Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut przedawnienia w sprzeciwie od nakazu zapłaty

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-31

Mąż ma dług z 2008 r. w Provident. W 2014 r. przyszedł list z firmy windykacyjnej o przejęciu długu. Przez jakiś czas przychodziły listy upominające od tej firmy. W 2015 r. dług przejął komornik, ale w maju 2016 r. sprawę umorzył. W czerwcu przyszedł list z sądu o nakazie spłaty długu. Słyszałam, że jest coś takiego jak przedawnienie długu. Czy mamy taką możliwość? Czy ten dług już się przedawnił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się odpowiedzieć na postawione pytanie, choć stan faktyczny nie jest dla mnie jasny. Wydaje mi się, że dług, który już został objęty tytułem wykonawczym z 2015 r. i stał się podstawą egzekucji umorzonej w 2016 r., to nie ten dług, o którego przedawnienie Pani pyta, tylko inny, kolejny. Nie jest zrozumiałe, jaki nakaz zapłaty przyszedł obecnie z sądu, ale musi on nie dotyczyć tej samej sprawy, o której mowa wyżej, bo tam już tytuł został wydany.

Jeśli zatem nakazem tym została zasądzona kwota długu z 2008 r., to dług jest przedawniony i można wnieść sprzeciw, jasno i wyraźnie powołując się na zarzut przedawnienia tego długu. Jeśli sąd uzna, że rzeczywiście doszło do przedawnienia, to wówczas powództwo oddali.

Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) roszczenia przedsiębiorców, a zarówno Provident, jak i forma windykacyjna są przedsiębiorcami, ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia wymagalności. To samo dotyczy długów kupionych od innej firmy, ponieważ art. 513 § 1 K.c. pozwala dłużnikowi podnosić przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2003 roku, wydanym w sprawie IV CKN 430/01, wstąpienie przez osobę trzecią w prawa wierzyciela nie pogarsza sytuacji dłużnika, ponieważ przysługują mu wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy, w tym także zarzut przedawnienia.

Sąd przedawnienia nie uwzględnia nigdy z urzędu, tylko na zarzut pozwanego, dlatego ważne jest, aby jasno się na ten zarzut powołać w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Jeśli zaś chodzi o przedawnienie długów objętych wyrokiem sądu, to niestety, ale okres przedawnienia wydłuża się do lat 10. Artykuł 125 § 1 K.c. stanowi bowiem, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Tak więc nawet jeśli dług ulega przedawnieniu w terminie lat 3, to wydanie wyroku lub innego równoważnego w skutkach orzeczenia sądu powoduje, że wierzyciel ma kolejne 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku na dochodzenie roszczeń.

Ponadto istnieje taka instytucja jak przerwanie biegu przedawnienia, która powoduje, że w razie wystąpienia określonego zdarzenia, jak np. uznanie długu czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bieg przedawnienia biegnie na nowo. W przypadku zatem umorzonej egzekucji w 2016 r. od tego momentu ponownie zaczyna biec termin przedawnienia i jeśli wierzyciel nie będzie wszczynał egzekucji (może to robić dowolną ilość razy), to dług ten przedawni się dopiero w 2026 r.

Dopiero zapoznanie się z treścią pozwu wraz z nakazem zapłaty oraz postanowieniem o umorzeniu egzekucji pozwoliłoby mi bardziej wiążąco Pani odpowiedzieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spłaty długu z czasów małżeństwa przez byłą żonę

W okresie od 1998 r. do 2010 r. pozostawałem w związku małżeńskim. W 2008 r. zaciągnąłem pożyczkę w kwocie 30 tys. zł celem spłaty...

 

Kredyt wzięty przez męża bez wiedzy żony

Mój mąż za moimi plecami zaciągnął kredyt w banku w wysokości 20 000 zł. Do takiej kwoty nie potrzebna jest w banku zgoda współmałżonka....

 

Kredyt we frankach szwajcarskich, przeczekać czy zmieniać?

W 2006 r.* wzięliśmy kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, tzn. w złotówkach tylko denominowany (tak to się chyba nazywa). Od czterech lat płacimy...

 

Intercyza a odpowiedzialność za długi męża

Zamierzam wstąpić w związek małżeński. Przyszły małżonek ma problemy finansowe (dług w banku), dlatego planuję spisać intercyzę, żadnego...

 

Jak odzyskać pieniądze od znajomego?

Pożyczyłam pieniądze (kilka tysięcy) znajomemu. Miał oddać je po tygodniu. Nie mam podpisanej z nim żadnej umowy. Znajomy ciągle przekłada termin...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »