Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zastraszanie i niszczenie mienia z powodu niespłacania pożyczki

Autor: Marek Gola

Jestem dłużnikiem, mam pożyczkę prywatną. Od kilku miesięcy nie płacę ustalonych rat, bo mnie nie stać (straciłem pracę). Niestety doszło do wybicia szyb w moim samochodzie (stał na posesji rodziców), a także zastraszano moją dziewczynę. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w opisanym przez Pana przypadku w mojej ocenie mamy do czynienia z czynem zabronionym z art. 288 § 2 K.k., zgodnie z którym „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, w wypadku mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z częściowym, jak rozumiem, zniszczeniem mienia – wybiciem szyb. Ustawodawca w treści art. 288 K.k. posługuje się sformułowaniem mienie, przez które należy rozumieć zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Zniszczenie blokady posadowionej i trwale związanej z gruntem jest zniszczeniem mienia w rozumieniu art. 288 § 1 K.k. W mojej ocenie, z uwagi na fakt niewielkiej wartości szyb w opisywanym przypadku mamy do czynienia z kwalifikacja z art. 288 § 2 K.k. Powyższe stanowi zatem ty uprzywilejowany, które w mojej ocenie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie.

Właściwym do prowadzenia postępowania jest organ ścigania, na którego obszarze właściwości doszło do zniszczenia mienia. Co do zasady winien być to komisariat lub prokuratura najbliżej położona, ale w dużych miastach granice właściwości organów bywają różne. Wniosek może być jednak złożony na którymkolwiek komisariacie lub w którejkolwiek prokuraturze, a to z uwagi na fakt, iż w najgorszym wypadku wniosek zostanie przekazany według właściwości, a to z kolei spowoduje wydłużenie postępowania.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa winni złożyć Pana rodzice, bowiem ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przechodząc do kwestii gróźb, wskazać należy, że kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groźbę karalną stanowi zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, która jest adresatem takiej groźby lub osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 12 K.k. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 1987 r., sygn. akt I KR 225/87, „nie ma przy tym znaczenie forma wyartykułowania groźby. Może być ona wyrażona nie tylko słownie, ale także przez każde zachowanie się sprawcy, które w sposób nie budzący wątpliwości uzewnętrznia groźbę popełnienia przestępstwa. Może to być pismo, gest, wyraz twarzy i każde inne zachowanie, które w sposób ewidentny i zrozumiały dla pokrzywdzonego wyraża swoją treść intelektualną”. Sąd Najwyższy wielokrotnie w sowich orzeczeniach dawał wyraz, iż ważny jedynie subiektywny odbiór tej groźby u pokrzywdzonego, tj. to, czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia (zob. wyrok SN z 27 kwietnia 1990 r., sygn. akt IV KR 69/90; wyrok SA w Lublinie z 11 października 2005 r., sygn. akt II AKa 233/2005).

Zgodnie z postanowieniem Sądu najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. akt IV KK 273/2006:

„Przestępstwo groźby karalnej skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, tj. poczucia bezpieczeństwa, rozumianego jako wolność od strachu i obawy o naruszenie innych jego - lub osób mu najbliższych - dóbr. Bez wątpienia wolność od uczucia strachu, zagrożenia nie jest dobrem mierzalnym w sensie fizycznym, zatem ocena szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w sferze psychicznej, zachowaniem stypizowanym w normie art. 190 § 1 kk, może być także dokonywana, m.in. przez pryzmat charakteru i czasu podjęcia przez pokrzywdzonego działań zmierzających do ochrony naruszonego dobra. Zachowanie pokrzywdzonego będzie bowiem wskazywało na poziom jego indywidualnych negatywnych dolegliwości w sferze psychicznej, a więc poziom obaw, strachu, czy wręcz przerażenia, wywołanych bezprawnym zachowaniem sprawcy czynu. Oczywiście ocena takiego zachowania pokrzywdzonego winna być wnikliwa – chociażby z tego powodu, że zachowanie to może zostać wykorzystane także w innych celach – ale właściwe ustalenia w tym zakresie nie pozostają bez znaczenia dla oceny następstw bezprawnego działania (w innym nieco kontekście na okoliczność złożenia z opóźnieniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu)”.

Zachodzi zatem pytanie, w jakiej formie miała miejsce groźba? Czy Pana partnerka boi się o własne życie?

Jednocześnie zdawać należy sobie sprawę z tego, że zarówno rodzice, jak i partnerka będą pytani o osoby, które ewentualnie takiego czynu mogły się dopuścić, tj. hipotetycznych sprawców. Wówczas konieczne będzie wskazanie na pożyczkodawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »