Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie renty przez Pocztę Polską za abonament RTV

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-09-02 • Aktualizacja: 2021-07-15

Mam pytanie dotyczące opłaty RTV. Nie miałem podpisanej żadnej umowy z radiem i telewizją na świadczenie usług. Dzisiaj dostałem zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu renty przez Pocztę Polską za abonament RTV. Rzekome zaległości istnieją od pięciu lat. Czy jest to poprawne działanie ze strony Poczty Polskiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie renty przez Pocztę Polską za abonament RTV

Zaległy abonament RTV mimo braku umowy z Pocztą Polską

Niestety, jeśli miał Pan zarejestrowany telewizor (rejestracji dokonuje się na poczcie), to był Pan obowiązany uiszczać abonament telewizyjny, mimo braku odrębnej umowy z Telewizją Polską. Opłata abonamentowa powinna być bowiem opłacana przez posiadacza odbiornika na konto Poczty Polskiej. Poczta Polska, z woli samego ustawodawcy, pobiera i egzekwuje opłatę abonamentową za odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Niestety Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08, uznał, iż dochodzenie zarówno kary za niezarejestrowany odbiornik, jak i należności z tytułu abonamentu jest zgodne z prawem. Tym samym nie ma możliwości uniknięcia odpowiedzialności za nieziszczone opłaty abonamentowej, jeśli kiedyś zarejestrował Pan odbiornik.

Niemniej najpierw powinien Pan ustalić, czy roszczenie Poczty z tytułu opłat abonamentowych nie jest przedawnione. Roszczenia o zapłatę abonamentu jako roszczenia majątkowe ulegają bowiem przedawnieniu. Termin przedawnienia w tym wypadku wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Wezwanie skierowane do Pana obejmuje właśnie zaległość za 5 lat wstecz.

Egzekwowanie opłat za RTV

Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz.728 wraz z późn. zm.) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania opłat z tytułu abonamentu RTV.

Zgodnie z przywołaną ustawą za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i trwa do dnia poprzedzającego formalność wyrejestrowania.

Obowiązek regulowania opłat z tytułu używania odbiorników RTV powstaje z mocy prawa, po zarejestrowaniu odbiornika. Ustawa nie wskazuje, kiedy ten obowiązek przestaje istnieć, co nie oznacza, że obowiązek ten istnieje w sposób nieograniczony, bez względu na zaistniałe zmiany faktyczne. Ponoszenie wszelkich opłat wiąże się zawsze bądź z określonymi zdarzeniami bądź okolicznościami, z którymi przepisy wiążą ponoszenie opłat. Niestety art. 5 ust. 1 u.o.a. stanowi, że: „odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe”. I na tej podstawie Poczta Polska uważa, że skoro odbiornik jest zarejestrowany, to należy się abonament RTV.

Poczta Polska uważa, że skoro odbiornik jest zarejestrowany, to opłata się należy, i nie jest w tym stanowisku odosobniona.

Warunki rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych

Jedynie wyrejestrowanie odbiornika powoduje, iż opłaty są bezpodstawne.

Proszę zwrócić uwagę, kiedy doszło do rejestracji odbiornika. Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342) operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia z urzędu nadawał posiadaczom imiennych książeczek opłat abonamentowych indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator powiadamiał użytkowników, przesyłając „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, które stanowiło jeden z załączników do niniejszego rozporządzenia.

Brak wysłania przez Pocztę ww. zawiadomienia albo inaczej nieudowodnienie wysłania takiego zawiadomienia skutkuje tym, iż dochodzenie roszczeń przez Pocztę jest bezzasadne.

Użytkownicy odbiorników RTV, którzy dokonali rejestracji odbiorników na podstawie przepisów wykonawczych wynikających z wcześniejszych uregulowań prawnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) poprzedzającej ustawę o opłatach abonamentowych pozostają nadal abonentami zobowiązanymi do uiszczania opłat. Za wyjątkiem osób, które dopełniły formalności zwolnienia od opłat lub wyrejestrowania. Na podstawie obowiązujących przepisów nie anulowano zgłoszonych przez użytkowników wniosków rejestracyjnych, a wyłącznie imienną książeczkę opłat zastąpiono indywidualnym numerem identyfikacyjnym, o czym Poczta Polska poinformowała użytkowników.

Nadmieniam także, iż zgodnie z art. 10 u.o.a.: „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »