze wskazaniem, iż nie odpowiada Pani za długi męża powstałe po orzeczeniu.

Natomiast jeżeli pozostaje Pani z mężem jedynie w separacji faktycznej, to niestety proszę liczyć się z tym, że KRUS zawsze w przypadku zaległości w składkach Pani męża zwróci się do Pani. Takie uprawnienie KRUS-u wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem skoro sama ustawa upoważnia KRUS do potrącania zaległych składek ze świadczenia współmałżonka, to żadne protesty i wskazywanie na inne źródła zaspokojenia roszczeń nie odniosą tu skutku, ponieważ KRUS działa tu zgodnie z własnym wyborem, na co zezwala wymieniona ustawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »