Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastraszanie i niszczenie mienia z powodu niespłacania pożyczki

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-06

Jestem dłużnikiem, mam pożyczkę prywatną. Od kilku miesięcy nie płacę ustalonych rat, bo mnie nie stać (straciłem pracę). Niestety doszło do wybicia szyb w moim samochodzie (stał na posesji rodziców), a także zastraszano moją dziewczynę. Co mam zrobić w tej sytuacji?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w opisanym przez Pana przypadku w mojej ocenie mamy do czynienia z czynem zabronionym z art. 288 § 2 K.k., zgodnie z którym „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, w wypadku mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z częściowym, jak rozumiem, zniszczeniem mienia – wybiciem szyb. Ustawodawca w treści art. 288 K.k. posługuje się sformułowaniem mienie, przez które należy rozumieć zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Zniszczenie blokady posadowionej i trwale związanej z gruntem jest zniszczeniem mienia w rozumieniu art. 288 § 1 K.k. W mojej ocenie, z uwagi na fakt niewielkiej wartości szyb w opisywanym przypadku mamy do czynienia z kwalifikacja z art. 288 § 2 K.k. Powyższe stanowi zatem ty uprzywilejowany, które w mojej ocenie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie.

Właściwym do prowadzenia postępowania jest organ ścigania, na którego obszarze właściwości doszło do zniszczenia mienia. Co do zasady winien być to komisariat lub prokuratura najbliżej położona, ale w dużych miastach granice właściwości organów bywają różne. Wniosek może być jednak złożony na którymkolwiek komisariacie lub w którejkolwiek prokuraturze, a to z uwagi na fakt, iż w najgorszym wypadku wniosek zostanie przekazany według właściwości, a to z kolei spowoduje wydłużenie postępowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa winni złożyć Pana rodzice, bowiem ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przechodząc do kwestii gróźb, wskazać należy, że kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groźbę karalną stanowi zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, która jest adresatem takiej groźby lub osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 12 K.k. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 1987 r., sygn. akt I KR 225/87, „nie ma przy tym znaczenie forma wyartykułowania groźby. Może być ona wyrażona nie tylko słownie, ale także przez każde zachowanie się sprawcy, które w sposób nie budzący wątpliwości uzewnętrznia groźbę popełnienia przestępstwa. Może to być pismo, gest, wyraz twarzy i każde inne zachowanie, które w sposób ewidentny i zrozumiały dla pokrzywdzonego wyraża swoją treść intelektualną”. Sąd Najwyższy wielokrotnie w sowich orzeczeniach dawał wyraz, iż ważny jedynie subiektywny odbiór tej groźby u pokrzywdzonego, tj. to, czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia (zob. wyrok SN z 27 kwietnia 1990 r., sygn. akt IV KR 69/90; wyrok SA w Lublinie z 11 października 2005 r., sygn. akt II AKa 233/2005).

Zgodnie z postanowieniem Sądu najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. akt IV KK 273/2006:

„Przestępstwo groźby karalnej skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, tj. poczucia bezpieczeństwa, rozumianego jako wolność od strachu i obawy o naruszenie innych jego - lub osób mu najbliższych - dóbr. Bez wątpienia wolność od uczucia strachu, zagrożenia nie jest dobrem mierzalnym w sensie fizycznym, zatem ocena szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w sferze psychicznej, zachowaniem stypizowanym w normie art. 190 § 1 kk, może być także dokonywana, m.in. przez pryzmat charakteru i czasu podjęcia przez pokrzywdzonego działań zmierzających do ochrony naruszonego dobra. Zachowanie pokrzywdzonego będzie bowiem wskazywało na poziom jego indywidualnych negatywnych dolegliwości w sferze psychicznej, a więc poziom obaw, strachu, czy wręcz przerażenia, wywołanych bezprawnym zachowaniem sprawcy czynu. Oczywiście ocena takiego zachowania pokrzywdzonego winna być wnikliwa – chociażby z tego powodu, że zachowanie to może zostać wykorzystane także w innych celach – ale właściwe ustalenia w tym zakresie nie pozostają bez znaczenia dla oceny następstw bezprawnego działania (w innym nieco kontekście na okoliczność złożenia z opóźnieniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu)”.

Zachodzi zatem pytanie, w jakiej formie miała miejsce groźba? Czy Pana partnerka boi się o własne życie?

Jednocześnie zdawać należy sobie sprawę z tego, że zarówno rodzice, jak i partnerka będą pytani o osoby, które ewentualnie takiego czynu mogły się dopuścić, tj. hipotetycznych sprawców. Wówczas konieczne będzie wskazanie na pożyczkodawcę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowanie mieszkania żonie w celu uniknięcia zajęcia komorniczego

Jestem członkiem zarządu spółki, odpowiadam majątkiem osobistym za decyzje finansowe w firmie. Ostatnio sytuacja jest niepewna. Czy darowanie żonie...

Nie wykupienie weksla w terminie

Jestem wystawcą weksla płatnego w oznaczonym dniu na kwotę 40 tys. zł. Nie wykupiłem tego weksla w terminie. Czy remitent, wytaczając przeciwko mnie...

Adnotacja w dowodzie a brak auta w rejestrze zastawów

W roku 1996 r/ zastawiłem auto i w dowodzie rejestracyjnym jest odpowiednia adnotacja. Kredyt pod ten zastaw wziął kto inny. Nie wiem, jak jest ze...

Przysądzenie nieruchomości po licytacji

Oczekuję na postanowienie z sądu w temacie przysądzenia nieruchomości. O licytacji dowiedziałam się, kiedy postanowienie o przybiciu było...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »